Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Internet-крамниця – це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

До товарів і послуг, які найчастіше хочуть придбати через мережу, належать книжки, програмне забезпечен­ня (software), комп’ютерна апаратура, авіаквитки, різно­манітні тури тощо.

Форма вибору покупцем товару, регіону, засобу до­ставки, засобу платежів визначається в Internet-крам­ниці. Спершу клієнт переглядає каталог товарів, додат­кову інформацію на Web-сайті крамниці та обирає това­ри. Потім одержує форму замовлення, що містить перелік товарів, їх ціни і загальну вартість. Далі під­тверджує замовлення і заповнює реєстраційну форму, обирає засіб платежу, надсилає продавцю заповнене за­мовлення разом з інструкціями платежу й отримує то­вар. Покупцям в електронних крамницях надаються засоби криптографічного захисту електронних плате­жів.

Продавець відкриває і керує своєю віртуальною крам­ницею. Він приймає замовлення на оплачені товари і послуги, зберігає у коморах певну кількість товарів ви­значеної номенклатури. У разі оформлення замовлен­ня торговець резервує на певний термін необхідні това­ри. Відпускаються з комори товари згідно з реквізита­ми замовлення. Торговці несуть повну відповідальність за товар до часу передачі його покупцю і ризики щoдо доставки товару покупцям, а також їхнього можливого повернення.

У повсякденній роботі електронних мережених крамниць повернення товарів за он-лайнових роздріб­них продажів стало істотною проблемою. В традицій­ній торговельній мережі процедура повернення това­рів покупцями добре відпрацьована, але іноді спостерігаються конфлікти. Ця проблема пов’язана не з Internet, а насамперед із загальною культурою систе­ми торгівлі й роботою служб доставки. Internet лише загострює проблему.

До найвідоміших світових торговельних Internet-си­стем належать Amazon (www.amazon.com) і BestBuy (www.bestbuy.com), українських – Azbooka (www.azbooka.com.ua), Bambook (www.bambook.com.ua) й ін., російських – Megashop (www.megashop.ru), Dostavka (www.dostavka.ru) та ін.

Процедура придбання товарів в електронній крам­ниці Bambook (www.bambook.com.ua) починається з ви­бору товарів. У крамниці усі товари поділені за темати­кою на розділи: Книги; Музика; Відео; Ігри; Арт; Іпіегпеі-картки; Сувеніри. Щоб вибрати один з них, необхідно натиснути «мишею» посилання з на­звою розділу, наприклад «Сувеніри». Перед потенцій­ним покупцем з’явиться перелік з 30 товарів активно­го розділу, звичайно, якщо ці 30 найменувань пропону­ються для продажу. Перехід до наступних 30 найменувань здійснюється за посиланням під спис­ком із попередніх 30 товарів (1, 2, З і т. д.), так само, як це відбувається під час роботи з Web-сторінкою з результатами запиту до пошукового серверу.Далі потрібно обрати товар, який зацікавив, і клац­нути «мишею» на його назві. На екрані відвідувач електронної крамниці побачить інформацію про товар (стислу анотацію, ціну, видавництво (для книги) або виробника, вагу, рецензії і відгуки читачів (на книгу). Якщо прийнято рішення про придбання то­вару, потрібно клацнути «мишею» на піктограмі Вклю­чити до замовлення. Товар автоматично потрапляє до кошика покупця. Пересуваючись по крамниці, можна постійно поповнювати кошик. Вгорі екрану покупець завжди може бачити, скільки товарів у кошику і яка загальна сума замовлення. Якщо товари вибрано, мо­жна переходити до оформлення замовлення.

Кошик товарів покупця – частина он-лайнового каталогу в Інтернет-крамниці, що зберігає інформацію про ті товари, які по­купець вирішив придбати.

Формування першого замовлення. Якщо відвіду­вач електронної крамниці ніколи раніше не робив тут покупок, він повинен натиснути кнопку Заповнити карт­ку покупця і продовжити оформлення замовлення (рис. 4.12). Картка покупця містить дані, які заповнює покупець під час оформлення першого замовлення в крамниці (прізвище, ім’я, по батькові, контактний теле­фон, адреса тощо), а також інформацію про зроблені ра­ніше замовлення. Покупець завжди має доступ до своєї картки і може внести туди будь-які зміни.

У запропонованій вперше картці покупця поля, по­значені символом «*», є обов’язковими для заповнення. Після заповнення усіх полів слід натиснути кнопку Збе­регти (рис. 4.12). Тепер можна переходити до введення адреси доставки.

Замовлення можна оформити і як подарунок. Для цього достатньо вказати адресу людини, якій робиться подарунок.

Після введення усієї інформації слід натиснути кноп­ку Продовжити оформлення замовлення. На наступній сторінці будуть запропоновані можливі способи достав­ки замовлення і його оплати.

У крамниці існують такі форми оплати:

1. Кредитними картками Visa, MasterCard/EuroCard. Дані картки в процесі передавання захищені протоко­лом шифрування SSL. Справжність платіжного серве­ру підтверджена цифровим підписом одного з провід­них світових центрів сертифікації відкритих ключів шифрування. Покупцям рекомендується оформляти за­мовлення тільки на прізвище та ім’я власника картки, вказані в договорі обслуговування, і використовувати для оплати замовлень тільки ті номери карток, які ви­дані банком безпосередньо на ім’я власника.

2. За рахунком-фактурою в гривнях. Така форма оплати доступна юридичним і фізичним особам Укра­їни. Юридичні особи після роздрукування рахунка-фактури мають перерахувати гроші на розрахунковий рахунок Internet-крамниці. Після того як гроші надій­дуть, крамниця оформляє відповідні документи і виси­лає їх разом із замовленням. Фізичні особи переказу­ють гроші через будь-яке відділення банку або пошти.

3. Готівкою за доставку замовлення кур’єром.

4. За рахунком у доларах СІЛА. Цей засіб оплати пропонується зарубіжним покупцям Bambook для здійс­нення банківських переказів.

Щодо способів доставки, то замовлення може бути до­ставлене кур’єром за адресою, зазначеною в картці покуп­ця. Від правильності її заповнення залежатиме вартість доставки. В полі Примітка картки покупця можна вка­зати час, у який найзручніше отримати замовлення. На­приклад, Internet-крамниця Bambook забезпечує достав­ку більшості позицій по всій території України протя­гом 7–10 робочих днів, по Києву – З–5 робочих днів з часу отримання грошей, до інших країн – 7–21 днів. Біля кожного товару в каталозі вказаний термін ком­плектації замовлення. Для деяких позицій термін до­ставки становить 20–40 днів.Після ознайомлення із запропонованими варіанта­ми потрібно зробити вибір, виходячи з власних можли­востей (чи має покупець певну банківську картку, чи є він жителем Києва тощо).

Можна тут передплатити і новини цілого серверу й отримувати надалі інформацію про нові надходження до Internet-крамниці, конкурси, вікторини для покупців тощо, і новини переглянутих розділів, товари з яких внесені до замовлення.

Наприкінці формування замовлення слід натисну­ти кнопку Завершити оформлення замовлення. На ек­рані покупець отримує рахунок-фактуру або підтвердження замовлення, залежно від обраного спосо­бу оплати.

Формування повторного замовлення. Якщо ж за­мовлення покупця в крамниці не перше, але він не має пароля, йому потрібно ввести свою адресу електронної пошти, після чого на сторінці з карткою покупця буде запропоновано внести й пароль (рис. 4.15). Пароль від­відувач крамниці використовує під час оформлення замовлень. Якщо ж при оформленні повторного замов­лення у Bambook покупець знає свій пароль, йому доста­тньо ввести адресу E-mail, пароль і переходити до оформ­лення замовлення.

Перегляд замовлень. Завжди можна переглянути стан свого замовлення. Для цього потрібно клацнути на посиланні Картка покупця, яке є на більшості сторі­нок крамниці. У полі E-mail достатньо ввести свою електронну адресу, а в полі Пароль – пароль і натис­нути кнопку Ок. На екрані з’явиться список усіх за­мовлень певного покупця з датою їх оформлення і но­мером рахунка-фактури. Щоб переглянути зміст замов­лення, потрібно клацнути «мишею» на даті оформлення замовлення. Замовлення, які мають статус неоплачених, можна анулювати, об’єднати або проплатити їх.

Отримання знижок. Покупці на сайті www.bambook.com.ua одержують знижки в автоматичному режимі під час оформлення замовлення. Наприклад, діють такі знижки на суму кожного замовлення, яке містить три і більше назв:

100 гривень – 2% ;

300 гривень – 3%;

500 гривень – 5% ;

1000 гривень – 6% .

Постійним покупцям пропонується знижка на кожне замовлення, незалежно від його суми. Для початку роботи в такому режимі відвідувачу Internet-крамниці слід зроби­ти замовлення за адресою tat@bambook.com. Адміністра­ція крамниці розгляне листа і відповість протягом трьох робочих днів. Щоб стати постійним покупцем з правом на знижки, потрібно, аби список сплачених за місяць за­мовлень мав загальну вартість не менше 2000 гривень.

У добре спланованих електронних крамницях по­купцям обов’язково пропонується функція пошуку по­трібних їм товарів. Наприклад, у Bambook організова­ний пошук за найменуванням книги, її автором, видав­ництвом, за розділом, за ISBN, за ціновим діапазоном й іншими параметрами. Можливий пошук як за одним параметром, так і за декількома одночасно.

В електронних крамницях відвідувачам часто про­понується участь у партнерських програмах. Господарі Internet-крамниць зазвичай рекламують власні партнер­ські програми в описах типу: «Партнерська програма організована нами для того, щоб разом заробляти гро­ші, нарощуючи спектр послуг, перелік товарів, швидкість доставки, число вдячних клієнтів, підвищуючи приваб­ливість Internet* (www.bambook.com.ua).

Партнерська програма – програма господарів Web-сайтів, спрямована на залучення його відвідувачів до рекламування їх ресурсів на власних сайтах шляхом розміщення гіперпосилань і банерної реклами.

Якщо у покупця вже є свій Web-сайт, він розміщує на ньому текстове посилання на відповідну електронну крамницю та її графічний банер і залишає на сайті крам­ниці інформацію про себе й адресу свого Web-сайту. Тепер в Internet-крамниці автоматично реєструються усі замовлення покупців, які потрапили до неї, скорис­тавшись посиланням на сайті партнера. До того ж парт­нер завжди має змогу відстежити статистику такої ре­єстрації на сайті електронної крамниці.

Наприкінці місяця господарі крамниці підводять під­сумки, і партнери отримують свої комісійні, які можуть коливатися в діапазоні до 10% від суми замовлень. Парт­нери можуть обирати форму отримання комісійних: гро­шима або товарами з електронної крамниці. Чим біль­ший товарообіг крамниці, тим вигідніші партнерські про­грами з нею.

Електронні моли

Новою перспективною формою Internet-торгівлі є мо­дель електронного молу (електронний торговельний центр). За своїми якостями такий Web-сайт схожий на сучасну американську форму оф-лайнової торгівлі у мо­лі, який є накопиченням “під одним дахом” великої кіль­кості різноманітних крамниць із спільною інфраструк­турою, своєрідним «містом» крамниць, зорієнтованих на обслуговування покупців певного регіону.

Важливу роль відіграє господар (провайдер) елект­ронного молу, який забезпечує його роботу.

Провайдер електронного молу – оператор Web-системи, який заробляє на продажі програмного забезпечення, здачі в орен­ду своїх програмно- технічних потужностей, але не бере участі в бізнесі електронних крамниць.

Відкриття крамниці у відомому торговельному центрі в Internet дає продавцю надію на велику кількість по­тенційних покупців і зниження витрат. Крім того, розміщення нової Internet-крамниці під відомою маркою за­безпечує довіру покупців до нового віртуального торговця і таким чином підвищує їх готовність не тільки «зайти» на сайт і подивитися, а й зробити покупку. Для покуп­ця – це зручний і швидкий доступ до усього співтова­риства крамниць, де він використовує єдиний механізм реєстрації та оплати. Наприклад, Міжнародний центр ін­формаційних технологій INT (Україна) на сучасному ета­пі є провайдером найвідомішої вітчизняної системи, яку можна було б класифікувати як електронний мол (www.int-commerce.com) (рис. 4.16). Його проект системи Internet-комерції (СІК) працює за підтримки Національ­ного Банку України. До проекту приєдналися електронні крамниці Bambook (торгівля книжками, CD), Likon (торгі­вля медичними товарами), «Дукат» (торгівля канцелярсь­кими товарами). Поки що єдиним банком, підключеним до системи, є КБ «Аваль». При відвідуванні сайту члена цієї системи – Київського головпоштамту – можна пе­редплатити в он-лайні газети і журнали.

Учасниками СІК INT можуть бути: 1. Покупці, які підключені до Internet і мають дого­вір з банком-емітентом по пластикових картках. У молі вони мають усі ті можливості, що й покупці звичай­ної Internet-крамниці, і додаткові – зручний швидкий доступ до усього співтовариства крамниць з викорис­танням єдиного механізму реєстрації та оплати.

Банк-емітент – банк, який випускає пластикові картки і є га­рантом виконання фінансових зобов’язань клієнта по них.

Банківська картка – ідентифікаційний засіб, з допомогою якого його власнику надається можливість здійснювати операції опла­ти товарів, послуг, а також отримання готівки.

Ідентифікація власника картки повинна забезпечу­ватися номером картки, терміном її дії, а також прі­звищем, іменем і взірцем підпису власника.

2. Торговці, які підключені до Internet і мають дого­вір з банком-еквайєром по пластикових картках і дого­вір з провайдером молу.

Банк-еквайєр – фінансовий заклад або його представник, який отримує від торговельної установи фінансові дані щодо транс­акції! просуває ці дані до системи взаємообміну.

Торговець-учасник електронного молу веде на Web-сервері провайдера свої електронні каталоги, стежить за правильністю інформації, розташованої в його Inter­net-крамниці.

3. Провайдери електронного молу, які мають ресур­си доступу для його учасників. Провайдер надає торгов­цям набір інтерактивних програмних і технічних засо­бів для впровадження, редагування й управління інфор­мацією про товари і послуги, а також для отримання повної інформації про замовлення і форми оплати за­мовлень. У разі використання покупцем карткового пла­тіжного інструменту оператор здійснює безпечне транс­портування трансакції. Провайдер Е-молу встановлює на майданчику торговця спеціалізоване обладнання для організації режиму захищеного зв’язку і цілодобово під­тримує діяльність Internet-крамниці. Він надає торгові, платіжні, адміністративні послуги і сервіси захисту ін­формації торговцям, несе відповідальність за цілісність вмісту електронних каталогів торговців. Він зобов’яза­ний дотримуватися режиму конфіденційності стосовно довірених йому відомостей.

4. Банк, підключений до Internet через процесинговий центр. Він є обслуговуючим банком-еквайєром для торговців по платіжних інструментах електронного молу.

5. Процесинговий центр, підключений до глобальної мережі, який здійснює зв’язок покупців і продавців у традиційній платіжній системі.

Традиційна платіжна система – комплекс фінансових і техно­логічних засобів для обслуговування карток певного типу, який спрямований на забезпечення використання карток як засобів платежу за товари і послуги, користування банківськими послу­гами, проведення взаємозаліків тощо.

Фахівці вважають, що бізнес, винесений в Internet – відображення офф-лайнового бізнесу фірми. Отже, ком­панії під час створення Internet-крамниці доведеться вирішувати не тільки завдання простого переведення до Web-форми прайс-листа, комори, системи замовлень, а й забезпечувати дієвий зв’язок віртуального світу з внутрішнім життям компанії. Саме тому віддається пе­ревага назві торговельна Internet-система, а не просто Internet-крамниця.

Якщо компанія має намір серйозно інтегрувати офф-лайновий бізнес з он-лайновим, їй потрібно бути гото­вою до того, що вимоги до її авторитету в бізнесі зрос­туть. Інформація про компанію в Internet чітко фіксуєть­ся і накопичується. Електронна система працюватиме ефективно і приноситиме зиск тільки в тому разі, якщо детально продумана система закупівель і постачання. Internet швидко виявляє недоліки. Через це вимоги від­повідності компанії своїм Internet-намірам виходять на передній план.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
INTERNET-КРАМНИЦІ | INTERNET-АУКЦІОНИ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 800; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.