Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік податку на прибуток


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобовязання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 17 “Податок на прибуток”.

Витрати (дохід) з податку на прибуток – загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, обчислена з облікового прибутку (збитку) і складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу.

Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

§ тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;

§ перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

§ перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податок на прибуток – сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов’язанням і відстроченим податковим активом.

Обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображаються у звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об’єктом оподаткування (наводиться у податковій Декларації про прибуток підприємства).

Постійна різниця – різниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в поточному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.

Тимчасова різниця – різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суми валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валові витрати – суми будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг) які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 „Податки на прибуток”.

По дебету відображається сума нарахування податку на прибуток, по кредиту – списання на рахунок 79„Фінансові результати”.

Рахунок 98 має такі субрахунки:

981 „Податки на прибуток від звичайної діяльності”

982 „Податки на прибуток від надзвичайної подій”

На субрахунку 981 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що відображається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Первинними документами при відображенні нарахування сум податку на прибуток при списанні витрат з нарахування податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.

Обліковим реєстром по рахунку 98 є журнал №5 (5А).

Відстрочений податок може виникати або у вигляді відстроченого податкового активу і відображатися по Дт рах.17 або у вигляді відстроченого податкового зобов’язання і відображатися по Кт рах.54.

У разі перевищення поточного податку на прибуток, розрахованого за податковою декларацією, над витратами з податку на прибуток, розрахованого за даними фінансового обліку, тобто, якщо податковий прибуток більший за обліковий, виникає відстрочений податковий актив (рахунок 17 „Відстрочені податкові активи”).

Цей рахунок є активним, балансовим, підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

- тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування;

- перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

По дебету цього рахунка відображається сума перевищення податку з прибутку, що підлягають сплаті в поточному періоді, над витратами, зв'язаними з нарахуванням податку з прибутку в поточному звітному періоді, а по кредиті – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, зв'язаних з нарахуванням податку з прибутку в поточному звітному періоді.

Дт 98 Кт 641

Дт 17 Кт 641

Якщо податковий прибуток менший за обліковий, виникає відстрочене податкове зобов’язання (рахунок 54 „Відстрочені податкові зобов’язання”).

Цей рахунок є пасивним, балансовим, на ньому ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах внаслідок виникнення підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.

Дт 98 Кт 641

Дт 98 Кт 54

Дані по рахунках 17 та 54 відображаються в журналі № 4.

 

Податкова база активу і зобов’язання – оцінка активу і зобов’язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов’язання при визначенні податку на прибуток. Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (наводиться у податковій Декларації про прибуток підприємства). 

Облік поточного податку на прибутокПідприємства сплачують податок на прибуток підприємств згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР. Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суми валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Валові витрати виробництва – суми будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг) які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуваннюСуми валових доходів, валових витрат та амортизації для розрахунку прибутку, який підлягає оподаткуванню, визначаються за даними податкового обліку і відображаються у декларації про прибуток підприємства та у відповідних додатках до неї. Відповідно до п. 5 ПБО 17 поточний податок на прибуток визнається зобов’язанням у сумі, що підлягає сплаті до бюджету. Нарахування суми поточного податку на прибуток за звітний період у бухгалтерському обліку відображається записом: Дебет 981“Витрати на податок з прибутку від звичайної діяльності” Кредит 641“Розрахунки за податками” (аналітичний рахунок “Податок на прибуток”) Перерахування до бюджету податку на прибуток відображається записом: Дебет 641“Розрахунки за податками” (аналітичний рахунок “Податок на прибуток”) Кредит 311“Поточні рахунки в національній валюті” Перевищення сплаченої суми поточного податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті до бюджету, визнається дебіторською заборгованістю і знаходить відображення у II розділі активу Балансу “Оборотні активи”, рядок 170 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”. Вплив постійних різниць на розрахунок облікового прибутку і витрат з податку на прибутокПостійні різниці між обліковим прибутком та оподатковуваним прибутком викликані статтями, які:

- входять до розрахунку облікового прибутку, але ніколи до розрахунку податкового прибутку, або ж

- входять до розрахунку податкового прибутку, але ніколи до розрахунку облікового прибутку.

 

До першого типу статей можна віднести такі приклади постійних різниць:

суми перевищення фактичних витрат підприємства на відрядження працівників над нормами витрат на ці цілі згідно з податковим законодавством;

суми перевищення фактичних представницьких витрат підприємства над нормами витрат на такі цілі згідно з податковим законодавством;

суми перевищення фактичних витрат на підвищення кваліфікації працівників підприємства над нормами витрат на такі цілі згідно з податковим законодавством;

суми перевищення сум благодійних внесків підприємства неприбутковим організаціям над нормами витрат на такі цілі згідно з податковим законодавством;

суми перевищення витрат на утримання та експлуатацію легкових автомобілів над витратами на такі цілі згідно з податковим законодавством;

суми витрат підприємства на штрафи, пені, неустойки;

сума доходу, що визнаний підприємством у бухгалтерському обліку, але за податковими правилами не є об’єктом оподаткування податку на прибуток або віднесений до пільгового режиму оподаткування.

Прикладом статті, що входить до розрахунку податкового прибутку, але ніколи не включається до розрахунку облікового прибутку, є сума перевищення доходу, розрахованого виходячи із “звичайних” цін, над фактично одержаним доходом при реалізації підприємством товарів, робіт, послуг пов’язаним особам.

Прикладом розбіжності між податковою та бухгалтерською базами оцінки активу (майже для всіх підприємств) є існування різних оцінок балансової вартості основних засобів. У бухгалтерському обліку амортизація основних засобів нараховується відповідно до ПБО 7 “Основні засоби” на всі введені в експлуатацію основні засоби за методом, обраним підприємством. У податковому обліку нарахування амортизації здійснюється лише на основні засоби виробничого призначення і відповідно до вимог Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Тому різниця між балансовою вартістю основних невиробничих засобів та інших основних засобів (на які за податковим законодавством амортизація не нараховується) у бухгалтерському і податковому обліках є постійною різницею, яка для розрахунку відстрочених податків не приймається до уваги. Таким чином, підприємству на звітну дату необхідно:

- відокремити від балансової вартості всіх основних засобів залишкову вартість виробничих основних засобів;

- порівняти її значення з балансовою вартістю груп основних фондів за податковим обліком;

- розрахувати суму відстрочених податків.

Облік тимчасових різниць, що підлягають вирахуваннюВ обліку підприємства можуть мати місце ситуації, коли обліковий прибуток менший за податковий прибуток внаслідок однієї з причин:

- або витрати у бухгалтерському обліку тимчасово перевищують податкові витрати періоду,

- або дохід у бухгалтерському обліку тимчасово менший податкового.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок відображення в обліку фінансових результатів | Власний капітал, його суть та різновиди

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1349; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.