Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом


Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Самостійно досліджують хід, топографію, гілки плечового сплетення визначають корінці і поділ цього сплетення на дві частини над- і підключичну,вивчають топографічне відношення даних пучків до пахової артерії. Паралельно з розглядом нового матеріалу пов’язують їх з уже відомими даними про будову м’язів плечового поясу і плеча. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером позначено Truncus superior (plexus brachialis) ?

 

2.Яким номером позначено Truncus medius (plexus brachialis) ?

3.Яким номером позначено Truncus inferior (plexus brachialis) ?

 

4.Яким номером позначено N. Thoracicus longus?

 

5.Яким номером позначено Nn. Pectorales mediales et laterales?

6.Яким номером позначено Nn. Subscapulares ?

 

 

7.Яким номером позначено N. Thoracodorsalis ?

 

 

 

8.Яким номером позначено N. Axillaris ?

 

 

9.Яким номером позначено N. Suprascapularis?

 

10.Яким номером позначено N. Axillaris ?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Плечове сплетення утворене:

A. Передніми гілками спинномозкових нервів (С57 і частиною Th1)

B. Задніми гілками спинномозкових нервів (С57 і частиною Th1)

C. Передніми гілками спинномозкових нервів (С14)

D. Задніми гілками спинномозкових нервів (С14)

E. Передніми і задніми гілками спинномозкових нервів (С57 і частиною Th1)

 

 

2. У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З патологією якого нерва це пов’язано?

A. N. cutaneus brachii medialis;

B. N. medianus.

C. N. ulnaris.

D. N. radialis.

E. N. axillaris.

 

3. У потерпілого - перелом тіла плечової кістки. Який нерв може бути пошкодженим?

A. N. radialis.B. N. musculocutaneus

C. N. ulnaris.

D. N. cutaneus brachii medialis;

E. N. medianus.

 

4. У потерпілого виявлена рана верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

A.N. musculocutaneus

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. ulnaris.

E. N. axillaris.

 

5. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на неможливість відведення правої руки після раніше перенесеної травми. При обстеженні виявлено, що пасивні рухи не обмежені. Виявлена атрофія дельтоподібного м’яза. Який нерв пошкоджено?

A. N. axillaris.

B. N. radialis

C. N. ulnaris.

D. N. medianus.

E. N. suprascapularis.

 

6. У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З патологією якого нерва це пов’язано?

A. N. cutaneus brachii medialis

B. N. medianus.

C. N. ulnaris.

D. N. radialis

E. N. axillaris.

 

7. У потерпілого виявлена рана верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

A. N. musculocutaneus.

B. N. radialis

C. N. medianus.

D. N. ulnaris.

E. N. axillaris.

 

8. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на неможливість заведення правої руки за спину після раніше перенесеної травми в ділянці бічного краю лопатки. При обстеженні виявлено, що пасивні рухи найширшого м’яза спини не обмежені, але наявна незначна його атрофія. Який нерв пошкоджено?

A. N. thoracodorsalis;

B. N. dorsalis scapulae;

C. N. thoracicus longus;

D. N. suprascapularis;

E. N. axillaris.

 

9. Довгий грудний нерв інервує:

A.M. serratus anterior;

B. M. latissimus dorsi;

C. M. subclavius;

D. M. levator scapulae, m. rhomboideus major;

E. M. pectoralis major et m. pectoralis minor.

 

10. Надлопатковий нерв інервує:

A. M. supraspinatuus et m. infraspinatus;

B. M. latissimus dorsi;

C. M. serratus posterior superior;

D. M. subscapularis et m. teres majoor;

E. M. deltoideus et m. teres minor.

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

11. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

12. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

14. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

15. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплет | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплетення має велике значення в клінічній медицині

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 197; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.