Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спад і втрата напруги в мережах змінного струму

Читайте также:
 1. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 2. Визначення допустимої втрати напруги за таблицею відхилень
 3. Визначення струмів замикання на землю в мережах із незаземленою нейтраллю
 4. Визначення струмів к.з. в мережах напругою вище 1 кВ
 5. Визначення струмів к.з. в мережах напругою до 1 кВ
 6. Вимірювання напруг. Калібратори напруги
 7. Вимоги до рівнів напруги в EEC.
 8. Вплив відхилень напруги на роботу споживачів електричної енергії. Допустимі відхилення напруги
 9. Врахування джерел струму
 10. Джерела оперативного струму
 11. Дія електричного струму на організм людини
 12. Енергозбереження в мережах передачі газу

 

Розглянемо лінію трифазного змінного струму із навантаженням в кінці (рисунок 6.2, а). Вважатимемо, що навантаження усіх трьох фаз однакові. В цьому випадку трифазну лінію можна зобразити у вигляді однієї лінії (рисунок 6.2, б) і вести розрахунок для фазних напруг та струмів а потім перейти до їх лінійних значень.

 

 


а б

 

а – розгорнута схема; б – однолінійна схема

 

Рисунок 6.2 – Одна фаза лінії трифазного струму із симетричним навантаженням на кінці

На рисунку 6.2 прийняті наступні позначення: та – фазна напруга, відповідно, на початку і в кінці лінії; – струм навантаження,

соs j 2 – коефіцієнт потужності навантаження, r – активний опір проводу, х – індуктивний опір проводу, zнав – повний опір навантаження.

Струм, що проходить по провіднику, створює в ньому падіння (спад) напруги. Тому напруга в кінці лінії відрізняється від напруги на її початку. Вектор падіння напруги в активному опорі збігається за напрямом із вектором струму, а вектор падіння напруги в індуктивному опорі випереджає вектор струму на 900. Тому, в загальному випадку, вектор напруги в кінці лінії відрізняється від вектора напруги на початку лінії не лише за значенням, а й за напрямом. Для запропонованої схеми побудуємо векторну діаграму (рисунок 6.3).

 

Рисунок 6.3 – Векторна діаграма для однієї фази трифазної лінії із навантаженням на кінці

Відкладаємо вектор напруги на початку лінії Під кутом j 1 до нього відкладаємо вектор струму . Щоб отримати вектор напруги в кінці лінії необхідно від напруги на початку лінії відняти падіння напруги в ній:

. (6.16)

Для цього з кінця вектора напруги (0 a) паралельно вектору струму , але в протилежному напрямку відкласти вектор спаду напруги в активному опорі (a b), а під кутом 900 до нього відкласти вектор спаду напруги в реактивному опорі (b c). Вектор (а с) і буде падінням напруги в повному опорі магістралі. Сполучивши точку 0 з точкою с отримаємо вектор напруги в кінці лінії (0 с).

 

Геометрична різниця між вектором напруги на початку і в кінці лінії називається падінням напруги:

 

. (6.17)

 

Якщо в напрямку вектора (0 a) відкласти значення вектора

напруги в кінці лінії (0 d), то матимемо відрізок a d – алгебрагічну різницю. Алгебрагічну різницю між напругою на початку лінії і в кінці називають втратою напруги:

 

. (6.18)

 

Падіння (спад) напруги можна розглядати не лише як суму його активної і реактивної складових. Опустивши із точки с перпендикуляр на напрямок вектора (0 a), із трикутника а-е-с матимемо:

. (6.19)

Відрізок а е називають поздовжньою складовою падіння напруги
і позначають .Відрізок е с називають поперечною складовою падіння напруги і позначають .

Опустивши перпендикуляр з точки b на вектор (0 a), і побудувавши прямокутник e g b f (рисунок 6.3), матимемо:

 

. (6.20)

. (6.21)

 

Міжфазна складова напруги більша від фазної в рази, тому для поздовжньої складової міжфазної (лінійної) напруги можна записати:

 

, (6.22)

 

а для поперечної складової міжфазної (лінійної) напруги:

 

, (6.23)

 

 

або

, (6.24)

 

. (6.25)

 

Якщо навантаження задано у вигляді потужності, тоді:

 

; ; .

 

Увівши значення потужності в рівняння (6.24) та (6.25), матимемо:

, (6.26)

 

. (6.27)

 

Якщо магістраль живить кількох споживачів, то рівняння (6.24) та (6.25) приймуть вигляд:

 

, (6.28)

 

, (6.29)

 

а рівняння (6.26) та (6.27) приймуть, відповідно, наступний вигляд:

 

; (6.30)

 

. (6.31)

 

Для споживачів значення має не фаза, а абсолютне значення напруги, тому мережі розраховують не за падінням, а за втратою напруги.

 

З трикутника 0 е с (рисунок 6.3) можна записати, що

 

. (6.32)

 

Втрата напруги:

 

. (6.33)

Якщо відома напруга в кінці ділянки , то знаючи падіння напруги на ділянці можна знайти напругу на початку ділянки . Вона дорівнює геометричній сумі напруги в кінці ділянки і падіння напруги на ній:

 

. (6.34)

 

Втрату напруги можна визначити аналогічно рівнянню (6.33):

 

(6.35)

 

З векторної діаграми (рисунок 6.3) видно, що за значенням втрата напруги відрізняється від поздовжньої складової спаду напруги на незначний за довжиною відрізок e d. Тому, для практичних розрахунків, в електричних мережах напругою до 35 кВ включно втрату напруги прирівнюють поздовжній складовій падіння напруги:

 

. (6.36)

 

Похибка від такого припущення не перебільшує 5 %.

 

Лінійна втрата напруги при цьому, якщо j 2 = j , дорівнює:

 

, (6.37)

 

або

 

. (6.38)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розрахунок ліній постійного струму | Розрахунок електричних мереж трифазного струму при сталому перерізі проводів магістралі

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 6231; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.