Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. Предмет соціологічної науки Соціологія як наука

Предмет соціологічної науки

  1. Соціологія як наука. Об’єкт і предмет соціології. Поняття соціального, його критерії та сутність.
  2. Закони, категорії соціології та їх загальна характеристика.
  3. Методи соціального пізнання.
  4. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук.

Основна література:

1. Гіденс Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи,1999.- С.16-31

  1. Соціологія. Підручник/ За заг. редакцією В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. – Харків. – Київ, 1998. – С. 9 -27
  2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.9-29
  3. Соціологія. Курс лекцій/ За редакцією І.С. Старовойтова. – Тернопіль, 1999. – С. 4-13.
  4. Соціологія. Курс лекцій// Навчальний посібник для студентів вузів України/ За редакцією В.М. Пічі. - Львів, 2002. – С. 8-28
  5. Соціологія : Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник/ За редакцією В.М. Пічі. –Львів, 2002. – С. 129, 159, 294, 357,
  6. Якуба О.О. Соціологія// Навчальний посібник для студентів. – Харків, 1996. – С. 7-21

 

Додаткова література:

1. Структура и уровни социологического знания: традиции и новые концепции // Социс.- 2003.- № 9

2. Чорноволенко В. Соціологія як суспільна та гуманітарна наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998.- № 1-2. – С. 210-230.

3. Матеріали круглого столу « Соціологія в Україні: наука і освіта, проблеми та перспективи розвитку» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2002.- №2.- С.167-169

Електронні версії:

1. Аверьянов Л.Я. Социология: что она знает и может? // Папка «Соціологія».- № 128

2. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137

3. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка «Соціологія».- № 153

4. Щекин Г.В. Система социологического знания: Учебное пособие // Папка «МАУП»

 

При розгляді першого питання слід чітко розмежовувати поняття «предмет» та «об’єкт» соціології як науки. Студенти повинні формулювати визначення соціології як науки, орієнтуватися у різних підходах щодо предмету її дослідження. При вивченні даної теми варто врахувати ту обставину, що сьогодні не існує універсального загальновизнаного визначення предмету соціології. Спільним є підхід до соціології як до науки , що вивчає закони генезису, функціонування і розвитку форм спільного життя людей.В контексті розгляду соціології як науки, варто звернути увагу на поняття «соціальне». Важливо зрозуміти та уявити для себе, що будь-яка система суспільних відносин характеризується стосунками між людьми, а також відносинами особи і суспільства. Тому кожна з цих систем має свій чітко визначений аспект. Студенти повинні визначити основні риси, що характеризують специфіку соціального, а також сутність категорії «соціальне».

У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв’язків, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю. Ці зв’язки називаються соціальними законами. Останні в свою чергу класифікуються за способом вияву і ступенем спільності. Для з’ясування специфіки соціології як науки, необхідно орієнтуватися у специфіці її основних законів та категорій.

Визнаючи місце соціології серед інших наук про суспільство, варто наголосити на тому, що формуючи цілісну картину існування соціуму, його структури, соціологія є генералізуючою наукою, яка виступає як теорія і методологія усіх інших суспільних і гуманітарних наук. На перетині цієї взаємодії склалася ціла система досліджень: соціальні, соціально-демографічні, соціально-політичні, соціально-економічні та інш. Водночас, соціологія як система знань не може розвиватися і реалізовувати свої функції, не взаємодіючи з іншими науками: історією, філософією, економікою, політологією, правознавством, психологією, етикою та інш.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть чотири основні компоненти структури соціологічного знання та поясніть як вони пов’язані між собою.

2. Визначте основні функції соціології як науки.

3. Назвіть відомі вам соціальні спільноти та охарактеризуйте відмінності між ними.

4. Розкрийте, яке місце займає соціологія в системі наук та взаємозв’язки соціології з природничими, гуманітарними, технічними і соціальними науками.

5. Розкрийте значення соціології для формування світогляду та професійної підготовки.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 175; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.