Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, ПРОЦЕСИ ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ТАРЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ


ОСНОВНІ ЕТАПИ

Соціалізація — процес формування людської особистості на ос­нові навчання та виховання, засвоєння соціальних ролей, суспільно­го та апасного досвіду, що перетворює людину на члена суспільства.

Необхідність соціалізації пов'язана з тим, що соціальні якості не передаються у спадок. Вони засвоюються, виробляються індивідом у ході зовнішнього впливу на пасивний об'єкт. Соціалізація потребує діяльної участі самого індивіда і передбачає наявність сфери діяльності Етапи соціалізації співпадають (умовно) з етапами вікового роз­витку індивіда:

1) первинна (рання) соціалізація. Вона пов'язана з надбанням загальнокультурних знань, з освоєнням початкових уявлень про світ та характери взаємовідносин людей. Особливим етапом ранньої соціалізації є підлітковий вік. Особлива конфліктність цього віку пов'язана з тим, що можливість та уміння дитини значно переви­щують передбачені йому правила, рамки поведінки;

2) вторинна соціалізація. Вона пов'язана з оволодінням спе­ціальних знань та навичок, із долученням до визначеної субкуль-тури. На цьому етапі розширюються соціальні контакти індивіда, діапазон його соціальних ролей.

У процесі включення індивіда до системи суспільного розпо­ділу праці передбачається адаптація у професійній субкультурі, а також одночасна приналежність до інших субкультур. Швидкість соціальних змін у сучасних суспільствах призводить до того, що людина повинна засвоювати все нове і пристосовуватися до нього при одночасній втраті раніше набутого. Ці процеси назвали ресо-ціалізацією та десоціалізацією. Коротко розглянемо їх.

Ресоціалізаиція (повторна соціалізація) людини — це процес засвоєння нових знань, цінностей, ролей, навичок замість ста­рих, недостатньо засвоєних або застарілих. Триває протягом усьо­го життя індивіда.

Десоціалізація — втрата індивідом певних соціальних ціннос­тей та норм внаслідок яких-небудь зовнішніх факторів, що супро­воджується відчудженням від усієї групи або соціуму.

Десоціалізація га ресоціалізація — це дві сторони одного про­цесу, а саме дорослої соціалізації. У дитячому та підлітковому віці, поки індивід виховується у сім'ї та школі, як правило, ніяких різких змін у його житті не відбувається.

Інколи людина потрапляє у такі екстремальні умови, у яких десо­ціалізація заходить так глибоко, що перетворюється у руйнування мо­ральних основ особи. Вона нездатна відбудувати усе багатство втраче­них цінностей, норм, ролей.

Отже, можна зробити висновок, що соціалізація відіграє про­відну роль щодо становлення особистості індивіда, а знання про її етапи, шляхи і вимоги сприяють його органічному провадженню у суспільні відносини.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СОЦІАЛІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ, ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК І СУСПІЛЬСТВО | ПОНЯТТЯ ПРО РЕФЕРЕНТНУ ГРУПУ ТА її МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.