Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Базові поняття управління проектами


Класифікація проектів

Класифікація проектів

Таблиця 1.1

Класифікаційна ознака Види проектів
1. Мета і характер діяльності · комерційні; · некомерційні.
2. Галузева приналежність · промислові; · будівельні; · транспортні; · освітні; · у сфері торгівлі; · комплексні.
3. Масштаб і розмір проекту · малі; · середні; · великі.
4. Ступінь складності · простий; · організаційно складний; · технічно складний; · ресурсно складний; · комплексно складний.
5.Склад і структура проекту · монопроекти; · мультипроекти; · мегапроекти
6. Характер змін · оперативні; · стратегічні.
7. Тривалість термінів реалізації · короткострокові; · середньострокові; · довгострокові.
8 Рівень альтернативності · взаємовиключні; · альтернативні по капіталу; · незалежні; · взаємновпливаючі; · взаємодоповнюючі.
9. Вимоги до якості та способів її забезпечення · бездефектні; · модульні; · стандартні.
10.Склад учасників · міжнародні (спільні); · вітчизняні (державний, територіальний, місцевий).
11. Основна причина виникнення проекту · можливості, які відкрилися; · надзвичайна ситуація; · необхідність структурно-функціональних змін; · реорганізація; · реструктуризація; · реінжиніринг.

Управління проектами представляє собою методологію організації, планування, керівництва, координації трудових та матеріальних ресурсів в продовж життєвого циклу проекту, яка спрямована на ефективне досягнення цілей проекту шляхом застосування системи сучасних методів, техніки та технології управління для отримання визначених в проекті результатів за составом та обсягом робіт, вартості, часу та якості.

Управління проектами – це процес досягнення цілей проекту.

Мета проекту — це бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.

Визначення мети проекту передбачає постановку задачі, що вима­гає:

— визначити результати діяльності на певний строк;

— дати цим результатам кількісну оцінку;

— довести, що ці результати можуть бути досягнуті;

визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті.

Управління проектами – це синтетична дисципліна, що об’єднує як спеціальні, так і над професійні знання. Спеціальні знання відображають особливості той області діяльності, до якої відносяться проекти (будівельні, інноваційні, освітні, екологічні, дослід нецьки та ін.).

Основними принципами управління проектами є:

> ціленаправленість, що виражається в цільовій орієнтації проекту на забезпечення кінцевих цілей діяльності підприємства;> системність, що передбачає розгляд проекту нововведень із си­стемних позицій. Це означає, з однієї сторони, те, що процес управління проектами є одним цілим зі своїми закономірностями формування й розвитку, а, з іншої, можливість розділення проекту на підсистеми і дослідження їх взаємозв'язку, оскільки кожна з них впливає як на всі інші підсистеми, так і на весь проект в ціло­му. Тим самим виникає можливість відкрити і спроектувати ра­ціональний зв'язок підсистем, їх співвідношення і субординацію, дати кількісні й якісні оцінки ходу реалізації проекту та його окремих частин. На практиці потрібна чітка структуризація про­екту й розробка комплексу взаємопов'язаних організаційно-еко­номічних, законодавчих, політичних, техніко-технологічних та ін­ших заходів, що забезпечують його реалізацію;

> комплексність передбачає розгляд явищ в їх зв'язку і залежності. Комплексний підхід в проект-менеджменті передбачає: спільне використання різних форм та методів управління при розробці й реалізації нововведень; розгляд всіх спільних цілей управління по рівнях і ланках організаційної й виробничої структури підприєм­ства; зв'язок окремих елементів проекту між собою і з головною (кінцевою) ціллю проекту; розгляд окремих проблем проекту з точки зору часових інтервалів;

> забезпеченість, яка полягає в тому, що всі заходи, що передбаче­ні проектом, повинні бути укомплектовані різними видами ресур­сів, які необхідні для його реалізації;

> пріоритетність означає, що при розробці й реалізації проекту перевага надається першочерговим завданням, виходячи з загаль­ної концепції стратегічного розвитку;

> економічна безпека заходів, що плануються. Вона повинна роз­раховуватися на основі оцінки ймовірності виникнення збитків або будь-яких втрат в результаті нездійснених запланованих про­ектом подій.

 

Досягнення цілей проекту можливе при застосуванні таких загально­відомих підходів до управління:

> класичний підхід, який об'єднує такі основні функції управління, як: планування, організацію, впровадження, контроль та керів­ництво. Цей підхід запропонований у 1949 році Генрі Файолем;

> управління проектом як циклом розв 'язання проблеми. Для вирі­шення проблеми, що виникла, потрібно здійснити відповідні кро­ки реалізації проекту. На першому етапі необхідно провести ана­ліз проблеми, зібрати відповідні дані, розробити можливі пропозиції вирішення проблеми, провести їх оцінку. На наступно­му етапі важливо здійснити альтернативний вибір (прийняти найкраще рішення). Наступним кроком є організація команди виконавців, розробка плану, його впровадження та проведення моніторингу.

>за життєвим циклом проекту.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття і признаки проекту | Учасники проекту

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1805; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. IV. Поняття і показники рівня життя
 3. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 4. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Аналитическая отчетность в системе управления проектами
 8. Аналитические финансовые системы управления проектами
 9. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 12. Аутсорсинг управління проектами

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.