Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Л. Козер


Так

Непотизм

М. Вебер

Й. Шумпетер

Так

2. Ні

 

(……)

84. Назвіть типи політичного лідерства за М. Вебером:

- інтелектуальне лідерство

+ традиційне лідерство

- спадкове лідерство

+ харизматичне лідерство

+ раціонально-легальне лідерство

 

 

(……)

85. Хто із вказаних авторів розробив «залізний закон олігархії» ?

1. Е.Дюркгейм

2. М. Вебер

3. Р. Міхельс

4. Й. Шумпетер

5. С. Ліпсет

 

 

(……)

86. Вкажіть автора елітарної концепції демократії:

1. Р. Дарендорф

3. Д. Кола

4. Х. Арендт

 

 

(……)

87. Кому із вказаних авторів належить наступний вислів: «Бюрократичне управління означає панування за допомогою знання. У чому полягає його специфічно-раціональний характер».

1. К. Маркс

2. У. Черчіль

4. Е. Фромм

 

 

(……)

88. Вкажіть автора наступного вислову: «В демократичних країнах кожне нове покоління – це новий народ»

1. А. де Токвіль

2. В. Гавел

3. Дж. Б.Шоу

4. Б. Рассел

 

(……)

89. Надання посад на основі родинних зв’язків називається:

1. позитивізм

3. трайбалізм

4. соціалізм

 

 

(……)

90. Таємна організація, яка за допомогою терору і залякування втручається в політичне життя країн, захищаючи інтереси корумпованих кіл називається:

1. група інтересів

2. лоббі

3. мафія

4. партія

 

(……)

91. Особа, держава, уряд, які є слухняним знаряддям в чужих руках називаються:

1. політична партія

2. політична маріонетка

3. консенсусна політика

4. прагматичні політики

 

 

(……)

92. Байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав, що здебільшого проявляється в їх ухиленні від участі у виборчому процесі – це

1. аболіціонізм

2. абсентеїзм

3. авантюризм

4. люнізм

 

 

(……)

93. Особа, яка схильна до паніки, розповсюджує неперевірені, необґрунтовані чутки –

1. агресор

2. аларміст

3. конформіст

4. агреман 

 

(……)

94. Пристосування політичної системи, політичних структур до вимог, що виходять із довкілля, яке виражається у зміні функцій, виробленні нових підходів до вирішення проблем – це

1. модернізація

2. політична адаптація

3. консенсус

4. революція

 

 

(……)

95. Чи є політичний авторитет однією із форм легітимного здійснення влади ?

2. Ні

 

 

(……)

96. Хто із вказаних авторів виділяє наступні типи соціально-політичних рухів: трансформаційні, реформаційні, порятунку, альтернативні:

1. Е. Фром

2. Е. Гідденс

3. Е. Дюркгейм

4. М. Вебер

 

 

(……)

97. Політичний союз, об’єднання (партій, держав тощо) для спільних спрямованих дій це –

1. кооперація

2. конфедерація

3. коаліція

4. клан

 

 

(……)

98. Назвіть автора роботи «Функції соціального конфлікту»:

1. Г. Зіммель

2. П. Сорокін

3. Г. Алмонд

 

(……)

99. Які з нижче перелічених характеристик є атрибутивними ознаками групи інтересів:

1. колективний характер діяльності

2. орієнтація на загальносуспільний інтерес

3. метою діяльності є здобуття і здійснення політичної влади

4. артикуляція та відстоювання інтересів певних суспільних груп

 

 

(……)

100. Яке з нижче перелічених найменувань не позначає різновид групи інтересів:

1. інституційні групи

2. спілки інтересів

3. громадські колегії

4. групи тиску

 

 

(……)

101. Виберіть з перелічених положень функції груп інтересів:

1. виконання повноважень, делегованих владою органам громадянського суспільства

2. реалізація на політичному рівні проекту загальносуспільного розвитку

3. інформування органів влади про наявні інтереси і необхідність їх врахування при нормотворчій діяльності

4. політична соціалізація громадян

 

 

(……)

102. Тип груп інтересів, що виникають на основі і в межах певних суспільних інституцій і відстоюють відповідні відомчі інтереси:

1. громадські колегії

2. лобістські групи

3. інституційні групи

4. страйкові комітети

 

 

(……)

103. Громадські об'єднання, метою діяльності яких є вирішення певної гостроактуальної суспільної проблеми; різновид групи інтересів:

1. страйкові комітети

2. проблемні групи

3. аномійні групи

4. групи тиску

 

 

(……)

104. Які з нижче перелічених технік впливу на процес прийняття політичних рішень застосовують професійні лобісти, на відміну від груп інтересів:

1. виступи в комітетах і комісіях парламенту

2. мобілізація населення для тиску на законодавчий орган під час прийняття певних законів

3. участь в підготовці законопроектів чи пропонування власних розробок

4. створення груп тиску

 

 

(……)

105. Якій моделі захисту інтересів і групової політики притаманні такі ознаки: 1) всі люди, які усвідомлюють свої специфічні інтереси, мають право вільно організовуватись заради їх захисту і представництва; 2) конкуренція між групами інтересів є вільною і чесною з рівним доступом всіх до процесу прийняття політичних рішень; 3) групи інтересів і уряд чітко відокремлені одне від іншого:

1. плюралістична

2. демократична

3. ліберальна

4. неокорпоративна

 

 

(……)

106. Яка модель захисту інтересів і групової політики характерна для України:

1. кланово-олігархічна

2. державно-бюрократична

3. патронажно-клієнтельна

4. корпоративна

 

 

(……)

107. Яке з визначень еліти належить Х.Ортезі-і-Гассет:

1. харизматичні особистості

2. особи, що характеризуються найвищим почуттям відповідальності

3. найактивніші в політичних відносинах люди, орієнтовані на владу, організована меншість у суспільстві

4. особи, що отримали найвищий індекс у сфері своєї діяльності

(……)

108. Яке з визначень еліти належить В.Парето:

1. харизматичні особистості

2. особи, що характеризуються найвищим почуттям відповідальності

3. найактивніші в політичних відносинах люди, орієнтовані на владу, організована меншість у суспільстві4. особи, що отримали найвищий індекс у сфері своєї діяльності

(……)

109. Яке з визначень еліти належить Г.Мосці:

1. особи, що користуються в суспільстві найбільшим престижем, багатством,

статусом

2. особи, що характеризуються найвищим почуттям відповідальності

3. найактивніші в політичних відносинах люди, орієнтовані на владу, організована меншість у суспільстві

(……)

110. В якій праці Р. Міхельс сформулював залізний закон олігархічних тенденцій:

1. "Соціологія політичних партій в умовах демократії"

2. "Основи політичної науки"

3. "Теорія управління та парламентське правління"

4. "Трактат із загальної соціології"

 

 

(……)

111. На думку В. Парето стабільна політична система характеризується перевагою еліти:

1. левів

2. лисів

 

 

(……)

112. Ініціатива у побудові держави за В. Липинським належить:

1. провідній верстві або аристократії

2. селянам

3. народним масам

(……)

113. Хто запровадив термін "реальне" лідерство:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Посередник | Корпоративне

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.