Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: З’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Роз­міри жіночого таза. Кульшовий суглоб


ЗАНЯТТЯ 19

Актуальність теми: Знання будови сполучень кісток тазу має значення для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки, а також має практичне значення для лікарів в плані діагностики та лікування захворювань органів тазу.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) вікові особливості будови кульшової (тазової) кістки;

б) анатомічну будову і зв’язки лобкового симфізу;

в) анатомічну будову і зв’язки крижово-клубового з’єднання;

г) поділ тазу на великий і малий, межа між ними;

д) анатомічну будову затульної мембрани, межі великого та малого сідничних отворів;

е) статеві особливості будови тазу;

є) основні зовнішні і внутрішні розміри жіночого тазу;

ж) анатомічну будову кульшового суглоба, аналіз рухів.

 

ВМІТИ:

а) показати великий і малий таз, межову лінію між ними, вхід в малий таз, вихід з малого таза;

б) виміряти розміри жіночого таза;

в) показати затульну мембрану, великий і малий сідничні отвори;

г) показати і відпрепарувати лобковий симфіз;

д) показати і відпрепарувати крижово-клубовий суглоб;

е) показати і відпрепарувати кульшовий суглоб.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) сполучення кісток тазу;

б) анатомічну будову і зв’язки лобкового симфізу;

в) анатомічну будову і зв’язки крижово-клубового з’єднання;

г) анатомічну будову тазу;

д) статеві та вікові особливості тазу;

е) найважливіші розміри жіночого тазу;

є) анатомічну будову кульшового суглоба, аналіз рухів.

 

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Охарактеризувати види з’єднань між кістками тазу.

2. Синостоз тазової кістки, його локалізація.

3. Синдесмози тазового поясу (затульна мембрана, зв’язки).

4. Великий і малий сідничні отвори, формування, практичне значення.

5. Анатомічна будова, зв’язки лобкового симфізу, практичне значення.

6. Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.7. Таз в цілому, його поділ.

8. Межі між великим і малим тазом.

9. Статеві особливості тазу.

10. Зовнішні розміри жіночого тазу, практичне значення.

11. Розміри входу в малий таз, практичне значення.

12. Розміри виходу з малого тазу, практичне значення.

13. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула.

14. Зв’язки кульшового суглоба.

15. Характеристика кульшового суглоба у відповідності до класифікації суглобів.

16. Аналіз рухів у кульшовому суглобі.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з вологими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію з’єднання між кістками тазу. Аналізують рухи в цих з’єднаннях та кульшовому суглобі. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. sacrotuberale?

A. 12

B. 10

C. 7

D. 1

E. 14

 

 

2. Яким номером позначено lig. iliolumbale?

 

A. 3

B. 1

C. 14

D. 9

E. 2

 

3. Яким номером позначено for. ischiadicum majus?

A. 3

B. 11

C. 1

D. 6

E. 8

4. Яким номером позначено zona orbicularis ?

 

 

A. 14

B. 5

C. 6

D. 13

E. 9

 

 

5. Яким номером позначено lig. sacrospinale?

 

A. 12

B. 8

C. 16

D. 10

E. 4

 

6. Яким номером позначено membrana obturatoria?

 

A. 12

B. 15

C. 17

D. 8

E. 3

 

7. Яким номером позначено lig. ischiofemorale?

 

A. 5

B. 6

C. 14

D. 13

E. 7

 

8. Яким номером позначено lig. sacroiliacum dorsale?

 

A. 2

B. 4

C. 3

D. 9

E. 8

 

9. Яким номером позначено canalis obturatorius?

 

A. 7

B. 8

C. 6

D. 4

E. 1

 

10. Яким номером позначено lig. iliofemorale?

 

A. 9

B. 2

C. 6

D. 7

E. 4

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки. Спостерігається асиметрія головки. Яка структура ймовірніше всього пошкоджена?

A) Зв’язка головки стегнової кістки

B) Коловий пояс

C) Стегновий нерв

D) Затульний нерв

E) Затульна артерія

2.При патологічних пологах у жінки виникло розходження лобкових кісток. Який вид з’єднання кісток постраждав?

A. Симфіз

B. Синдесмоз

C. Синхондроз

D. Синостоз

E. Діартроз

 

3.У вагітної жінки 29р, лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями Який розмір великого таза був визначений?

A. Distantia interspinosa.

B. Distantia cristarum.

C. Distantia intertrochanterica.

D. Conjugata vera.

E. Conjugata anatomica

 

4.У чоловіка 52-х років при підніманні надмірної ваги виникло грижове вип’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення ймовірніше всього виникло грижове вип’ячування?

A. Anulus umbilicalis.

B. Lig. Іnguinalis.

C. Anulus femoralis.

D. Linea alba.

E. Canalis inguinalis.

 

5.При травмі тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з перелічених зв’язок кульшового суглобу містить артерію, що кровопостачає головку стегнової кістки і була пошкоджена під час травми

A. Зв’язка головки стегнової кістки

B. Сіднично-стегнова зв’язка.

C. Коловий пояс.

D. Лобкова-стегнова зв’язка.

E. Клубово-стегнова зв’язка.

 

6.У вагітної 27р, акушерка визначила розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома великими вертлюгами стернової кістки. Який розмір великого таза був визначений?

A. Distantia intertrochanterica.B. Distantia interspinosa.

C. Distantia cristarum.

D. Conjugata vera.

E. Conjugata anatomica

7. До травмпункту була доставлена жінка 72 р. із зміщенням головки стегнової кістки в дистальному напрямі. Яка зв’язка при цьому найімовірніше буде ушкоджена?

A. Zona orbicularis

B. Lig. ischiofemorale

C. Lig. pubofemorale

D. Lig. iliofemorale

E. Capsula articularis

 

8.Проводячи артроскопію кульшового суглоба лікар звернув увагу на нехарактерний тяж, що полягав між головкою стегнової кістки та кульшовою западиною. На яку анатомічну структуру звернув увагу лікар?

A. Lig. capitis femoris.

B. Zona orbicularis

C. Lig. transversum acetabuli

D. Labium acetabulare

E. Lig. iliofemorale

 

9.Яка зі зв’язок тазу пролягає між зовнішнім краєм крижової кістки та сідничними горбами?

A. Lig. sacrotuberale

B. Lig. sacrospinale

C. Lig. sacroiliacum anterius

D. Lig. sacroiliacum posteriora

E. Lig. sacrococcygea

 

10.Який з отворів тазу обмежується малою сідничою вирізкою, крижово-остистою та крижово-горбковою зв’язками?

A. For. ischiadicum minus

B. For. ischiadicum majus

C. For. obturatum

D. For. sacralia anterior

E. Aperture pelvis inferior

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: Ліктьовий суглоб. З’єднання кісток передпліччя. Про­менево-зап’ястковий суглоб. Суглоби кис­ті | ТЕМА: Колінний суглоб. З’єднання кісток гомілки. Гомілковостопний суглоб. Суглоби стопи. Стопа в цілому

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1785; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.