Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

П Л А Н

П Л А Н

П Л А Н

Тема №2

Становлення і розвиток української соціологічної думки ( 6 год.)

Заняття 1:

1. Поняття протосоціології, її сутність і періодизація в українському соціокультурному середовищі.

2. Протосоціологічні проблеми, ідеї, вчення часів Київської Русі. Характеристика джерел.

3. Розвиток соціологічного знання України в ХУІ- поч. ХУШ ст.:

а) відображення проблем соціального життя укр. суспільства в полемічній літературі (Х. Філалет, І. Вишенський, С. і Л. Зизанії Тустановські, З. Копистянський, Г. і М. Смотрицькі);

б) значення Києво-Могилянської колегії та інституційних реформ П. Могили для розвитку просвітництва (П. Могила, Й. Кононович-Горбацький, І. Гізель, Л. Баранович, Ф. Прокопович).

в) соціально-філософські погляди Г. Сковороди.

 

Заняття 2:

 1. Специфіка українського козацтва як соціальної спільноти, військової організації та соціальної інституції.
 2. Конституція Пилипа Орлика та її значення для розвитку національної свідомості.
 3. Соціальна проблематика у творчості Я. Козельського, І. Шада, В. Каразіна, П. Лодія.
 4. Значення програмних документів Кирило-Мефодіївського братства, праць М. Костомарова, творчості Т. Шевченка і Г. Куліша для формування соціологічної думки України.

Заняття 3:

1. Політична соціологія М. Драгоманова.

2. Проблеми предмету та методів соціології в творчості І.Я. Франка.

3. Генетична соціологія М. Грушевського.

4. Соціологія політики В. Липинського.

 

Основна література:

1. Соціологічна думка України: навчальний посібник/ за заг. ред. М.В. Захарченко.-К., 1996. – С. 34-148, 149-197, 198-214, 229-262, 293-331, 371-419.

2. Соціологія: Підручник / за редакцією В.Г. Андрущенка. Київ-Харків, 1998.- С. 136-145, 150-167.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. Ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.62-79

4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вузів України. – К., 1999. – С. 32-43

5. Соціологія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вузів/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів, 2002. – С. 55-62

6. Соціологія. Курс лекцій/ за редакцією Старовойтова І.С.- Тернопіль, 1999. – С.40-52

7. Сулько В.С. Українська соціологічна думка в пошуках істини. Навчальний посібник для викладачів і студентів.- Київ, 2002

Додаткова література:

1. Карпенко Ю. Потебня О. – зачинатель українського народознавства// Філософія і соціологічна думка. -1995. - № 2. – С. 23-29

2. Танчер В. Соціологічна думка в Україні на тлі світової соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-1998.-№ 1-2

3. Шульга М. Українська соціологія в пошуках само ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2002.-№ 2.- С. 170-1774. Уляновський В.І. Проекти українського соціологічного інституту М.С.Грушевського // Філософська і соціологічна думка.-1992.- № 7

5. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2001.-№ 4.- С. 145-155

 

Електроні версії:

1. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137

2. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка «Соціологія».- № 153

 

В контексті розгляду даної теми зверніть увагу на поняття «протосоціологія», визначте основні її періоди і здійсніть коротку характеристику кожного із них. Проаналізуйте витоки соціологічного пізнання періоду княжої доби через призму аналізу історичних джерел (“Слово о полку Ігоревім”, “Руська Правда”, “Повість минулих літ”, “Іпатіївський літопис ті ін.”). Дайте оцінку соціальній проблематиці у творчості І. Вишенського, П. Могили, С. Яворського, Ю. Кониського, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, М. Шашкевича, учасників Кирило-Мефодіївського Братства. Визначте особливості народницької традиції в українській соціологічній думці.

Простежте процес становлення та інституціоналізації вітчизняної академічної соціології: у творчості М. Драгоманова, І. Франка, М. Шаповала, В. Липинського. Важливе значення при розгляді цього періоду займає питання “Генетичної соціології” М. Грушевського і його участь в організації і діяльності Українського Соціологічного Інституту.

Зверніть увагу на обставини, в яких розвивалася українська соціологія у період 60-90-х рр. ХХ ст., визначте її специфічні риси. Охарактеризуйте сучасний стан соціологічних досліджень в Україні: проблеми та перспективи.

Питання для самоконтролю:

 1. Проаналізуйте новаторство Г. Сковороди в розумінні сутності людини.
 2. Дайте оцінку братствам як специфічному соціальному інституту.
 3. Виявіть і обґрунтуйте специфіку нових тенденцій в історико-культурному процесі в Україні.
 4. Простежте процес формування української ментальності у зв’язку з розвитком історії та літератури.
 5. Проаналізуйте соціологічну концепцію М. Шаповала. Що Вам відомо про діяльність Українського інституту громадознавства в Празі.
 6. Охарактеризуйте розвиток соціологічної науки в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст.
 7. З’ясуйте проблеми демократії, державності і політичних відносин у суспільній думці України ІІ пол. ХІХ- першої пол. ХХ ст.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.