Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОНЯТТЯ ПРО РЕФЕРЕНТНУ ГРУПУ ТА її МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ


Референтна група — реальна або уявна, зазвичай мала соціаль­на група, система цінностей і норм якої служить зразком, еталоном для тієї або іншої особистості. Це поняття введено американсь­ким соціальним психологом Г. Хайменом.

При формуванні своїх установок або переконань, при вико­нанні дій люди порівнюють або ідентифікують себе з іншими людь­ми або групами людей, переконання та погляди яких сприймаються ними як достойні для наслідування. А відповідно, з огляду на те, яку функцію виконує референтна група, розрізняють нормативну (яка визначає норми поведінки людини) та порівняльну (з якою він порівнює свою поведінку). Індивід може входити (референтна гру­па присутності), а може і не входити в таку групу. Але він звіряє свій статус і поведінку із цим зразком, виражаючи задоволеність або незадоволеність ним, виробляючи певну установку на соціаль­не переміщення (ідеальна референтна група).

Референтні групи виконують як нормативні, так і порівняльні функції. Оскільки особі хотілося б бачити себе повноправним чле­ном якої-небудь групи, вона приймає групові стандарти та прин­ципи. Людина «культивує в собі» відповідні життєві принципи, політичні переконання, музичні та гастрономічні смаки, сексу­альні норми та відношення, скажімо, до вживання тютюну, алко­голю, наркотиків. Поведінка індивіда задається приналежністю до конкретної групи. Особа також використовує стандарти своєї ре­ферентної групи як еталону для оцінки себе, відмітку, за якою вона оцінює свою зовнішність, інтелект, статус у суспільстві тощо. Коли група, членом якої ми с, не відповідає нашому уявленню про ідеальну референтну групу може виникнути відчуття соціаль­ної депривації — незадоволеності, пов'язаної зрозривом між тим, що ми маємо у даній групі, та тим, чого нам хочеться (положен­ня, характерне для ідеальної референтної групи).

Відчуття відносної депривації часто приводить досоціального відчуження і створює підґрунтя для колективнихвиступів та революційних настроїв.

Не всі референтні групи є позитивними.Індивід використовує також негативні референтні групи чи референтні одиниці, порівняннямз якими ми намагаємося підкреслити різницю між собою таіншими.

Прикладом пояснення важливості ролі такої групи може бути ситуація, коли людина починає поводитися зовсім не так, як прийнято в оточуючому середовищі, а так, як поводяться герої кінострічок, інші його референтні симпатики, що сталидля нього зразком його подаль­шої поведінки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, ПРОЦЕСИ ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ТАРЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ | СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА І ПЕРШООСНОВА СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА. ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ ТА СІМ'Ї

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.