Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО


Порядок проведення атестації виробництва регламентований ДСТУ 3414. Згідно цього нормативного документу атестація виробництва проводиться за ініціативою підприємства або на вимогу органу з сертифікації. Вона повинна передбачати отримання кількісної оцінки стабільності відтворення характеристик продукції. Для характеристик, що підтверджуються сертифікацією, повинна також передбачатись видача рекомендацій щодо оптимальної кількості зразків (проб, вибірок), що випробуються з метою сертифікації, способів та правил їх відбору, а також правил і порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Атестація виробництва в Системі, проводиться органом з сертифікації продукції, а при його відсутності - організацією, що виконує функції органу з сертифікації продукції за дорученням Національного органу з сертифікації. Допускається здійснення атестації виробництва продукції органом з сертифікації систем якості, при цьому вся відповідальність за обґрунтованість видачі сертифікату відповідності на продукцію, що випускається атестованим виробництвом, залишається за органом з сертифікації продукції або за організацією, що виконує його функції.

Підприємство, що має намір атестувати виробництво продукції в Системі, повинно мати повний комплект технічної документації на продукцію та її виробництво(включаючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію, або документацію, яка визначає склад продукції). Склад технологічної документації визначається особливостями продукції та технологією її виробництва.

Підприємство до початку атестації повинно мати документи, в яких наводяться відомості щодо:

· організації контролю якості;

· організації контролю за випуском продукції;

· структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим керівництвом за якість виготовлення продукції та виконання робіт;

· системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектуючих виробів;

· системи контролю за внесенням змін до технологічної документації на продукцію;· засобів вимірювальної техніки, контролю за випробувальним обладнанням, що використовується під час виробництва продукції;

· системи повірки засобів вимірювальної техніки та контролю випробувального обладнання;

· порядку формування та позначення партії продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для випробувань або контролю;

· порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;

· порядку, що забезпечує випуск тільки тих партій продукції, які відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Підприємство повинно до проведення атестації розробити інструкцію з атестації технічних можливостей у відповідності з ДСТУ 3414.

Підприємство, що має намір атестувати виробництво, повинно призначити Головного контролера та його заступника. Вони повинні гарантувати, що вимоги, які ставляться органом з сертифікації продукції, розуміються вірно і виконуються в разі пред'явлення виготовленої продукції на сертифікацію, яке санкціонується виключно Головним контролером або його заступником.

Головний контролер повинен підтверджувати представникам органу, що здійснює технічний нагляд, достатність заходів щодо контролю якості. Він повинен бути кваліфікованим фахівцем у технічному та адміністративному відношенні, щоб здійснювати відповідаючий вимогам технічного нагляду контроль за випуском сертифіковакої продукції.

Головний контролер повинен мати достатні повноваження та матеріальне забезпечення для виконання ефективного контролю якості вхідної сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, що надходять, контролю якості в процесі виготовлення та контролю продукції, що сертифікується. Він повинен бути незалежним від керівництва, що безпосередньо відповідає за виготовлення продукції. Наказом по підприємству йому повинні бути надані такі основні повноваження:

· право вимагати усунення відхилень від встановлених вимог до пред'явлення виготовленої продукції на сертифікацію;

· право вимагати внесення змін до технічної документації та договорів на постачання відповідно до вимог органу з сертифікації продукції;

· право відміняти подання на сертифікацію виготовленої продукції, яка не відповідає вимогам, встановленим органом з сертифікації, або на яку не розповсюджуються вимоги програми сертифікації;

· застосувати на підприємстві останні документи органу з сертифікації продукції, які встановлюють вимоги до продукції, що сертифікується;

· визначати відповідність продукції, що сертифікується, встановленимвимогам до часу її відвантаження.

Головний контролер здійснює такі основні функції:

· підтримує зв'язок з органом, що здійснює технічний нагляд;

· несе персональну відповідальність за якість продукції, що постачається з сертифікатом відповідності;

· забезпечує реєстрацію результатів контролю, вимірювань та випробувань продукції, що сертифікується, які проведені підприємством і надає їх у розпорядження органу, що здійснює технічний нагляд;

· несе відповідальність за обґрунтованість використання знаку або сертифікату відповідності під час постачання партій продукції;

· затверджує протоколи випробувань випущених партій сертифікованої продукції;

· несе відповідальність за проведення повторного контролю під час постачання сертифікованої продукції з затримкою.

Періодичні випробування продукції, що сертифікується, повинні проводитись організацією через проміжки часу, які встановлені органом з сертифікації продукції, на зразках (вибірках), що відібрані від виробничих партій, які вже витримали випробування, передбачені для них.

У випадках, коли вибірка не задовольняє вимогам за однією з характеристик під час періодичних випробувань Головний контролер повинен негайно:

· припинити подальше постачання;

· розпочати перевірку з метою з'ясування причин;

· повідомити про випадок до органу з сертифікації продукції та до органу, що здійснює технічний нагляд.

Якщо буде виявлено, що відмова під час періодичних випробувань обумовлена тільки помилкою в порядку проведення випробувань, тоді:· постачання негайно відновлюється;

· правильний порядок проведення випробувань повинен бути застосований до вибірки, яка вилучена з першої виробничої партії, що є в наявності;

· причина порушення порядку випробувань повинна бути усунена шляхом внесення погоджених з органом сертифікації продукції змін, що встановлює цей порядок.

Якщо буде виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою у технологічному процесі, що розпізнається, та яку можливо усунути негайно, дефектна продукція може бути виявлена і вилучена через безперервний контроль, що прийнятний для Головного контролера, тоді:

· постачання негайно відновлюється;

· безперервний контроль продовжується, доки не будуть усунені причини дефекту, внесені зміни до технологічної документації, та не будуть отримані позитивні результати випробувань вибірки, що вилучена з першої виробничої партії, поданої після усунення помилки у технологічному процесі;

· про випадок повідомляється органу з сертифікації продукції та до органу, що здійснює технічний нагляд.

Якщо виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою в технологічному процесі, що розпізнається, але не може бути усунена негайно, а дефектна продукція не може бути вилучена через безперервний контроль, право застосування сертифікату відповідності повинно бути припинено. Воно відновлюється органом з сертифікації продукції, якщо підприємство надасть переконливі докази виявлення причин помилки в технологічному процесі, проведення коригувальних дій та якщо результати періодичних випробувань на вибірках з двох послідовних виробничих партій будуть позитивні.

Якщо відмова під час проведення періодичних випробувань може бути напевно приписана конкретній помилці в проведенні випробувань або помилці в технологічному процесі, що розпізнається, питання про порядок подальшого постачання з використанням сертифікату та знаку відповідності вирішує орган з сертифікації продукції через один з таких способів:

· використання безперервного контролю;

· зміну порядку відбору вибірки;

· зміну періодичності випробовувань вибірки.

Виробничі партії, що відбраковуються під час випробувань, можуть бути подані на випробування після розбракування, при цьому повинен передбачатись більш жорсткий план контролю в порівнянні з тим, який використовувався під час випробувань на попередніх партіях. При цьому жодна партія продукції, що сертифікується, або її частина не повинна подаватися на випробування більш, як двічі, якщо інше не зазначено в нормативному документі.

Партія продукції, що сертифікується, може складатися тільки з однієї або кількох виробничих партій при умові, що:

· продукція з виробничих партій виготовляється за одних і тих самих умов (матеріали, процеси, обладнання тощо);

· контроль якості та контроль у ході процесу виготовлення відбувається в необхідному обсязі згідно з інструкціями відповідних підрозділів підприємства, погодженими з Головним контролером;

· результати контролю показують стосовно кожної виробничої партії, що якість матеріалів та технологічний процес підтримуються в межах, необхідних для виготовлення продукції, яка задовольняє вимогам нормативних документів;

· період часу, протягом якого виробничі партії можуть комплектуватись в одну партію продукції, що сертифікується, не перевищує терміну, встановленого органом з сертифікації продукції. Порядок комплектування партії продукції, що сертифікується, з виробничих партій повинен встановлюватися Головним контролером і подаватися до органу з сертифікації продукції для затвердження.

Результати випробувань випущеної сертифікованої продукції повинні реєструватись в сертифікаційному протоколі випущених партій, що стисло подає накопичені результати випробувань, проведених підприємством, на відповідність до вимог нормативного документу.

Сертифікаційний протокол випущених партій, крім результатів випробувань, повинен вміщати:

· назву підприємства;

· позначення та назву нормативного документу на продукцію;

· назву та позначення продукції;

· дату, яка визначає період часу, що охоплюється протоколом випробувань випущених партій;

· позначення кожного випробування;

· заяву про достовірність відомостей протоколу, засвідчену Головним контролером.

Сертифікаційний протокол випробувань випущених партій повинен вміщувати результати випробувань на надійність за час заявленого терміну служби за характеристиками, що встановлені в нормативному документі, у вигляді загальної кількості випробуваних зразків та кількості виявлених дефектів. У разі необхідності, наводять первісні, проміжні та кінцеві значення характеристик, але результати випробувань виробничих партій, що забраковані під час випуску з виробництва, не повинні бути вміщені в сертифікаційний протокол.

Відомості сертифікаційного протоколу випробувань випущених партій є власністю підприємства і не можуть розголошуватись без його дозволу. Вони повинні накопичуватись підприємством протягом терміну, встановленого органом з сертифікації продукції, і надаватися йому за цією періодичністю.

У протоколах за результатами випробувань на підприємстві повинні зазначатися відмови, які виявлені в разі будь-яких випробувань на відповідність. Ці протоколи повинні зберігатись у встановленому на підприємстві порядку і надаватися органу, що здійснює технічний нагляд.

В загальному випадку порядок здійснення робіт з атестації виробництва передбачає виконання таких етапів:

· подання заявки підприємства;

· попереднє оцінювання;

· складання програми та методики атестації;

· перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей;

· технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Подання заявки відбувається, якщо атестація запроваджується з ініціативи підприємства, яке складає заявку і направляє до органу з сертифікації продукції разом з двома примірниками інструкції з атестації технічних можливостей та відомостями про виробництво відповідно до вимог ДСТУ 3414.

Якщо атестація виробництва запроваджується за вимогою органу з сертифікації продукції, два примірники інструкції з атестації технічних можливостей та відомостей про виробництво подаються до органу з сертифікації на його запит.

Попереднє оцінювання виконується комісією експертів органу з сертифікації продукції в погоджені терміни. Склад комісії експертів затверджується керівником органу з сертифікації продукції. Воно передбачає:

· експертизу вихідних матеріалів наданих підприємством;

· складання висновку щодо готовності підприємства до запровадження атестації виробництва.

Експертиза вихідних матеріалів повинна передбачати:

· перевірку відповідності характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

· оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією для забезпечення певності в повній відповідності продукції, що на неї розповсюджується;

· перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що атестується;

· оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

· оцінку вірності виробу головних етапів технологічного процесу;

· оцінку слушності методів випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

· наявність системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектуючих виробів;

· перевірку показників точності засобів вимірювання та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської та технологічної документації, щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

· перевірку наявності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювань, контролю та випробувань, які застосовуються.

Комісія експертів може, в разі необхідності:

· запросити у підприємства інші відомості, якщо вони необхідні для попереднього оцінювання;

· направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємстві.

За результатами попередньої оцінки складається висновок, в якому показуються готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт, який підписує керівник комісії експертів.

У разі негативного висновку підприємство може вдруге направити матеріали заявки.

Складання програми та методики атестації проводиться комісією експертів, що виконували попереднє оцінювання, їх затверджує керівник органу сертифікації продукції.

Перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей. Основним завданням перевірки виробництва є оцінка відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві, а також проведення необхідних випробувань для атестації технічних можливостей виробництва.

Перевірка здійснюється відповідно до затвердженої програми та методики атестації комісією експертів, до якої входить також фахівець, компетентний в оцінювання відповідної технології.

Перед початком роботи комісії її експерти разом з керівництвом підприємства:

· розглядають мету та завдання перевірки;

· обговорюють програму та методику атестації;

· установлюють форми спілкування між членами комісії, керівництвом та працівниками організації.

За результатами перевірки комісія протягом місяця складає звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обґрунтовані висновки. Звіт повинен містити таку інформацію:

· відомості про всі роботи, що використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва;

· таблицю меж підтвердження технічних можливостей;

· одержані результати випробувань для підтвердження технічних можливостей та стислу інформацію щодо виявлених відмов, дефектів тощо.

Звіт підписують всі члени комісії і затверджує керівник органу з сертифікації.

На підставі позитивних висновків комісії висновків комісії орган з сертифікації оформляє атестат виробництва відповідної форми, реєструє його в Реєстрі Системи і видає підприємству. Термін дії атестату встановлюється органом з сертифікації, залежно від результатів перевірки, але не більше, як на два роки.

Технічний нагляд за атестованим виробництвом здійснює орган з сертифікації протягом терміну дії атестату. До технічного нагляду можуть залучатися територіальні центри. За результатами технічного нагляду орган з сертифікації може припинити або зупинити дію атестату виробництва.

Продовження терміну дії атестату виробництва. Для цього підприємство не пізніше, як за три місяці до закінчення дії атестату направляє до органу з сертифікації відповідні матеріали, які розглядаються так, як це було вказано вище. При негативних висновках атестат виробництва анулюється.

Зупинка або припинення дії атестату виробництва відбувається в таких випадках:

· виявлена невідповідність якості виготовленої продукції;

· до конструкції або технології виготовлення продукції без погодження з органом з сертифікації внесені зміни, які можуть призвести до зниження рівня якості продукції;

· термін дії атестату закінчився, а підприємство не направило матеріали для його продовження;

· під час виконання технічного нагляду виявлені невідповідності виробництва атестованим технічним можливостям.

У випадках, якщо дію атестату зупинено, поновлення його дії здійснюється за рішенням органу з сертифікації після проведення підприємством коригувальних дій для усунення причин виявлених невідповідностей.

Орган з сертифікації, який проводить атестацію виробництва, несе відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, яку отримують його співробітники під час контактів з працівниками підприємства.

Апеляція. У разі незгоди з зауваженнями та висновками комісії експертів за результатами перевірки виробництва, підприємство має право в місячний термін направити до Ради органу з сертифікації апеляцію. Залежно від її обґрунтованості може бути призначена нова перевірка виробництва іншим складом експертів. Про своє рішення Рада органу з сертифікації сповіщає подавача апеляції протягом місяця.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Випробувальна лабораторія в системі УкрСЕПРО | Порядок проведення сертифікації продукції

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1477; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.