Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття, склад та елементи фінансової звітності


Лекція 13. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття, склад та елементи фінансової звітності

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності

3. Етапи, щодо підготовки, складання і подання фінансової звітності

4. Структура Балансу та вимоги до нього

5. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати

6. Структура Звіту про рух грошових коштів

7. Зміст статей Звіту про власний капітал та методика його складання

Останнім етапом облікових робіт є складання фінансової звітності.

Фінансова звітність — це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства на визначену дату і результати його діяльності за звітний період та базуються на бухгалтерському обліку підприємств.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяль­ності та рух коштів підприємства.

Класифікація звітності:

1) за будовою:

— звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату;

— звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період.

2) за змістом і джерелами формування:

- статистич­на (містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств);

- фінансова (містить інформацію про фінансове стано­вище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період);

- податкова (містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету);

- спеціальна (подається з питань розрахунків і викори­стання коштів фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості тощо);

- внутрішньогосподарська (управ­лінська) (відображає необхідну інформа-цію для прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і розробляється підприємством самостійно).

3) за обсягами відображених результатів діяльності:

- повна;

- скорочена.

4) за періодичністю подання:

- річна;

- проміжна (щоквартальна, щомісячна).

 

Таким чином, суб'єкти підприємницької діяльності в Україні зобов'язані подавати державну річну і квартальну фінансову звітність, яка складається із таких типових форм:

 

Назва форм фінансової звітності Періоди подання
за квартал за рік
Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) + +
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) + +
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) - +
Звіт про власний капітал (форма № 4) - +
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) - +

 Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консо­лідовану фінансову звітність. Консолідована фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і по­дають зведену фінансову звітністьщодо всіх підприємств, які вхо­дять до їхнього складу. Об'єднання підприємств може відбуватися у вигляді придбання або у вигляді злиття (у цьому випадку жодна зі сторін не може бути визначена як покупець). Все це зумовлює вимоги до розкриття інформації, особли­вості складання фінансових звітів об'єднань підприємств.

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в основні класи згідно з економічними характеристиками. Ці основні класи мають назву елементи фінан­сових звітів:

активи— ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отри­мання економічних вигод у майбутньому.

зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла вна­слідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, зумовить зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еко­номічні вигоди.

власний капітал — частина в активах підприємства, що зали­шається після вирахування його зобов'язань.

доходи— збільшення економічних вигод у вигляді надходжен­ня активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

витрати— зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календар­ний рік, тобто період з 1 січня по 31 грудня. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітно­го року.

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерсько­го обліку, за достовірність якого несуть відповідальність керівник і головний бухгалтер підприємства. Ця обставина зумовлює засвід­чення даних фінансової звітності підписами керівника і голов­ного бухгалтера.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінан­сову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважаєть­ся день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штем­пелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання пере­носиться на перший після вихідного робочий день.

Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених законодавством.

Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти об­лігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інве­стиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобо­в'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюдню­вати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюджувати її у ви­гляді окремих друкованих видань.

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності

 

Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення інформаційних потреб користувачів звітність має відпо­відати певним вимогам. Так інформація, наведена у фінансових звітах, стає необхідною для користувачів завдяки властивим їй якісним характеристикам, основними з яких є:

- зрозумілість (інформації, яка дає можливість користувачам однозначно тлумачити її значення, за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації);

- доречність (здатність інформації впливати на прийняття рішень користувачами та допомогти їм оцінити минулі, поточні та майбутні події);

- достовірність (інформація є достовірною, коли вільна від суттєвих помилок та упередженості, і користувачі можуть покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як очікується, буде відображати дійсний стан справ);

- порівнюваність звітності (фінансова звітність має надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти підприємств за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств).

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відобра­жатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіста­вити доходи звітного періоду з витратами, які було здійснено для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики має бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, мають запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції мають обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юри­дичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

3. Етапи, щодо підготовки, складання і подання фінансової звітності

Звітним періодом складання фінансової звітності є календарний рік.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

 

Перед складанням фінансової звітності головний бухгалтер підприємства, установи повинен організувати і виконати завершальні роботи. Обсяг цих робіт залежить від періоду, за який складається звітність. Найбільш широкий обсяг цих робіт проводиться перед складанням річного фінансового звіту.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік цільового фінансування та цільових надходжень | Структура Балансу та вимоги до нього

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1523; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 2. II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
 3. II. Тарифна система оплати праці та її елементи
 4. Абсолютная монархия в России начала склады­ваться в XVII в., после установления самодержавия и пе­рехода от феодальной к капиталистической системе.
 5. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 6. Аеробні навантаження - необхідна складова здорового способу життя.
 7. Алгоритми функціонування складної структури
 8. Аналитический и синтетический учет отгруженных товаров и их реализации со складов оптовых предприятий
 9. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии
 10. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 12. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.