Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. Соціологія освіти і виховання


Соціологія освіти і виховання

ТЕМА 13

1. Об’єкт, предмет, функції соціології освіти. Основні віхи становлення соціології освіти.

2. Освіта та її функції і структура (види, форми).

3. Соціологія виховання: предмет і структура. Соціальні регулятори в сфері виховання.

4. Взаємодія між суспільством, особою та вихованням.

Основна література:

1. Гіденс, Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи, 1999.- С. 469-504

2. Соціологія: Підручник/ За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К., 1999.-С. 477-509, 530-557.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г. Городяненка.- Київ, 2003. - С. 378-392

4. Соціологія: Курс лекцій/ За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002.- С. 208-229

5. Якуба О.О. Соціологія. Харків, 1996. – С. 152-175

Додаткова література:

1. Баранов А.А., Иванов Н.Г. Влияние социальной дифференциации на образовательные ориентации горожан// Социс.- 2003. - №2. – С. 72-77.

2. Кислюк О. Співвідношення понять «мотив», «стимул», «потреба», «інтерес» до навчання // Соціальна психологія.- 2004.- № 5 (7).- С. 109-119

3. Ковалева А.И. Кризис системы образования // Социс.- 1994.- № 3

4. Москаленко В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості // Соціальна психологія.- 2005.- № 2 (10).- С. 3-18

5. Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности // Социс.- 2003.- № 2.- С. 89-100

Електроні версії:

1. Лукашевич Н. П. Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП»

2. Лукашевич Н.П., Солодков В. Г. Социология образования // Папка «МАУП»

 

Соціологія освіти – це галузь соціології, предметом якої є освіта як соціальний інститут і її взаємодія з суспільством. Основними проблемами соціології совіти є: суспільні умови виникнення, функціонування і розвитку сучасних систем освіти, виробничо-технічні і соціальні вимоги до освіти; соціальна рівність і нерівність в сфері освіти; навчальний заклад як соціальна система; взаємодія системи освіти з політичними інститутами, соціальною структурою суспільства, національними відносинами, духовним світом людей.Розгляд даної теми варто розпочинати з поняття, структури та функцій соціології освіти та виховання. Здійснити аналіз історичних передумов їх виникнення. Відзначимо при цьому, що основи даного напрямку були закладені Е.Дюркгеймом, в подальшому ці проблеми розроблялися у працях відомих соціологів: П. Бурдьє (Франція), К.Дженкса (США), Дж. Фаута (Англія), К.Манхейма (Німеччина) і базових соціологічних концепціях: функціоналізму (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Д. Херн); теорії людського капіталу (Д. Хелсі, Е. Флауд); конфліктологічному (У. Коллінз, П. Боулз).

Освіта є соціальним інститутом, який виконує економічну, культурну та соціальну функцію в суспільстві. Роль останньої при цьому полягає в участі у процесах соціалізації особистості, відтворенні соціальної структури суспільства. Доцільним буде проаналізувати, чому в сучасних умовах суттєво зростає роль освіти, яка при цьому роль гуманітарної освіти, яке місце в суспільстві займає Ваша професія? Як змінюються форми, методики навчання і оцінювання знань учнів сьогодні? Якими є перспективи розвитку вітчизняної освіти в майбутньому?

Питання для самоконтролю:

  1. Дайте оцінку сучасній державній політиці в галузі освіти.
  2. Проаналізуйте історію розвитку освіти як соціального інституту.
  3. Визначте специфіку соціологічних досліджень проблем освіти.
  4. Дайте оцінку факторам формування соціальної поведінки особи.
  5. Обґрунтуйте основні завдання соціології виховання.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н. Тема № 12 Етносоціологія та предмет її дослідження | П Л А Н. Тема № 14 Поняття культури в соціології

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 233; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.