Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. Соціологія сім’ї Сутність сім’ї та шлюбу


Соціологія сім’ї

 1. Сутність сім’ї та шлюбу. Історичні форми шлюбно-сімейних відносин, тенденції та перспективи їх розвитку. Типологія сучасної сім’ї.
 2. Соціологія сім’ї, її розвиток, завдання та основні поняття.
 3. Соціальні функції сім’ї.
 4. Особливості сім’ї як соціального інституту і малої групи. Криза сім’ї як соціального інституту. Шляхи зміцнення сім’ї.

Основна література:

1. Гіденс, Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи,1999.- С. 173-208

2. Мацковский М. Социология семьи. Проблемы теории, методогии и методики. – М., 1989.

3. Соціологія: Підручник/ За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К., 1999.-С. 578-596.

4. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.451-454

5. Соціологія: Курс лекцій/ За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002. – С. 183-203.

6. Якуба А.А. Соціологія / Навчальний посібник для студентів. Харків, 1996

Додаткова література:

 1. Богданова Л.Г., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации// Социс, 2003. - № 7.- С. 100-104.
 2. Галичанська А. Психологічний клімат молодої сім’ї // Соціальна психологія. - 2003.- № 1.- С. 116-123
 3. Кляпець О. Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя // Соціальна психологія. - 2005.- № 6 (14).- С. 151-158
 4. Мартинов А. Гендерні дослідження в історичній соціології // Соціальна психологія. - 2004.- № 5 (7).- С. 73-79
 5. Синельников О.В. Социально одобряемые причины развода в прошлом и настоящем // Социс.- 1992.- № 2
 6. Стельмахович М.И. Социальная проблема нравственной подготовки к семейной жизни: роль народной педагогики // Социс.- 1991.- № 9
 7. Харчев А.Г. Социальная революция и семья // Социс.- 1991.- № 5

 

Електроні версії:

 1. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137
 2. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка « Соціологія».- № 153
 3. Лукашевич Н. П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП».

 

Сім’я як одна із найстаріших біосоціальних спільнот сьогодні зазнає велетенських змін. Ці зміни носять глобальний, універсальних характер і пов’язані з руйнацією традиційних цінностей і форм соціального життя і шлюбу. Однак це не означає загибелі сім’ї як такої: нові часи відкривають нові , незнані раніше обрії у стосунках між чоловіком і жінкою, дітьми і батьками. Роль соціології сім’ї як спеціальної соціологічної теорії полягає саме в тому, що вона здатна вчасно помітити нові явища, дослідити їх, виявити тенденції та перспективи, нагромадити соціологічну інформацію для вироблення виваженої державної сімейної політики, дієвої у масштабах всієї країни. Спектр її проблем є досить широким: аналіз основних типів соціальних відносин, характерних для сім’ї, факторів, що визначають чисельність і структуру сімейної спільності , зв’язок сім’ї з іншими соціальними спільнотами та сферами суспільного життя, суспільні функції сім’ї, її структура та особливості як соціального інституту та малої соціальної групи.В контексті розгляду даної теми варто проаналізувати основні категорії цієї галузі: сім’я, шлюб, нуклеарна сім’я, моногамія, полігамія, умови життя сім’ї, фактори макро, мезо і мікро середовища., структура сім’ї і інш. Дати оцінку сім’ї як соціальному інституту і малої соціальної групи. При цьому важливо звернути увагу , що при розгляді сім’ї як соціального інституту вивчаються: суспільна свідомість у сфері шлюбно-сімейних відносин, узагальнені характеристики сімейної поведінки груп населення в різних економічних і культурних умовах, вплив суспільних потреб на характер відносин та спосіб життя сім’ї; причини та наслідки недостатнього ефективного існування інституту сім’ї в різних сфернах життєдіяльності, механізмів реалізації основних функцій в різних ідеологічних, політичних, економічних, соціокультурних умовах. Водночас при аналізі сім’ї як малої соціальної групи соціологи визначають три основні типи характеристик: характеристики групи загалом (цілі і завдання сімейної групи, склад і структура сім’ї, соціально-демографічний склад сім’ї, групова згуртованість, групова діяльність і характер взаємодії сімейної групи, структура влади, комунікації в сім’ї); характеристика зв’язків і відносин сімейної групи з більш широкими суспільними системами в межах соціальної структури суспільства; цілі, завдання і функції стосовно індивіда , групова регуляція поведінки та взаємодії індивідів у сім’ї, груповий контроль, сімейні цінності, норми поведінки, включення і задоволеність перебуваннмя в сім’ї індивіда та інш.

Корисним, на наш погляд, буде аналіз основних підходів до вивчення сім’ї у соціології: конфліктологічний підхід Х.Хартаманн, структурний функціоналізм Т.Парсонса, ситуаційний, інституціональний підходи та сучасні концепції (Б.Мор, В.Райх, Г.Маркузе, К. Міллер, Дж.Мітчел).

Сьогодні, як у вітчизняній, так і в соціологічній літературі відсутня єдина типологія сім’ї. Залежно від сфер життєдіяльності можна виділити такі основні функції сучасної сім’ї: репродуктивну, господарсько-побутову, економічну, первісного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусну, дозвільну, емоційну, сексуальну. Для повного аналізу визначеної теми доречним буде виявлення основних тенденцій розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні методологічні підходи до вивчення сім’ї у соціології. Чим вони різняться між собою?
 2. Існує два погляди на майбутнє сім’ї. Опишіть їх та спробуйте висловити своє ставлення до кожного із них.
 3. Визначте особливості поглядів Н. Смелзер про основні соціологічні теорії сім’ї.
 4. Проаналізуйте взаємозв’язок процесів сімейних відносин і демографічної політики.
 5. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку сучасної української сім’ї.
 6. Визначте специфіку молодої сім’ї, проаналізуйте фактори її формування та зміцнення.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н. Заняття 1: Поняття особи в соціології | П Л А Н

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.