Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОСНОВНІ СУСПІЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ СІМ'Ї


Дослідженням функцій сім'ї займається окрема галузь — соціологія сім ї Сім'я є одним з фундаментальних інститутів суспіль­ства, першооснова його структури. Вона забезпечує його стабільність. Законодавство України визначає сім'ю як основну лан­ку суспільства. З соціологічної точки зору сім'я (родина) — це група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших родичів, які живуть разом, мають спільний побут, пов'язані кровною, взає­мною моральною і правовою відповідальністю.

Універсальність сім'ї як соціального інституту розкривається в її функціях, які є одночасно суспільними та індивідуальними,

1. Матеріально-виробнича — це врегулювання питань щодо пра­цездатності та працевлаштування членів сім'ї за віком, освітою, про­фесійною кваліфікацією, статусом і станом здоров'я, матеріальне за­безпечення або підтримка неповнолітніх і непрацездатних, а також безпосередньо — між подружжям та всіма іншими членами сім'ї, незалежно від наявності або відсутності заробітної платні і пільг.

2. Господарсько-побутова — це перш за все вирішення житлової проблеми, забезпечення мінімально-необхідного стану господарсь-ко-побугових послуг, догляду за дітьми, шдіримання на належному рівні фізичного і соціального стану здоров'я всіх членів сімі

3. Сімейно-економічна та споживча — це раціональна органі­зація сімейної економіки. Передбачає розробку, регулярне веден­ня та систематичний аналіз у сімейному колі кошторису фінансо­вих надходжень та витрат відповідно до реального сімейного бю­джету, визначення і розподіл між членами сім'ї реально можливо­го споживчого кошика та інших фінансових витрат.

4. Репродуктивна (функція продовження роду) — біологічне від­творення — з суспільної точки зору та задоволення потреби в дітях — з індивідуальної точки зору.

5. Виховна — соціалізація дітей і молоді, підтримання куль­турної неперервності суспільства та особисте задоволення людсь­кої потреби у контактах з дітьми, їх вихованні і самореалізації в дітях. До того ж, виховна функція передбачає здійснення бать­ками первинного соціального контролю — відповідальності батьків за своїх дітей, моральну регламентацію поведінки членів сім'ї та формування моральних санкцій за порушення норм взає­мин між членами сім'ї.6. Комунікації, духовного спілкування і організації дозвілля — роз­виток членів сім'ї як особистостей та їх духовне взаємозбагаченню передавання певного соціального досвіду і статусів членам сім'ї, відтворення соціальної структури суспільства та власне задоволен­ня потреб у соціальному просуванні кожної людини, а також за­доволення потреб у суспільному відпочинку.

7. Сексуальна — задоволення статевих потреб і контроль над статевою поведінкою членів своєї сім'ї.

8. Емоційна — емоційна стабілізація членів сім'ї та їх психоло­гічна терапія у вигляді отримання психологічної підтримки і захи­сту, задоволення почуттям любові і особистого щастя.

9. Спадшмницька — забезпечення розумового накопичення матеріальних цінностей, їх доцільного використання протягом життя та передачі решти у спадок.

Таким чином, сім'я як соціальний інститут виконує важливу роль у формування суспільства. її чисельні функції можна розгля­дати як в об'єктивному, так і в суб'єктивному плані.

 

68. СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИПІВ І ВИДІВ СІМ'Ї:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА І ПЕРШООСНОВА СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА. ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ ТА СІМ'Ї | ЗА ХАРАКТЕРОМ ШЛЮБУ, ВЕРХОВЕНСТВА, РОЗПОДІЛОМ ВЛАДИ, СКЛАДОМ, ЗАГАЛЬНОЮ ЧИСЕЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ І ВІКОМ ПОДРУЖЖЯ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.