Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Скласти анкету за самостійно обраною проблемою. Обрані проблеми не мають повторюватись

ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Хід роботи: Анкетування як метод психологічного дослідження в роботі вчителя. Опис ситуації анкетування, постановка задачі і висування гіпотези. Опи­с результаті анкетування. Можливості та обмеження анкетування.

Завдання будується як дослідження, яке са­мостійно розроблено студентами з використанням методу анкетування Вибір проблеми, постановка завдання, гіпотеза, вибір об'єкта дослідження, спосіб проведення анкетування та обработка результатів також обираються студентами самостійно.

Завдання науково-дослідної роботи

1. Самостійна розробока проблеми психологічного дослідження з використанням методу анкетування.

2. Розробка програми анкетування.

3. Організація і проведення анкетування.

4. Обрабка і опис результатів анкетування.

Оформлення звіту

Звіт оформляється відповідно до вимог, які висуваються до звітної документації

2. За допомогою контент-аналізу дослідити особливості мотивації навчання студенів у вашій групі. Завдання виконайте на матеріалі методики незакінчених речень.

Вимоги до організації та проведення контент-аналізу.

1) Визначення ключових елементів, які будуть реєструватись відповідно до завдань дослідження. Категорії мають бути вичерпними та охоплювати всі частини змісту, що дослджується.

2) Визначення відповідних категоріям одиниць аналізу (наприклад, лінгвістичні одиниці мови чи еэкспресивні елементи мовної продукції).

3) Виділення одиниць квантифікації – частота прояву одиниць, які аналізуються в певному обсязі інформації.

Ці дані складають алгоритм кодування.

При проведенні контент-аналізу первинна інформаці зазвичай оформлюється у вигляді таблиці частоти зустрічання елементів, які реєструються у джерелі інформації.

Процедура статистичної обробки:

Коефіцієнт Яніса (С) дає можливість встановити співставлення «+» та «-» оцінок відносно певних категорій.

коли f>n

 

коли f<n

 

f – число “+” оцінок.

n - число “-” оцінок.r – об'єм одиниць інформаціі, що оточує інформації, яка вивчається.

t – загальний об'єм одиниць джерела інформації, який аналізується.

Оформлення звіту

Звіт оформляється відповідно до вимог, які висуваються до звітної документації

 

3. Підготувати папку з методиками психологічного дослідження, які можуть використовуватись вчителем іноземної мови.

Матеріал має бути викладений науковим стилем від третьої особи. Представлений в електронному варіанті, надрукований з урахуванням наступних вимог: шрифт Times New Roman, розмір 14 кегель, інтервал 1,5; поля – зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 25 мм.

Література:

1. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др./ /Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб: Издательство «Питер», 2000.

2. Основы психодиагностики. Учебное пособие / Под общ. ред. А. Г. Шмилева. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 231; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.