Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики

Криві макроекономічної рівноваги грошового та товарного ринків побудовано в координатах “доход – ставка процента”. Об’єднавши два графіка, одержимо картину сумісної макроекономічної рівноваги ринків товарів та грошей – графічну ілюстрацію моделі “інвестиції – ліквідність – гроші” (IS – LM), відомої також під назвою моделі Хікса-Хансена. Одночасна рівновага ринків досягається в точці Е, якій відповідають значення рівноважних ставки процента rE та доходу YE (графік 12.4).

Ринок за допомогою коливань попиту та пропозиції, зокрема ставки процента, відновлює загальну рівновагу при її порушенні.

Якщо величина ставки процента встановлюється на рівні r1, що перевищує rE, то це означає надмірну коштовність кредиту відносно інвестиційного попиту. Процент починає падати, тяжіючи до точки рівноваги Е (рух вздовж кривої LM вниз).

У випадку, коли при товарному дефіциті та високому інвестиційному попиті рівень ставки процента низький (r2), брати кредити дуже невигідно. Попит на гроші тоді різко зростає і процент неминуче дорожчає. Це відбувається до тих пір, поки процент не сягне рівня, що відповідає точці Е (переміщення вздовж лінії LM вгору). Таким чином, висока мобільність грошового ринку дозволяє впливати на товарний ринок через регулювання величини ставки процента.

 

r IS LM

 

 

r1 A

E

rE B

r2

r0

 
 


Y2 YE Y1 Y

 

Рисунок 12.4. Макроекономічна рівновага ринків товарів та грошей (модель Хікса-Хансена).

 

Модель Хікса-Хансена можна використовувати для оцінки відносної ефективності фіскальної та монетарної політики.

Відносна ефективність стимулюючої фіскальної політики визначається величиною “ефекту витиснення”. Якщо “ефект витиснення” менше в порівнянні з “ефектом випуску”, то фіскальна політика ефективна.

“Ефект витиснення” відносно незначний в двох випадках:

1) якщо інвестиції та “чистий експорт” малочутливі до підвищення процентних ставок на грошовому ринку. В цьому випадку навіть значне підвищення ставки процента тягне за собою лише незначне витиснення інвестицій та “чистого експорту”, а тому загальний приріст ВВП буде суттєвим. Графічно цю ситуацію ілюструє більш крута крива IS.

2) якщо попит на гроші високочутливий до підвищення процентних ставок і доволі незначного зростання процентної ставки. Оскільки підвищення ставки процента незначне, то й “ефект витиснення” відносно малий. Графічно цю ситуацію ілюструє полога крива LM.

Стимулююча фіскальна політика буде найефективнішою при поєднанні відносно крутої IS та відносно пологої LM (графік 12.5). В цьому випадку “ефект витиснення” дуже малий. Загальний приріст ВВП становить Y1 – Y0.

Зрозуміло, що стимулююча фіскальна політика буде найменш ефективною в разі поєднання відносно пологої IS та відносно крутої LM.

Відносна ефективність стимулюючої монетарної політики визначається величиною стимулюючого ефекту від збільшення грошової маси та зниження процентних ставок щодо динаміки інвестицій та “чистого експорту”. Цей стимулюючий ефект зворотний “ефекту витиснення”.

 

r

IS IS (крута)

 
 

 

 


LM

(полога)

 
 

 


Y0 Y1

Рисунок 12.5. Ефективність стимулюючої фіскальної політики найвища.

Стимулюючий ефект щодо інвестицій та “чистого експорту” відносно значний в двох випадках:

1) якщо інвестиції та “чистий експорт” високочутливі до динаміки процентних ставок. Графічно це ілюструє відносно полога IS. В цьому випадку навіть незначне скорочення процентної ставки у відповідь на зростання грошової маси призводить до суттєвого зростання інвестицій та “чистого експорту”, що значно звеличує ВВП.

2) якщо попит на гроші малочутливий до динаміки ставки процента. Графічно це ілюструє відносно крута LM. В цьому випадку приріст грошової маси супроводжується дуже великим скороченням ставок процента, що значно звеличує інвестиції та “чистий експорт”.

Стимулююча грошово-кредитна політика найефективніша в разі поєднання відносно крутої LM та пологої IS (графік 12.6). В цьому випадку зниження ставок відсотка доволі суттєве, а загальний приріст ВВП (Y1 - Y0) відносно великий.


 

 

LM (крута)

 

 
 


LM

 

 
 


IS (полога)

 


Y0 Y1

 

Рисунок 12.6. Ефективність стимулюючої монетарної політики найвища.

Зрозуміло, що монетарна політика найменш ефективна в разі поєднання крутої IS та пологої LM. В цьому випадку й ставка відсотка скорочується повільно, а реакція на це з боку інвестицій та “чистого експорту” доволі слаба. Тому загальний приріст ВНП дуже незначний.

 


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Макроекономічна рівновага ринку грошей | ГЛОСАРІЙ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 897; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.