Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Опціонні договори у ліцензійній торгівлі


До порівняно нових форм, які набули поширення у практи­ці торгівлі ліцензіями, можна зарахувати опціонні договори (слово "опціон" у перекладі з англійськоїозначає право вибору, волю вибору).

Опціон – умова, що включається в угоди на термін, за яким одній із сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди або зміни її первинних умов.

(Такою пільгою є, наприклад, надання опціону на користь ліцензіара щодо кількості товару, який належить постачати ліцензіату.)

Опціонна угода, яка оформляється, як правило, у вигляді окремого договору, є попередньою домовленістю, що уклада­ється двома сторонами, зацікавленими в реалізації ліцензій на винахід або інше науково-технічне досягнення. Відповідно до такої угоди, потенційному покупцю ліцензії надається опціон, тобто право протягом визначеного терміну вирішити питання з доцільності придбання ліцензії на той об'єкт, який заціка­вив, або відмовитися від укладення ліцензійного договору.

Однак не тільки в цьому можна побачити зв'язок опціонно­го договору з ліцензійним. Головне полягає в тому, що в про­цесі проведення переговорів і визначення умов опціонного до­говору сторони передбачають такі умови, які є частиною умов майбутнього ліцензійного договору, або визначають низку най­важливіших положень цього договору. У практиці зустріча­ються і такі опціонні договори, у яких повністю визначаються основні умови майбутнього ліцензійного договору.

Отже, опціонний договір можна розглядати як перший, по­передній етап реалізації ліцензії, після якого (залежно від рі­шення ліцензіата) може настати другий етап - укладення лі­цензійного договору.

Опціонним договорам властиві й свої специфічні особливос­ті, зумовлені характером і цілями цих договорів.

До таких умов, насамперед, слід віднести час дії опціонного договору. Він надається ліцензіаром потенційному ліцензіату, як уже вказувалося, для вивчення об'єкта ліцензії і ухвален­ня рішення про придбання ліцензії на його використання. На практиці термін дії договору коливається від 12-ти до 30-ти місяців. У кожному окремому випадку він залежить від ха­рактеру і складності об'єкта ліцензії.У деяких договорах передбачається право ліцензіата про­довжити цей термін. Така умова супроводжується двома засте­реженнями. По-перше, це прохання має надійти від ліцензіата у визначений час, але, здебільшого, не пізніше одного місяця до закінчення терміну опціонного договору. По-друге, можливе застереження, яке зобов'язує ліцензіата виплатити додаткову винагороду за таке продовження догово­ру, оскільки збільшення терміну опціонного договору розши­рює його права.

Одна із суттєвих особливостей опціонного договору — його відплатний характер.

Зазначене вище право вибору і відповід­не до нього обмеження права ліцензіара на час опціонного до­говору щодо продажу ліцензій іншим підприємствам немовби компенсуються тією винагородою, яку ліцензіат виплачує за домовленістю. Розмір винагороди в кожному окремому випад­ку визначається сторонами. Він залежить як від значущості об'єкта, так і від вартості переданих покупцю технічної доку­ментації, обладнання і матеріалів.

Якщо по закінченні терміну опціону ліцензіат відмовиться від підписання ліцензійного до­говору, він втрачає право на виплачені суми, які не підлягають поверненню і залишаються у продавця. Якщо після закінчен­ня терміну опціону сторони укладають ліцензійний договір, здійснений ліцензіатом платіж за опціон, як правило, зарахо­вується як первинний внесок, який належить виплатити за лі­цензійним договором. Слід зазначити, що такий платіж може підлягати поверненню ліцензіату у разі відмови ліцензіара ук­ласти ліцензійний договір.

Водночас не виключаються випад­ки, коли за домовленістю сторін і за негативних результатів випробування об'єкта ліцензії укладення ліцензійного догово­ру не відбувається, проте виплачена за опціоном винагорода ліцензіату не повертається.

Варто підкреслити ще одну дуже важливу обставину. По­при необхідність якнайвичерпніше ознайомити ліцензіата з об'єктом майбутньої ліцензії, потрібно передавати таку інфор­мацію, яка міститься, наприклад, в описах до патентів або в інших відкритих матеріалах. Ця інформація не повинна роз­кривати секретів виробництва.

Дуже суттєвими для характеристики опціонного договору є умови, які зобов'язують ліцензіата забезпечити конфіденцій­ність інформації і зразків об'єктів ліцензії, одержаних від лі­цензіара.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Суть та значення ліцензування. Види ліцензійних договорів | Інші форми передавання та придбання технологій на комерційній основі

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 258; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.