Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА І ПЕРШООСНОВА СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА. ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ ТА СІМ'Ї


Сім'я являє собою складний соціальний феномен. Вона є най­давнішою природною спільнотою людей, пов'язаних кровною спорі­дненістю. Інститут сім'ї має конкретно-історичний характер, він по­стійно змінюється і розвивається у зв'язку з розвитком потреб су­спільства. Головне призначення сім'ї полягає у забезпеченні соціаль­ної та культурної безперервності розвитку суспільства Як соціальний інститут сім'я виконує перш за все продуктивну функцію, тобто функцію дітонародження, відтворення населення. Сім'я як інститут є соціологічною категорією, що відображає звичаї, закони і правила поведінки, які закріплювать відносини родинності між людьми.

Сім'ю як соціальний інститут, малу соціальну групу і, нарешті, систе­му людської життєдіяльності характеризують такі основні особливості:

1) соціально-історична зумовленість сімейних стосунків і сі­мейної організації;

2) існування сім'ї та її специфічна функція є наслідком об'єк­тивної потреби, пов'язаної з однією із найважливіших соціальних форм — створення і відтворення безпосереднього суспільного жит­тя та продовження роду;

3) наявність у сім'ї, поряд із загальними для всіх соціальних явищ, рис і якостей, низки специфічних соціальних особливостей, насамперед кількісного складу сімейної групи, ступеня спорідне­ності, спільності побуту, взаємної моральної відповідальності.

Головними ознаками сім ї є: шлюбні або кровно-родинні зв'яз­ки між усіма її членами, спільне проживання, загальний сімейний бюджет.

З поняттям сім'ї тісно пов'язане поняття шлюбу. Шлюб є скла­довою інституту сім'ї. Шлюб і сім'я — історично змінні явища. їх сус­пільний, соціальний зміст визначає те, що властиве їм як різновиду суспільних інстатутів та відносин, які перебувають у складній взає­модії суспільних умов із природно-біологічною, інстинктивною при­родою статевих потреб людини. Шлюб — це історично змінна соціальна форма стосунків між чоловіком і жінкою, через які суспіль­ство впорядковує і санкціонуєїхнє статеве життя, визначає подружні та батьківські права і обов'язки. Сім'я, у свою чергу, є значно склад­нішою системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об'єднує не лише подружжя, а й їхніх дітей, а також інших родичів та близьких. З соціологічної точки зору виділяють шлюби традиційні,нетрадиційні, рівні, нерівні, ендогамні,екзогамні, морганатичні.

Отже, можна стверджувати, що сім'я єсоціальним інститутом і малою соціальною групою, індивіди якої пов'язані родинними стосунками, спільним побутом і взаємною моральною, матеріаль­ною і правовою відповідальністю. Шлюб визначають як родинний союз чоловіка та жінки за їх взаємною згодою. Поняття сім'ї шир­ше за поняття шлюб.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПОНЯТТЯ ПРО РЕФЕРЕНТНУ ГРУПУ ТА її МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ | ОСНОВНІ СУСПІЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ СІМ'Ї

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 439; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.