Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тривалість педагогічного експерименту і його структура

Плануючи педагогічний експеримент, треба передбачити його іривалість, яка, крім іншого, залежить від специфіки предмета, мети і шндань дослідження, складності їх розв'язання.

Допоможуть досліднику визначити тривалість експерименту його її піні іятеорії предмета, природи педагогічного явища, що вивчаєть-

 

ся. Наприклад, можна передбачити, що дослідження проблем вихо­вання вимагає значно тривалішого експерименту, ніж навчання чи розвитку фізичних якостей.

Якщо досліджується вплив засобів фізичного виховання на роз­виток мислення, волі, емоційної та мотиваційної сфери, то експери­мент (за даними 11.1. Образцова) повинен тривати не менше року, а, зазвичай, протягом двох років, оскільки виявити зміни в психічній сфері особистості за нетривалий відрізок часу дуже складно. 'Ге ж можна сказати і про виховання особиспених якостей людини. Тут, зазвичай, теж треба один-два роки, щоб одержати суттєві позитивні зрушення. Розучування нескладних вправ забере менше часу, ніж визначення ефективних методів фізичної підготовки. Водночас, з відомих причин, дослідження різних рухових якостей буде вимагати різної тривалості експерименту. Дослідження ефективності трену­вання кваліфікованих спортсменів займе більше часу, ніж у початкі­вців, оскільки на досягнення достовірних зрушень перин витратять більше часу, ніж інші.

Досліджуючи проблеми фізичного виховання у системі освіти, при визначенні тривалості педагогічного експерименту необхідно враховувати структуру навчального року.

Передбачити тривалість педагогічного експерименту абсолютно точно не завжди вдається. Вона може змінюватися під час дослі­дження, враховуючи потребу продовжити, або скоротити його відпо­відно до результатів поетапного збору н обробки матеріалів, які про­водять після окремих етапів дослідження, або їх серій. Критерієм для припинення експерименту є одержання достовірних результатів, які повинні бути визначені па його початку. Наприклад, завершити екс­перимент з навчання можна тоді, коли пайелабший учень досягне позитивної оцінки.Педагогічний експеримент передбачає не тільки проведення за­нять, а й реєстрацію їх ефективності. Тому його структура передба­чає таку послідовність процедур:

— вихідне дослідження (контрольний зріз);

- проведення занять протягом часу, який дозволяє одержати пе­вні зрушення (результат);

— проміжний контрольний зріз;

 

проведення занять;

завершальне контрольне дослідження.

Вихідні, проміжні і кінцеві контрольні дослідження мають за ме-і\ "її.ржати й оцінити певні показники залежно від мсти і завдань нк іпжепня, які свідчать про перебіг павчально-виховного процесу їм ноі о наслідки, і па цій основі оцінити ефективність експеримента-ііі.іи.іч чинника, введеного в цей процес. З цією метою використову-ііім.'/і методи збору поточної інформації.' Якщо фіксуються лише чим іш і кінцеві результат, то можна визначити зміни, що відбулися п ч,к експерименту, а якщо проводиться декілька проміжних зрізів, ні можна говорити про динаміку цих змін, їх перебіг. У процесі про-нс ь пня занять реалізуються задуми експериментатора, сформована ним методика, програма, технологія тощо.

1 рішалість інтервалів між частинами (фрагментами) дослідження г./М' мінлива. Вона залежить від завдань, методів дослідження, йото Ч'Чі'юлогії. Наприклад, дослідження проблем виховання буде мати

..... , іриваліеть фрагментів експерименту, навчання — іншу, а роз-

ішііи фізичних якостей продиктує третій варіант тривалості окремих ч.к пні дослідження. Зважаючи на це, в кожному конкретному дослі-ікіміиі треба визначати оптимальні часові параметри експерименту і,і кі іькість проміжних досліджень, що економить час і зусилля екс­периментатора та дозволяє успішно завершити роботу у відведений ісрмш й досягнути достовірних результатів. Визначаючи необхідну іриваліеть експерименту, варто мати па увазі, що занадто короткий час призведе до необ'єктивних наукових рекомендацій. Занадто три­палі їй експеримент відволікає дослідника від вирішення інших за-н іапь. Тому в кожному дослідженні при викладі методики треба* до-несш мінімально необхідну тривалість експерименту.

Пам'ятаймо, що досягнення максимально позитивного результа-і\ за нетривалий час можливе за умови врахування характерних ознак експериментального чинника, його мінливості під впливом мну ірішніх і зовнішніх впливів. Чим варіативніший чинник, тим бі-ііьшу кількість проміжних контрольних зрізів необхідно виконати, шоб одержати достовірний матеріал і зробити об'єктивні висновки. До таких досліджень можна зарахувати експерименти з визначенням оптимальних величин навантаження для розвитку фізичних якостей 

Позначиться па кількості проміжних обстежень структура навча ііі-;| його року в навчальних закладах. Якщо експеримент триває цілий Ц навчальний рік, то треба, крім інших, зі зрозумілих причин, проводи­ти проміжні дослідження до і після канікул.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 597; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.