Студопедия

КАТЕГОРИИ:



Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Категорії витрат


Класифікація витрат підприємства

Ознаки Витрати
оцінка запасів та визначення фінансових результатів вичерпані та невичерпані витрати на продукцію та витрати періоду прямі та непрямі основні та накладні
прийняття рішень релевантні та нерелевантні постійні, змінні, напівпостійні, напівзмішані, змінні система калькулювання змінних (повних) витрат - direct - costs маржинальні, диференційовані дійсні та можливі
контроль за виконанням центрами відповідальності контрольовані та неконтрольовані стандарті витрати, система standart-costs тариф-година-машина
можливість оцінки передбачені та непередбачені
можливість усунення можливих витрат усунені (устранимые, рус) та неусунені
системи калькулювання за галузевами положеннями з калькулювання витрат калькулювання змінних витрат - direct - costs калькулювання повних (прямих) витрат калькулювання стандартних витрат standart-costs змішані, інтегровані системи калькулювання калькулювання за процесами та за замовленнями цільове калькулювання

Калькулювання (лат. обчислення) - визначення собівартості одиниці продукції вцілому та у розрізі окремих статей витрат. Як правило, результатом операцій калькулювання є документ - розрахунок, кошторис (калькуляція) з складовими собівартості одиниці продукції. Основне призначення калькулювання - отримання інформації про собівартість для організації та управління процесом виробництва та контролем за рівнем витрат.

Розкриємо основні категорії витрат, що використовуються у контролінгу з прикладами, дав. табл. 4.

Таблиця 4

Група визначення приклад
За динамікою відносно обсягу випуску
постійні витрати, що залишаються незмінними поза залежністю від змін головного фактора, наприклад, обсягу випуску загальногосподарські
змінні витрати, що змінюються прямо пропорційно щодо змін обсягу випуску витрати на оплату праці
змішані витрати. що змінюються при змінах обсягу виробництва, але на відміну від змінних витрат не у прямій пропорції (містять у собі постійну та змінну складові) витрати на електроенергію
За можливістю віднесення на конкретний об’єкт калькуляції
прямі Витрати, віднесення яких до конкретного об`єкту калькуляції (виду продукції, підрозділу) відследковується безпосередньо (прямі витрати не співпадають зі змінними: наприклад, витрати на утримання та експлуатацію обладнання цеху є прямими, але постійними) витрати на основні матеріали, заробітну плату робочим та цеховому персоналу, утримання виробничого обладнання
непрямі Витрати. які неможливо безпосередньо ототожнюти з тим чи іншим об`єктом калькулювання витрати на утримання апарату заводоуправлін-ня
За ступепенем регульованості
Регульовані повністю Витрати, які відображають чіткий (функціональний) взаємозв`язок між “входом” та “виходом” процесу виробництва Основні матеріали
Регульовані частково Витрати, що виникають в результаті рішень, яки приймає керівництво періодично. Жорсткий причинно-наслідкований зв`язок відсутний (можлива кореляційна залежність) Витрати на рекламу та меркетінг
Регульовані слабко Витрати, на величину яких неможливо діяти у короткостроковому плані Витрати на будівництво виробничого корпусу

Алгоритм розрахунку собівартості виробленой продукції: залишки незавершеного виробництва на початок періода + витрати на виробництво протягом періоду - залишки незавершеного виробництва на кінець періода = собівартість виробленой продукції



При проведенні контролінгу провадиться вивчення поведінки витрат та встановлення функціїї витрат.

Поведінка витрат - зміст реакції витрат на зміни у діяльності підприємства.

Фактор витрат - діяльність, яка впливає на витрати. Основний фактор витрат - реалізація продукції, або обсяг виробництва.

Оцінка - процес розрахунку поведінки витрат (встановлення кількисних взаємозв`язків між величиною витрат та різними факторами на підставі дослідження діяльності підприємства)

Функція витрат - формалізований математичний опис взаємозв`язків витрат та їх факторів.

У= а + вх

де: у- сукупні витрати,

а- загальні постійні витрати

в- змінні витрати на одиницю діяльності

х - значення фактора витрат

 

Тема 8.Завдання та методи контролінгу

Основними показниками управлінського обліку, які широко використовуються у контролінгу є змінні та постійні витрати, а також маржинальний дохід. Такі характеристики застосовуються у системі калькулювання змінних (повних) витрат -

direct - costs.

Змінні витрати - це витрати, що змінюються під впливом головного фактора, найчастіше - обсягу продаж.

Постійні витрати - витрати, що не змінюються під впливом певного фактора.

Маржинальний дохід - це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами. Такий показник вказує внесок сегмента (продукта, підрозділу) у покритті постійних витрат та формуванні прибутку. Підприємство не отримує прибутку, доки сума постійних витрат не буде покрита повністю. Тобто, маржинальний дохід - проміжний результат діяльності підприємства, за допомогою якого можливо визначити прибуток або збиток об`єкта калькулювання.

Існують похідні прийоми розрахунку маржинального доходу:

- маржинальний дохід = обсяг продаж - змінні витрати;

- маржинальний дохід = постійні витрати + змінні витрати

Проіллюструємо порядок розрахунку маржинального доходу, див. табл. 5.

Таблиця 5

Схема розрахунку маржинального доходу

№№ з/п Показники грн.
Доход (обсяг продаж, реалізація)
Змінні витрати
Маржинальний доход (р.1- р.2)
Постійні витрати
Чистий дохід (збиток), р.3 - р.4

Точкою беззбитковості вважається обсяг продаж (реалізація, виручка, виторг, діяльність) при которому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток дорівнює 0. У випадку приклада табл. 5, точка беззбитковості визначиться з розрахунків: (550-140 = 310 грн., або 290 + 120 = 310 грн.)



Точка беззбитковості може бути виражена у натуральних одиницях (кількість продукції), у грошових одиницях (виручка) або у відсотках до нормальної продукції.

Існують 2 основних методи розрахунку точки беззбитковості: за рівняннями та за допомогою показника маржинального доходу. Викладемо розрахункові прийоми визначення точки беззбитковості у вигляді таблиці, див. табл. 6.

Таблиця 6

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні відмінності оперативного та стратегічного контролінгу підприємства | Прийоми розрахунку показників точки беззбитковості

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 640; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.