Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік поточних фінансових інвестицій


Облік довгострокових фінансових інвестицій

 

На рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» узагальнюється інформація про наявність та рух інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних і місцевих органів, вкладення в статутний капітал інших підприємств як на території України, так і за її межами.

 

До рахунка 14 відкривається три субрахунки:

141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов'язаним сторонам».

 

Фінансові інвестиції, відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», оцінюються і відображаються в обліку за собівартістю, яка складається з:

- ціни придбання цінних паперів,

- комісійних винагород,

- мита,

- податків, зборів, обов'язкових платежів,

- інших витрат, пов'язаних із придбанням (страхування, гонорари, оплата консультаційних послуг).

На дату складання балансу фінансові інвестиції (крім тих, що погашаються або обліковуються за методом участі в капіталі) показуються за справедливою вартістю. Сума збільшення чи зменшення балансової вартості на дату балансу відображається, відповідно, як інші фінансові доходи або інші фінансові витрати.

 

 

Відповідно до діючого законодавства, фінансовий облік поточних інвестицій ведеться на балансовому рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має два субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

 

У дебет рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відносяться суми придбаних еквівалентів грошових коштів (високо-ліквідні цінні папери зі строком реалізації до 12-ти місяців), а також інших поточних фінансових інвестицій (ринкові цінні папери, придбані з метою перепродажу протягом найближчих 12-ти місяців, короткострокові боргові папери, депозитні сертифікати) та суми дооцінки при збільшенні справедливої (ринкової) вартості.

 

У кредит рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» записується балансова вартість реалізованих інвестицій та суми їх уцінки. Операції з торгівлі цінними паперами не підлягають оподаткуванню, а податок стягається лише з балансових прибутків від продажу фінансових інвестицій. У випадку, якщо доход від реа­лізації інвестицій менший від витрат на їх придбання, то збитки від таких операцій переносяться на майбутній період, тобто прибуток до оподаткування в період отримання збитків від реалізації інвестицій не зменшується.

 

Збільшення поточних інвестицій може відбутися в результаті:

- придбання за грошові кошти;

- обміну на цінні папери власної емісії;

- обміну на інші активи;

- дооцінки первинної вартості до справедливої.

 

Якщо підприємство купує цінні папери на фондовій біржі, то до вартості акцій і облігацій включаються витрати брокера та інші витрати, пов'язані з їх придбанням.

 

У випадках зниження ринкової вартості цінних паперів (про це можна довідатися з фінансової преси) необхідно забезпечити справедливу оцінку активів, що потребує уцінення:

 

Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

Кт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій | Облік капіталу в основних засобах підприємства

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 353; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.