Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 2. Cутність, завдання та функції контролінгу


Тема 1. Вступ

Розділ 1. Загальні положення з контролінгу підприємств

Конспект лекцій

з дисципліни КОНТРОЛІНГ

Частина 1

Основними завданнями дисципліни “Контролінг” є:

- ознайомлення студентів із загальними положеннями контролінгу підприємства, як окремої системи інформаційного забезпечення управління підприємством;

- встановлення відміностей та спільних рис основних напрямків - оперативного та стратегічного контролінгу,

- оволодіння студентами за допомогою викладача методичними прийомами та інструментами контролінгу,

- вміти студентам проводити необхідні розрахунки щодо підготовки рішення стосовно поточної та інвестиційної діяльності підприємства,

- розробка необхідних дій для організації служби контролінгу на підприємствах.

В процесі вивчення дисципліни “Контролінг” фахівець з організації та управління підприємством набуває необхідні знання та навички щодо застосування методичних прийомів управлінського обліку для підготовки та проведення рішень щодо цільового управління ресурсами підприємства. Виходячи із особливостей спеціалізації студентів (“Інвестиційнмй менеджмент” та “Менеджмент організацій”), основний наголос у навчальному матеріалі зроблено на розкриття здійснення стратегічного контролінгу.

Як учбова дисципліна контролінг пов`язаний з бухгалтерським та управлінським обліком, плануванням, фінансовим аналізом, менеджментом, контролем, аудитом, системою оподаткування підприємства.

 

Контролінг -це система інформаційного забезпечення управління підприємством, яка сприяє тривалому існування підприємства у майбутньому.

Контролінг призначений для досягнення наступних цілей підприємства:

- досігнення мети підприємства (отримання прибутку, рішення соціальних проблем, захоплення сегменту ринку, підтримання якості продукції тощо) при забезпеченні захисту майнових інтересів власника,

- нормування (планування) витрат;

- розробка заходів для поліпшення роботи підприємства на основі інформації про відхилення витрат від норм;

- аналіз тенденцій розвитку підприємства;- прогнозування діяльності підприємства у залежності від змін внутрішних та зовнішних умов роботи;

- відстеження фінансового стану підприємства,

- внутрішний контроль на підприємстві. За допомогою контролінгу визначається економічність роботи самого підприємства та його підрозділів, система контролінгу забезпечує інформацією адміністративний апарат підприємства для прийняття управлінських рішень.

Мета контролінгу- орієнтація управлінського процесу на досягнення як поточних, так й довгострокових цілей, які стоять перед підприємством. Для досягнення головної мети здійснюються певні заходи контролінгу:

- діагностування фактичного техніко-економічного та фінансового стану підприємства,

- порівняння фактичного стану із прогнозованим;

- встановлення тенденцій та закономірностей розвитку економіці підприємства у відповідності до головної мети;

- попередження негативного впливу внутрішних та зовнішних факторів на фінансові результати та положення підприємства на ринку.

Головне гасло контролінгу “Підприємство вже діє, а інші лише розмірковують про початок дій”.

При застосуванні системи контролінгу на підприємстві використовують відомі з теорії управління стадії управлінського циклу, див. схему 1.

Схема 1

Модель стадій управлінського циклу

 

постановка цілей

 

аналіз проблем

 

 

пошук прогноз оцінка

альтернатив

 

прийняття рішень

 

реалізація рішень

 

вимірування результатів

 

контроль

 

аналіз відхилень

 

Мета (місія) підприємства визначається вищім керівництвом підприємства і може змінюватись в залежності від змін факторів внутрішньоого та зовнішнього середовища.

Загальна функція контролінгу - підготовка вдалого управлінського рішення для підприємства у віддаленої перспективі

З метою досягнення загальної функції існують більш конкретні функції контролінгу:

- сервісна- надання необхідної інформації для управління, прогнозування ціноутворення, передбачення господарчої та комерційної ситуації, розробка системи норм (планів, бюджетів), використання обліку, звітності, контролю, розрахунки відхилення від норм;

- управлінська - реєстрація, збір, узагальнення, подання інформації, використання методів збору інформації, використання даних аналізу відхилень, маржинального доходу, результатів діяльності для визначення результатів прийнятого рішення, розробки заходів щодо поліпшення роботи на підприємстві;

- внутрішний контроль - порівняння планової та фактичної інформації, визначення ефективності роботи підрозділів підприємства, орієнтація частіше на поточні результати, контролінг не обов`язково пов`язаний із первинними обліковими документами;

- оцінка та консультування - коригування мети (місії) підприємства, розробка пропозицій.

Незважаючи на те, що поняття “контроль” та “контролінг” близькі за виразом, поняття “контролінг” не є щільно пов`язаним з поняттям “контроль”. Між ціми поняттями існує зв`язок, але не прямий, опосередкований. Контроль більш націлений на минуле, на те, що пройшло, аконтролінг (controlling) - це система інформаційного забезпечення управління підприємством, яка сприяє його тривалому існування у майбутньому.

Так сталося, що такий метод управління отримав назву контролінг, що пояснюється зв`язком у минулому фахівця з управління (контролера) з функціями, відмінними від бухгалтерського, фінансового обліку.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 19. Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу | Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 190; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.