Студопедия

КАТЕГОРИИ:



Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, види, етапи проведення


МОДУЛЬ 3

Соціологія культури

Поняття культури в соціології. Соціальна сутність культури. Типи культури. Культура як спосіб ціннісного освоєння дійсності. Структурні елементи культури: матеріальна і духовна сфера, мова, знання, навички, вміння, цінності, норми, традиції, звичаї. Культура, свідомість, менталітет.

Функції культури: виробництво, збереження та розповсюдження духовних благ і цінностей.

Культура та діяльність. Культура як рівень досягнень у розвитку суспільства. Речовинно-предметна та символічно-знакова культура. Субкультура. Контркультура. Елітарна та масова культура. Суперечливий характер розвитку культурного процесу. Етноцентризм та культурний релятивізм. Єдність та різноманітність духовної культури.

Спосіб та стиль життя. Особливості національної культури. Проблеми національно-культурного відродження України.

Соціологічний аналіз культурної діяльності. Критерії аналізу культурної діяльності: діапазон діяльності, вибірковість видів діяльності, співвідношення участі в процесах виробництва та споживання духовних благ і цінностей культури.

Культура і особистість. Культурна взаємодія та соціальна ідентифікація особистості.

Основні тенденції розвитку культури в сучасних умовах: глобалізація і універсалізація культури. Взаємодія і взаємовплив різних культур як характеристики розвитку сучасного світу. Склад і характер культурної амбівалентності.

Сучасні соціологічні теорії культури. Соціодинаміка культури (П. Сорокін, А. Моль та ін.). Соціокультурна динаміка сучасного українського суспільства: проблеми діалогу культур.

Конкретне соціологічне дослідження як система методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур. Фактори, що зумовлюють необхідність проведення конкретно-соціологічних досліджень. Можливості та обмеженість конкретно-соціологічного дослідження. Необхідність попереднього теоретичного аналізу об’єкта дослідження. Формування гіпотез як передумова емпіричного дослідження. Проблема добору індикаторів як спосіб ідентифікації та аналізу соціальних фактів (П. Лазарсфельд).



Розвідувальне, описове, аналітичне дослідження: пізнавальні можливості, логіка застосування. Основні і додаткові критерії класифікації видів соціологічного дослідження. Диференціація емпіричних досліджень в залежності від методів збору даних: опитування, спостереження, аналіз документів. Вивчення статичних та динамічних характеристик соціальних об’єктів методами емпіричної соціології.

Логічний та організаційно-процедурний способи диференціації етапів соціологічного дослідження. Характеристика проблемно-пошукового, дескриптивного, пояснювального та практичного етапів дослідження. Характеристика підготовчого, оперативного та результуючого етапів дослідження.

Підготовка та організація проведення соціологічних досліджень

Поняття проекту дослідження. Функції і структура ескізу проекту. Уточнення інформаційного запиту як передумова розробки програми дослідження.

Програма соціологічного дослідження та її функції. Структура програми. Технологія підготовки програми.

Основні вимоги до розробки програми.

Формування теми, мети дослідження та його основних завдань. Визначення об’єкту і предмету дослідження. Здійснення інтерпретації понять.

Розрахунок і обґрунтування вибірки. Типи вибірок, репрезентативність.

Організація збору даних. Обробка даних.

Підсумкові документи соціологічного дослідження: різновиди, характеристика.

Стратегічний та робочий план дослідження. Варіанти стратегічного плану, характеристика. Структура робочого плану.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціологія освіти і виховання | Аналіз та узагальнення соціологічної інформації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 859; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 2. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 3. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 4. Банки в ринковій економіці: види, принципи побудови та організаційна структура
 5. Бюджетний дефіцит: визначення, види, причини виникнення.
 6. Види, етапи і цілі кар'єри
 7. Види, сили і засоби розвідки
 8. Види, форми, прийоми розумової діяльності
 9. Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їхнього подолання.
 10. Грошові реформи та методи їх проведення
 11. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби
 12. Діагностика як частина технічного огляду на СТО суб'єктів господарювання, які мають відповідні повноваження на проведення техогляду від Департаменту ДАІ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.