Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Власний капітал, його суть та різновиди


ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Лекція 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Використання прибутку підприємства

 

Порядок використання прибутку визначає власник підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановленим нормативам здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства.

 

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

По кредиту рахунка відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету – збитки та використання прибутку.

До рахунку 44 відкривають такі субрахунки:

441 „Прибуток нерозподілений”

442 „Непокриті збитки”

443 „Прибуток, використаний у звітному періоді”

 

Чистий прибуток, одержаний акціонерним товариством як результат його господарської діяльності, після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.

Сума, що залишається спрямовується на формування таких фондів:

- резервного фонду (не менше 25% статутного капіталу, щорічні відрахування у розмірі не менше 5% чистого прибутку);

- фонду сплати дивідендів;

- фонду соціально-культурного розвитку.

В разі потреби підприємство можу формувати й інші фонди.

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності підприємства, покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності – з інших фондів, створених на підставі установчих документів.

 

 

1. Визначення результатів від реалізації Дт 70 Кт 79

2. Списання собівартості реалізації Дт 79 Кт 90

3. Списання адміністративних витрат Дт 79 Кт 92

4. Списання податку на прибуток Дт 79 Кт 981

5. Визначення фін. результату в кін. звітного періоду Дт 79 Кт 44 


1. Власний капітал, його суть та різновиди

2. Облік статутного капіталу та пайового капіталів

3. Облік додаткового капіталу

4. Облік резервного капіталу

5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

6. Облік неоплаченого та вилученого капіталів.

7. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

8. Облік цільового фінансування та цільових надходжень

 

 

КАПІТАЛ

       
   

 


Активний (1, 2, 3, 8, 9 кл) Пасивний

                   
         
 
 
 


1кл 1кл 2, 3 кл 4 кл

необор. довгостр. оборотні власний позичковий

активи капітал. активи капітал капітал

вклад

5кл 6 кл

довгост. поточні

 

 

Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).

Власний капітал— це частина в активах підприємства, що залишається пі­сля вирахування його зобов'язань. Власний капітал складається із:

- статутного капіталу;

- пайового капіталу;

- додатково вкладеного капіталу;

- іншого додаткового капіталу;

- резервного капіталу;

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

- неоплаченого капіталу;

- вилученого капіталу.

Утворюється власний капітал 2 шляхами:

- внесенням власниками підприємства грошових коштів та ін. активів;

- накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві.

Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу, вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік податку на прибуток | Облік статутного та пайового капіталів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 823; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.