Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ


 

Місяць / Напрями роботи Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
І. Збереження і зміцнення матеріально- технічної ба- зи кабінету До 1.09 кос- метичний, по- точний чи ка- пітальний ре- монт кабінету. Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її зміцнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази у належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному етані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічнрї бази в належному стані та її змі- цнення Підтримка ма- теріально-тех- нічної бази в належному стані та її змі- цнення
II. Підвищення фахової майстерності вчителя Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Підписка на фахові ви- дання. Наста- вництво. Кур- сова перепід- готовка при ОІПОПП Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Підписка на фахові ви- дання. Відві- дування (про- ведення) за- няття школи молодого вчи- теля. Курсова перепідготов- ка при ОІПОПП Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Підписка на фахові ви- дання. Участь у роботі рай (міськ) метод об'єднання Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Підписка на фахові ви- дання. Робота над виконан- ням завдання районної (мі- ської) творчої групи. Підго- товка звіту про хід апро- бації нових підручників Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Доповідь на засіданні педради чи психологічно- го семінару. Участь у ро- боті січневої наради. Участь у кон- курсі „Учитель року” Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Курсова перепідготов- ка при ОШПО Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Атестація Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Участь у роботі рай (міськ) метод об'єднання. Курсова пере- підготовка при ОІПОПП Самоосвіта. Взаємне відві- дування уро- ків. Підготов- ка до атеста- ції. Підписка на фахові ви- дання. Твор- чий звіт вчи- теля чи метод об'єднання суспільно-гу- манітарних дисциплін Самоосвіта. Підготовка та проведення екзаменів. Аналіз типо- вих помилок учнів та про- думування за- ходів щодо роботи над їх усуненням. Підписка на фахові видання
III. Формування навчально-методичного комплексу викладання предметів суспільствознавчого циклу До 1.09. Під- готовка обго- ворення та за- твердження плану роботи. Роботи із сис- тематизації навчально-ме- тодичного за- безпечення та його ефектив- ного викорис- тання у навча- льно-виховно- му процесі. Формування тематичних папок з напра- цюваннями та за окремими курсами, те- мами чи про- блемами та їх поповнення Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами чи проблема- ми чи їх по- повнення Поповнення методичного забезпечені» новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами чи проблема- ми та їх по- повнення Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами чи проблемами та їх поповнення Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нямн та за окремими ку- рсами, темами   Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами   Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами чи проблема ми та їх поповнення Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами   Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення та його ефективного використання у навчально- виховному процесі. Фор- мування тема- тичних папок з напрацюван- нями та за окремими ку- рсами, темами   Поповнення методичного забезпечення новинками на- вчально-мето- дичної літера- тури. Робота із системати- зації навчаль- но-методич- ного забезпе- чення. Аналіз ефективності використання навчально-ме- тодичного за- безпечення. Інвентариза- ція та списан- ня не ефекти- вного чи за- старілого ма- теріалу
IV. Робота з обдаровани- ми дітьми Підготовка учнів до всту- пних випробу- вань у БМАН та участь у них.Заняття факультативу чи історично- го гуртка (згі- дно з розкла- дом). Участь у конкурсах та конферен- ціях, що про- водяться під егідою МО- НУ, управ лін- ня освіти і на- уки ОДА Підготовка до І етапу олімпі- ад з історії та правознавст- ва. Заняття факультативу чи історично- го гуртка (згі- дно з розкла- дом). Участь у конкурсах та конферен- ціях, що про- водяться під егідою МО- НУ, управлін- ня освіти і на- уки ОДА Підготовка до І етапу олімпі- ад з історії та правознавст- ва. Заняття факультативу чи історично- го гуртка (згі- дно з розкла- дом). Участь у конкурсах та конферен- ціях, що про- водяться під егідою МО- НУ, управлін- ня освіти і на- уки ОДА Участь ко- манди навча- льного закла- ду в II етапі олімпіад з іс- торії та пра- вознавства. Заняття факу- льтативу чи історичного гуртка (згідно зрозкладом). Участь у кон- курсах та конференці- ях, що про во- дять ся під егі- дою МОНУ, управління освіти та нау- ки ОДА Заняття факу- льтативу чи історичного гуртка (згідно з розкладом). Участь у кон- курсах та кон- ференціях, що проводять- ся під егідою МОНУ, управління освіти та нау- ки ОДА Участь пред- ставників на- вчального за- кладу в III етапі олімпіад з історії та правознавст- ва. Заняття факультативу чи історично- го гуртка (згі- дно з розкла- дом). Участь у масових захо- дах Участь у II етапьконкур- су захисту на- уково-дослід- ницьких робіт (для членів БМАН). За- няття факуль- тативу чи іс- торичного гу- ртка (згідно з розкладом). Участь у кон- курсах та кон- ференціях Проведення зустрічей з на- уковцями чи випускниками школи. Занят- тя факульта- тиву чи істо- ричного гурт- ка (згідно з розкладом). Участь у кон- курсах та кон- ференціях Звіт учнівсь- кого науково- го товариства. Заняття факу- льтативу чи історичного гуртка (згідно з розкладом). Участь у кон- курсах та кон- ференціях Підготовка до екзаменів. Участь у літ- ніх таборах відпочинку для обдарова- них дітей
V. Масові за- ходи Підготовка та проведення Дня знань. Проведення акцій у па- м'ять жертв Другої світо- вої війни у Ба- биному Яру та на терито- рії, що була окупована фа- шистами. Від- значення дня партизанської слави. Відзна- чення річниці Хотинської битви Підготовка та проведення ігор «Козацькі забави» до дня Покрови. Відзначення свята Україн- ської повстан- ської армії. Відзначення різниці звіль- нення України від німецько- фашистських загарбників Відзначення річниці битви за Дніпро та визволення Києва. Вша- нування па- м'яті жертв політичних репресій та голодомору в Україні Проведення тижня право- знавства. Під- готовка та проведення іс- торичних ве- чорів Проведення міжшкільних історичних турнірів. Від- значення річ- ниці акту Злу- ки. Диспут на тему «Степан Бандера: по- стать на тлі епохи». Уч- нівська кон- ференція «Пе- реяславська угода в історії України» Проведення дня(конкур- су) юного ли- царя (до Дня захисника Ві- тчизни та до дня святого Валентина). Історичний вечір «Видат- ні постаті на- шого краю». «Афганіс- тан — наш сум і біль» (до річниці завер- шення виводу радянських військ з Афга- ністану) Учнівська конференція «Тарас Шев- ченко та його роль в історії України» (ра- зом з учителя- ми українсь- кої мови та лі- тератури). Проведення тижня історії у навчально- му закладі Вечір «Відро- дження — епоха, яка по- требувала ти- танів і поро- дила їх» (ра- зом з учите- лями образот- ворчого мис- тецтва, зару- біжної літера- тури, матема- тики й фізики). «Чорнобиль – ти чорний біль України». Те- матична полі- тінформація до річниці по- чатку опера- ції «Вісла» «Сяйво Пере- моги не змер- кие повік!» (вечір-зу стріч з ветеранами війни та праці). «Рідна мати моя...» (свято вшанування матерів). Свя- то останнього дзвоника у на- вчальному за- кладі «Діти — квіти нашого жит- тя» (відзна- чення Дня за- хисту дітей). Збори батьків- ської громад- ськості та об- говорення пи- тання залу- чення коштів на зміцнення матеріально- технічної бази кабінету
                     

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порівняння | Персонал организации

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.