Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Аналіз та узагальнення соціологічної інформації


Основні методи обробки соціологічної інформації. Підготовка первинної соціологічної інформації до обробки. Способи ручної обробки інформації. Особливості підготовки інформації обробки на ЕОМ. Редагування і кодування одержаної інформації. Усунення помилок. Постановка завдань програмістам для обробки інформації.

Застосування методів статистики при обробці і аналізі даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці. Графічне зображення соціологічних даних. Обчислення середніх величин. Кореляційний аналіз. Можливості використання допоміжних засобів – програмуючих мікрокалькуляторів.

Аналіз даних як один із етапів соціологічного дослідження. Мета і завдання. Методологія аналізу соціальних процесів і явищ.

Аналіз емпіричних даних та проблема вимірювання. Поняття шкали вимірювання, її різновиди. Перетворення шкал.

Аналіз одномірних розподілів.

Аналіз двомірних таблиць. Використання комп’ютерних програм для аналізу соціологічних даних.

Співвідношення змістовного і якісного методів аналізу даних. Основні етапи процесу аналізу даних. Методи опису даних соціологічного дослідження. Групування інформації, емпірична і теоретична типологізація. Результати процедури опису. Поняття “пояснення” у соціологічному дослідженні. Типи пояснення. Способи перевірки гіпотез. Послідовність дій при аналізі даних у соціологічному дослідженні.

 

Методичні поради для підготовки семінарських занять

За останні роки зроблено значний крок у напрямку популяризації соціології як навчальної дисципліни. Останніми роками з’явилася велика кількість підручників, посібників, монографій, періодичних видань з соціологічної проблематики. Сьогодні студенти можуть познайомитися з вітчизняними (В.Городяненко, Н. Черниш, В.Піча, О.Якуба) і європейськими (Е.Гідденс, Н.Смелзер) підручниками з соціології, із розширенням Інтернет – ресурсів нашого університету, студенти отримали доступ до електронних версій необхідної соціологічної літератури. Викладачами кафедри політології і соціології створено «Електронний каталог соціологічних видань» із матеріалами якого можуть працювати студенти різних факультетів. За таких обставин опанування курсу стає доступнішим і більш різноманітним. Однак, щоб досягти кращої ефективності у навчальному процесі, студентам потрібно правильно організувати свою роботу. Корисними, на наш погляд, тут будуть декілька порад.Семінар є однією із форм навчання студентів, він проводиться з основних найбільш важливих тем курсу. При підготовці до семінару, студенту необхідно уважно переглянути лекційний матеріал та план семінарського заняття, знайти відповідну літературу.

В процесі самопідготовки слід законспектувати найважливіші теоретичні положення. Для того, щоб краще уявити для себе головні категорії та поняття визначеної теми, варто ознайомитися з головними підходами вітчизняних та зарубіжних фахівців, виділити окреме місце в конспекті, куди занотовувати їх визначення.

Під час підготовки корисно скласти розгорнутий план або розробити тези на кожне питання, щоб виступаючи з ними краще обґрунтовувати висунуті положення і вести диспути з визначеної теми. У конспекті мають бути тези майбутньої відповіді на всі питання семінару, під час якого студенти можуть ними скористатися. Високу оцінку студент отримує тоді, коли він вільно володіє матеріалом, логічно і чітко обґрунтовує свою відповідь. Корисним, на наш погляд, є виділення частини конспекту для словничка основних понять, з якими студенти ознайомлюються в процесі вивчення курсу.

Виступ на семінарському занятті розпочинайте із вступу. Далі розкрийте зміст питання, зробіть висновки і узагальнення, висловіть власну позицію щодо проблеми, яка вивчається. Ваша відповідь повинна бути чіткою, логічною, аргументованою.

Під час проведення семінарських занять викладачами кафедри використовуються різні методики: індивідуального спілкування з кожним студентом, обговорення проблемної ситуації, дискусії, диспуту, обговорення реферату або доповіді одного з студентів по найбільш цікавому питанню, рецензування виступу студента своїми колегами. Активна участь студентів на семінарах також оцінюється.

Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання при вивченні курсу «Соціологія», викладачі кафедри політології і соціології завжди нададуть Вам необхідні консультації.

Плани семінарських занять, навчальна і додаткова література, електронні джерела, методичні поради

Тема №1

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, види, етапи проведення | П Л А Н. Предмет соціологічної науки Соціологія як наука

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 578; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.