Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н


Соціологія молоді

Тема № 10

  1. Поняття молодь. Молодь як соціальна спільність.
  2. Специфіка молодіжної свідомості та поведінки.
  3. Проблеми економічного самовизначення, неформальних об’єднань, девіантної поведінки, дозвілля молоді.
  4. Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології.

 

Основна література:

1. Молодь України у дзеркалі соціології / За заг. Ред.. О. Балакірєвої, О. Яременка.- Київ: УСІД.- 2001

2. Соціологія: Підручник/ За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К., 1999.-С. 294-309.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.430-442

4. Соціологія: Курс лекцій/ За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002

5. Якуба А.А. Соціологія / Навчальний посібник для студентів. Харків, 1996

Додаткова література:

1. Вербець В. Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства // Соціальна психологія.- 2004.- № 3 (5).- С. 150-163

2. Яковенко А. Вплив суспільних чинників на студентську молодь (мотиваційний аспект) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 1. – С. 82-88.

3. Є. Суїменко, О. Семашко, М. Сакада. Особливості працевлаштування столичної молоді України// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003, № 2. – С. 160-184.

Електроні версії:

  1. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137
  2. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка «Соціологія».- № 153
  3. Головатый Н.В. Социология молодежи // Папка «МАУП»
  4. Лукашевич Н. П.Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП»

 

Соціологія молоді є спеціальною соціологічною дисципліною, яка функціонує на трьох рівнях: загально методологічному (визнання молоді як окремої спільноти та суб’єкта суспільного розвитку), спеціально теоретичному та емпіричному що дає можливість досягнення всебічного аналізу цієї соціальної групи. Основними завданнями соціології молоді виступають: дослідження її ролі і місця в соціальному розвитку суспільства, вивчення тенденцій зміни молодіжної системи норм та цінностей, аналіз процесів, що протікають в молодіжному середовищі.Теоретичні і прикладні дослідження соціальних проблем молоді складають одні із найбільш активно розроблених напрямків світової соціологічної думки, особливо з кін. 60-х рр., після відомих масових молодіжних виступів. Молодіжна проблематика розглядається разом з іншими науками: соціологією освіти і виховання, педагогікою. Причому молодіжними проблемами вважаються не всі протиріччя життєдіяльності молоді, а ті, які мають тенденцію до посилення і свідчать про недостатність суспільних заходів щодо їх реалізації. Мова йде про існування двох проблем: пов’язаних із зростанням вимог суспільства до молоді і із прагненнями та сподіваннями самої молоді у виборі життєвої позиції і тими труднощами, що стоять на шляху їх реалізації.

Аналіз вище викладених завдань є доцільним розпочати із визначення основних категорій, об’єкту та предмету соціології молоді, особливостей молоді як об’єкта та суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень. Особливу увагу варто зосередити на проблемах соціалізації молоді, формування її особистісних якостей з урахуванням ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб.

Актуальними для молоді в будь-яку історичну епоху є питання соціального, професійного, політичного, економічного самовизначення. За даними моніторингових досліджень, сучасна молодь України є однією з найбільш уражених в економічному, соціально-правовому відношення соціальних спільнот, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного дискомфорту. Наслідками цих процесів є зростання в молодіжному середовищі злочинності, наркоманії, алкоголізму, проституції. У цьому контексті доцільним буде з’ясування основних напрямків діяльності уряду щодо покращення ситуації.

 

Питання для самоконтролю:

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н. Соціологія сім’ї Сутність сім’ї та шлюбу | П Л А Н. Тема № 11 Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології праці

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 229; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.