Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура Балансу та вимоги до нього


Баланс підприємства — це таблиця встановленої форми, в якій ліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч — пасиви, які включають капітал і зобов'язання.

З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в Балансі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом.

Основним елементом Балансу є балансова стаття.

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах трьох знаків, і який є незмінним.

Інформація по кожній балансовій статті наводиться на початок і на кінець звітного періоду (в квартальних Балансах) та на кінець року (в річних Балансах).

Балансові статті об'єднуються в розділи, що дає можливість загального огляду Балансу і дуже зручно при проведенні аналізу інформації.

У Балансах підприємств України статті активу розташовують зверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються найбільш ліквідними. Під ліквідністю активів слід розуміти їх спроможність перетворюватися у грошові кошти (готівку) за якийсь певний час.

 

Баланс підприємства
  Актив   На початок звітного періоду На кінець звітного періоду   Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи ІІ. Оборотні активи ІІІ. Необоротні активи та групи вибуття       І. Власний капітал ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс Х У Баланс Х У

 

У І розділі активу Балансу «Необоротні активи»відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічних активів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів.

У ІІ розділі активу Балансу «Оборотні активи»відображається вартість оборотних активів до яких відносяться: запаси, поточні біологічні активи, включаючи незавершене виробництво; векселі одержані; дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги так і інша; поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.У ІІІ розділі активу Балансу «Необоротні активи та групи вибуття»відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(с)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

 

У І розділі пасиву Балансу «Власний капітал»наводиться інформація про власний капітал підприємства — статутний та пайовий капітал, усі види додаткового і резервного капіталу, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал.

У ІІ розділі пасиву Балансу «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»наводиться інформація про довгострокові кредити банків, позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями та випущеними акціями, відстрочені податкові зобов'язання, тобто про зобов'язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу; сума створених відповідно до чинного законодавства резервів на забезпечення наступних витрат і платежів, а також отримані цільові фінансування та надходження; страхові організації відображають в цьому розділі страхові резерви і частку перестраховиків у страхових резервах

У ІІІ розділі пасиву Балансу «Поточні зобов'язання і забезпечення»відображаються поточні зобов'язання до яких відносяться: короткострокові кредити банків та позички, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість перед постачальниками, різними кредиторами, працівниками, бюджету тощо. Тобто в цьому розділі відображаємо зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу.

У ІV розділі пасиву Балансу «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття»

 

Баланс підприємства повинен містити загальні дані про:

- назву підприємства;

- місце знаходження (країну де зареєстроване підприємство);

- організаційно — правову форму власності;

- назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву материнської (холдингової) компанії;

- галузь та вид економічної діяльності за відповідними державними реєстрами;

- валюту Балансу та одиницю її виміру (тис. грн.);

- повну адресу підприємства;

- дату на яку складається Баланс.

При заповненні Баланса (графа 3) дані на початок звітного періоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною формою обліку або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших формах обліку.

В Україні Баланси підприємства складають за методом — нетто, тобто валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться:

- знос необоротних активів (13);

- резерв сумнівних боргів (38);

- вилучений капітал (45);

- неоплачений капітал (46);

- частка перестраховиків у страхових резервах (494—496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

 

5. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати є складовою частиною квартальної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура і формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» (форма № 2).

Звіт про фінансові результатице звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства.

Метою складання цього звітує надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові результати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на такі види:

1) звичайна:

- операційна (основна та інша);

- фінансова

- інвестиційна.

2) надзвичайна

 

До категорій цього звіту відносяться витрати, доходи, збитки, прибуток.

Витрати— це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

До господарських операцій які супроводжуються зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів, але не є витратами підприємства викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, розподіл власного капіталу між власниками, (нарахування дивідендів і їх виплата) тощо.

Доходи— це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов 'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

До господарських операцій, які супроводжуються збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів, але не є доходами підприємства слід віднести сплату заборгованості за внесками до статутного капіталу, додаткові внески за рішенням акціонерів тощо.

Для визначення фінансового результату необхідно співставити доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.

Збиток— це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Д < В = збиток

Прибуток— це сума, на яку доходи перевищують пов 'язані з ними витрати.

Д > В = прибуток

 

Звітним періодом для складання Звіту про фінансові результати є квартал і календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Цей звіт складається наростаючим підсумком за оборотами номінальних рахунків. Інформація в Звіті про фінансові результати наводиться на дві дати, що надзвичайно важливо для проведення аналізу:

- за звітний період;

- за відповідний попередній період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

І. Фінансові результати

ІІ. Сукупний дохід

ІІІ. Елементи операційних витрат

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій.

 

Перший розділ побудований відповідно до класифікації доходів витрат за видами діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної.

Третій розділ Звіту про фінансові результати відображає елементи операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності та склад яких зазначено в П(С)БО 16 „Витрати”.

Четвертий розділ заповнюють не всі підприємства, а лише акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

У першому розділі Звіту про фінансові результати наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за видами діяльності.

Звичайна діяльністьце будь-яка діяльність підприємства, а також: операції, які забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Якщо розглядати промислове підприємство то до звичайної його діяльності слід віднести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями, з працівниками і бюджетом, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоцінку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.

Надзвичайна подіявиникає внаслідок подій або операцій, які відрізняються від звичайної і є епізодичними. Надзвичайна подія виникає при пожежах, стихійних лихах тощо. Але ці події для різних суб'єктів господарювання можуть приймати різні форми.

Якщо для підприємства пожежа буде надзвичайною подією і в Звіті про фінансові результати буде виділена сума збитків в І розділу (р. 205), то для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких подій, ці витрати у Звіті про фінансові результати будуть визнані як доходи від звичайної діяльності і відображені у Звіті про фінансові результати (р. 010).

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на операційну та іншу.

До операційної діяльності підприємствавідносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

Основна діяльність— це та, яка пов 'язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу.

Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підрозділяють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготовлення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і витратами на збут.

Інвестиційна діяльність— це діяльність підприємства, яка пов 'язана з придбанням тих необоротних активів та тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Напр. придбання і реалізація необоротних активів, придбання і реалізація фінансових інвестицій, надання позик, надходження коштів від позичальників і емітентів.

Фінансова діяльність— це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.

Напр. випуск власного капіталу, виплата дивідендів, викуп акцій власної емісії, продаж акцій власної емісії, отримання і погашення позик.

 

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:

• виробничої функції тобто операційної діяльності;

• фінансової діяльності;

• інвестиційної діяльності;

• надзвичайних подій.

 

Витрати підрозділяються на витрати:

• виробничої функції;

• управлінської функції (адміністративні витрати);

• збутової функції;

• фінансової діяльності;

• інвестиційної діяльності;

• надзвичайних подій.

 

Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвестиційної діяльності і надзвичайних подій виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають лише витрати.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття, склад та елементи фінансової звітності | Структура Звіту про рух грошових коштів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.