Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1 . Психіка. Психічний процес. Психічна властивість. Психічний стан.

2 . Джерела психологічних знань. Відмінність життєвих психологічних знань від наукових.

3 . Місце психології в системі наук. Структура сучасної психології. Галузі психології. Основні тенденції в розвитку сучасної психології.

4 . Класифікація методів психологічного дослідження за Ананьєвим Б.Г.: загальна характеристика.

5 . Організаційні методи. Методи обробки даних. Інтерпретаційні методи психології.

6 . Емпіричні методи: аналіз основних груп.

7 . Самоспостереження як метод наукового пізнання.

8 . Спостереження. Вимоги до процедури одержання й інтерпретації інформації при спостереженні.

9 . Анкетування та бесіда як методи наукового пізнання.

10 .Експериментальні методи. Природний (польовий) експеримент. Моделюючий експеримент. Лабораторний експеримент.

11 .Психологія як наука про душу. Психологія як наука про свідомість. Психологія як наука, що вивчає факти, закономірності, механізми психіки. Психіка як сума елементарних процесів свідомого досвіду.

12 .Відображення як властивість матерії.

13 .Функції психіки. Рефлекторність психіки. Активність психіки.

14 .Історичні підходи розуміння природи психіки (матеріалістичний, ідеалістичний)

15 .Еволюція психіки. Концепція Леонтьєва - Фабрі. Стадії розвитку психіки.

16 .Елементарна сенсорна психіка. Перцептивна психіка. Стадія інтелекту, або ручного мислення.

17 .Відмінність психіки тварин від психіки людини.

18 .Поняття про інтегративну діяльність головного мозку.

19 .Психофізична проблема: способи розв’язання.

20 .Поняття про вроджені й набуті форми поведінки.

21 .Реакція. Три елементи реакції (сенсорний, центральний і моторний).

22 .Самосвідомість як психічний феномен. Функція самосвідомості.

23 .Основні психологічні характеристики свідомості. Функції свідомості

24 .Умови виникнення свідомості. Особливості свідомості як вищої форми психічного відображення.

25 .Уявлення як вторинний образ.

26 .Класифікація відчуттів: систематичний і генетичний підходи.27 .Загальні якості слухових відчуттів.

28 .Слухове просторове сприймання.

29 .Сприймання мовлення. Центр Брока. Центр Верніке. Афазії.

30 .Вібраційні відчуття. Механізм вібраційних відчуттів.

31 .Тактильна чутливість. Адаптація до дотику. Сенсибілізація пасивного дотику. Взаємодія зору й дотику.

32 .Кинестетичні відчуття, їх основні властивості й форми.

33 .Загальні властивості нюхових відчуттів. Адаптація. Самоадаптація й перехресна адаптація.

34 .Органічні відчуття. Основні властивості органічних відчуттів.

35 .Сприймання як активний процес. Ознаки активного характеру сприймання.

36 .Сприймання руху. Системи, що забезпечують сприймання руху.

37 .Сприймання простору: монокулярний і бінокулярний зір.

38 .Сприймання часу: основні гіпотези.

39 .Класифікація процесів і станів уваги.

40 .Функції уваги.

41 .Характеристика об'єктів, що привертають і відволікають увагу.

42 .Специфіка джерел довільної уваги.

43 .Фактори, що впливають на інтенсивність уваги.

44 .Вплив уваги на психічну діяльність.

45 .Стани максимальної уваги.

46 .Стан пасивної уваги.

47 .Стани мінімальної уваги.

48 .Розлади уваги. Стареча неуважність.

49 .Феномени вибіркової неуважності в когнітивній і моторній сферах.

50 .Основні проблеми психології уваги.

51 .Пам'ять як предмет міждисциплінарних досліджень: філософські, психологічні, фізіологічні й біохімічні аспекти.

52 .Пам'ять як універсальний інтегратор психіки.

53 .Мимовільна й довільна пам'ять

54 .Різновиди пам'яті. Форми пам'яті. Короткочасна пам'ять. Довгострокова пам'ять. Основні характеристики. Ейдетична пам'ять. Сутність ейдетичного феномену.

55 .Залежність запам'ятовування від характеру діяльності, від процесів целепокладання, від установок, мотивації, емоційних реакцій суб'єкта.

56 .Мислення як предмет міждисциплінарних досліджень.

57 .Мислення як предмет дослідження психології.

58 .Мислення як родова здатність людини.

59 .Різновиди мислення та їхня класифікація: за генезою (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне мислення), за характером розв'язуваних завдань (теоретичне, практичне мислення), за ступенем розгорнутості (дискурсивне (або аналітичне), інтуїтивне мислення), за ступенем новизни й оригінальності (репродуктивне мислення, продуктивне мислення), за засобами мислення (наочне мислення, вербальне мислення), за функціями (критичне мислення, творче мислення).

60 .Сутність мислення як процесу розв’язання завдань.

61 .Форми мислення.

62 .Формування понять. Поняття як основний елемент думки.

63 .Судження. Умовивід.

64 .Мова й дискурсивне мислення.

65 .Операції мислення.

66 .Мислення як вища психічна функція.

67 .Індивідуально-психологічні особливості мислення.

68 .Розумовий розвиток й інтелект людини. Коефіцієнт інтелектуальності.

69 .Підходи до вивчення інтелекту.

70 .Основні психологічні методики вивчення інтелекту.

71 .Креативність як характеристика мислення людини.

72 .Методики вивчення креативності.

73 .Специфіка вивчення мови в психології. Сутність мови й мовлення.

74 .Відмінності мови від мовлення. Ознаки мовлення. Ознаки мови.

75 .Мовлення як процес спілкування людей за допомогою мови.

76 .Функції мовлення (комунікативна, засобу мислення, сігніфікативна, номінативна, індикативна).

77 .Форми мовлення (зовнішнє, внутрішнє): різновиди зовнішнього мовлення: усне (діалогічне, монологічне), письмове.

78 .Індивідуальні особливості мовлення.

79 .Уява як універсальна людська здатність.

80 .Роль уяви в людській діяльності, її функції.

81 .Уява як фактор поведінки.

82 .Різновиди уяви: активна уява (відновлювальна; творча), пасивна уява (навмисна; ненавмисна).

83 .Етапи творчої уяви (виникнення творчої ідеї, “виношування” задуму; реалізація задуму).

84 .Форми уяви (мрія; фантазія; марення, сновидіння; галюцинації). Реалістична уява й фантастична уява.

85 .Механізми уяви (аглютинація, гіперболізація, загострення, схематизація, типізація).

86 .Мислення й уява. Зв'язок уяви з усіма сторонами життєдіяльності людини.

87 .Розвиток уяви в дитячому віці. Л.С.Виготський про розвиток уяви.

88 .Уявлення про сутність і функції емоцій. Зв'язок емоцій з іншими системами (гомеостатичною, мотиваційною, перцептивною, когнітивною, моторною).

89 .Характеристики емоційного реагування.

90 .Форми емоцій. Емоційні реакції, емоційні стани й емоційні відношення.

91 .Різновиди почуттів. Вищі почуття. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття. Праксичні почуття.

92 .Почуття й особистість. Емоційність. Емоційна вразливість, емоційна лабільність й імпульсивність.

93 .Емоції й пізнавальні психічні процеси.

94 .Емоція як реакція на ситуацію й подію. Форми прояву емоцій. Роль «позитивних» й «негативних» емоцій.

95 .Функції емоцій.

96 .Закон Йеркса-Додсона.

97 .Характеристика емоцій.

98 .Воля як реальне й самостійне психічне явище.

99 .Воля як вольова регуляція, як довільне керування.

100 . Воля як самоврядування.

101 . Здійснення самоконтролю, автоуправління, авторегуляції, автооптимізаці, самодетермінації, самоініціації й самогальмування. Самомобілізація й самостимуляція.

102 . Теоретичні підходи до проблеми волі: загальна характеристика.

103 . Проблема вольової дії. Ознаки вольової дії.

104 . Стадії (етапи) вольової дії.

105 . Вольові стани. Безвільна поведінка. Співвідношення вольової й емоційної регуляції. Вольове зусилля як один з механізмів вольової регуляції.

106 . Поняття вольової якості особистості. Загальні характеристики вольових якостей.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 212; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.