Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. Заняття 1: Поняття особи в соціології


П Л А Н

Соціологія особистості

Заняття 1:

 1. Поняття особи в соціології. Основні соціологічні теорії особистості.
 2. Соціологічна структура особистості.
 3. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

 

Заняття 2:

 1. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи.
 2. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки
 3. Соціальні типи особистості.
 4. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства в сучасних умовах..

 

Основна література:

1. Соціологія: Підручник/ за ред. В.П. Андрущенка. – К., 1998. – С. 271-294.

2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. Ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.184-203

3. Соціологія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вузів/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів, 2002. – С. 158-183

4. Соціологія. Курс лекцій/ за редакцією Старовойтова І.С.- Тернопіль, 1999. – С.113- 127

5. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довідник. – Львів, 2002. – С.115, 260, 360.

6. Якуба А.А. Соціологія / Навчальний посібник для студентів. Харків, 1996. – С. 23-38.

 

Додаткова література:

1. Власова О. Провідні чинники розвитку соціального потенціалу особистості // Соціальна психологія.-2005.- № 2 (10).- С. 55-64

2. Москаленко В Проблема виховання в контексті соціалізації особистості // Соціальна психологія.-2005.- № 3 (11).- С. 20-23

3. Проскуріна О. Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості // Політичний менеджмент. - 2003.- № 2.- С. 50-57

4. Циба В. Параметри особистості // Соціальна психологія.-2005.- № 3 (11).- С.3-8

5. Циба В. Системна теорія особистості: регулятивно-детерміністська парадигма // Соціальна психологія.-2005.- № 6 (14).- С. 18-31

 

Електроні версії:

1. Аверьянов Л.Я. Социология: что она может? // Папка «Соціологія».- № 128

2. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137

3. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка « Соціологія».- № 153

4. Лукашевич Н. П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП» 

Вивчення даної теми слід розпочинати із визначення понять особистості як предмету соціологічного дослідження і аналізу співвідношення понять: “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Особистість є об’єктом вивчення багатьох гуманітарних дисциплін – філософії, психології, антропології. Студентам важливо визначити специфіку соціологічного підходу до цього поняття. Для кращої реалізації завдання, доцільним буде ознайомлення із положеннями соціологічних концепцій особистості: марксистською теорією, теорією “дзеркального Я” (Ч. Кулі, Дж. Мід), теорією ролей (Р. Лінтон, Д. Морено, З. Фрейд, Т. Парсонс), теорією соціальної установки (У. Томас, Ф. Знанецький), теорією соціального характеру (Е. Фромм), теорією референтної групи (Г. Хаймен), теорією інтегрального синтезу (П. Сорокін).

Визначити соціологічну структура особистості (соціальний статус, соціальна роль, соціальна спрямованість) та основні підходи до її аналізу. Проаналізувати діалектику потреб і діяльності у структурі особистості: піраміда потреб А. Маслоу: вітальні, екзистенційні, соціальні, престижні, духовні потреби.

Опосередковуючою ланкою між цілями суспільства і особи виступає та чи інша соціальна система. Процес інтеграції індивіда в суспільство, в різні типи соціальних спільностей (група, соціальний інститут, соціальна організація) відбувається через засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на підставі яких формуються соціально значимі риси особистості. Цей процес у соціології визначається поняттям «соціалізація». Студентам корисно з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні умови становлення та формування особистості, роль макро- та мікро середовища у цих процесах. Проаналізувати явище соціалізації, її елементи, періоди, стадії та агентів, а також поняття «ресоціалізації», яке притаманне суспільствам перехідного типу.

Визначити особливості соціального контролю як механізму соціальної регуляції поведінки і підтримання суспільного порядку і основні його функції: регулятивну, охоронну, стабілізаційну. Простежити специфіку прямого і непрямого соціального контролю. І самоконтролю.

Досі дискусійним в соціології залишається питання соціальних типів особистості, найбільш розповсюдженою є класифікація ідеального, нормативного і реального типів. Студентам необхідно визначити риси кожного із цих типів і аспекти їх співвідношення. Цікавою у цьому контексті є проблема домінантних цінностей як характеристика теоретичного, економічного, естетичного, суспільного, владного і релігійного типів і типологізація особистості у суспільстві, що трансформується (особистість, “розчинена” у суспільстві, особистість “відчужена” від суспільства; амбівалентна особистість (Є. Головаха), маргінальна особистість).

Питання для самоконтролю:

 1. У чому виявляються особливості соціологічного вивчення людини?
 2. Як співвідносяться індивідуальне і соціальне в людині?
 3. Що таке соціальна адаптація?
 4. Визначте різновиди девіантної поведінки?
 5. Розкрийте соціологічний зміст понять „десоціалізація” та „ресоціалізація”?
 6. Обґрунтуйте відмінності наукових підходів до вивчення ролі особистості у суспільстві?

 

Тема № 9:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАНЯТТЯ 1 | П Л А Н. Соціологія сім’ї Сутність сім’ї та шлюбу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.