Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Зміст та структура страхового ринку.

Тема 2. Страховий ринок.

Питання для самоконтролю.

1. Які первинні форми страхування ви знаєте?

2. Охарактеризуйте основні аспекти через які розкривається необхідність страхування?

3. У чому полягає зміст страхування?

4. Які функції характерні для страхування?

5. Розкрийте зміст понять ’’ об’єкт ’’ та ’’ суб’єкт ’’ страхування?

6. Перерахуйте основні види страхування?

7. Які системи страхування застосовуються у страховій справі?

План.

1. Зміст та структура страхового ринку.

2. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку.

3. Порядок укладання і дії страхового договору.

4. Ліцензування страхової діяльності.

5. Страховий ринок України.

Страховий ринок-частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього.

Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.

Об’єктивною необхідністю виникнення та розвитку страхового ринку зумовлюється наявністю суспільної потреби у страхових послугах та наявністю страховика здатного їх задовольнити.

Залежно від критерію, покладеного в основу класифікації страхового ринку, розрізняють інституціональну, територіальну, галузеву та організаційну структури.

Інституціональна ґрунтується на розмежуванні приватної, публічної або комбінованої форм власності, на якій створюється страхова організація.

У територіальному аспекті виділяють місцевий(регіональний), національний(внутрішній), світовий(зовнішній) страхові ринки.

Місцевий( регіональний ринок) задовольняє страхові інтереси , що переросли за межі регіону, національний-інтереси, що переросли межі регіону і розширились до рівня нації(держави), світовий-задовольняє попит на страхові послуги в масштабі світового господарства.

За галузевою ознакою виділяють ринки особистого та майнового страхування. Кожна з них має свою власну структуру.(сегментацію).Організаційна структура страхового ринку може бути представлена:

1. Страхове товариство або страхова компанія, де відбувається формування страхового фонду і переплітаються індивідуальні, колективні та групові інтереси.

2. Страхові товариства можуть об’єднуватись в спілки, асоціації, пули та інші об’єднання для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Вони не мають права займатись страховою діяльністю.

3. Товариства взаємного страхування-юридичні особи-страховики, створені відповідно до Закону України ’’ Про страхування ’’ з метою страхування ризиків цього товариства. Сплата страхового платежу здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні членів товариства, крім випадків передбачених законодавством України.

4. Страхові агенти та брокери-це страхові посередники через яких страховики здійснюють свою страхову діяльність. Страхове законодавство визначає такі функції: консультування, експертно-інформаційні послуги, підготовка, укладання та супровід договорів страхування, посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим уповноваженими органом.

Страхові агенти-громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності(укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду.

Страхові брокери-громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності і здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку за винагороду від свого мені на підстав договору доручення страхувальника або страховика. Вони не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

5. Перестрахувальні компанії-організації, які не виконують прямих страхових операцій, а приймають у перестрахування ризики інших страховиків.

6. Перестрахові брокери-юридичні особи, які здійснюють а винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як посередник.

7. Моторне(транспортне) страхове бюро-юридична особа, яка утримується за рахунок коштів страховика, котрим дозволено займатися страхуванням відповідальності транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, та за умовами, передбаченими договорами України щодо вказаного виду страхування.

8. Спеціальний уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю, який здійснює нагляд з боку держави з метою дотримання вимог учасниками страхового ринку законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

До внутрішньої структури страхового ринку відносять:

- страхові продукти(послуги за конкретними видам договорів страхування);

- систему організації продажів страхових полісів та формування попиту на страхові продукти;

- гнучку систему тарифів(ціни, пільги, знижки, націнки, штрафи, пеня);

- власну інфраструктуру страховика(агентства, контори, філіали, представництва, канали комерційного зв’язку);

- матеріальні та фінансові ресурси, що визначають становище страховика;

- людські ресурси страхової компанії;

- фінансове становище страхової компанії та довіру до неї з боку фінансових інститутів;

- ліквідність страхового фонду.

Страхові продукти-специфічні послуги ,що пропонуються на страховому ринку. Ціна їх відображається у страховому тарифі. Формується вона на основі конкуренції при порівняння попиту і пропозиції.

Нижня межа цінивизначається умовами рівноваги між надходженнями платежів до страхового фонду та виплатою страхового відшкодування і страхових сум, верхня-потребами страховика.Ціна послуги конкретного страховика залежить від величини його страхового портфеля, якості інвестиційної діяльності, величини управлінських витрат та очікуваного прибутку. Купівля-продаж страхових послуг оформляється страховим договором а підтвердженням цього акту є страхове свідоцтво(поліс) виданий покупцеві (страхувальнику) продавцем (страховиком).

Перелік видів страхування є асортиментом страхового ринку.

Система організації продажу страхових полісів:

- безпосередньо у представництвах та агентствах страхових компаній;

- через страхових агентів;

- через альтернативну мережу розповсюдження;

- комбіновані форми.

Так в Італії та Франції страхові поліси розповсюджують на 50 % банки. У Великій Британії 50% контрактів із клієнтами укладаються через телефонну мережу , в Німеччині 80% контрактів укладають службовці філіалів та представництв, 13%-маклери та посередники, а безпосередньо страховики-тільки 2%.

Власна внутрішня структура страховика:

Представництва-підрозділи страхової компанії, які не мають статусу самостійної юридичної особи і займаються, як правило, збиранням інформації, рекламою, репрезентаціями, пошуком клієнтів, але не здійснюють комерційної діяльності;

Агентства-підрозділи, які мають право виконувати всі функції представництва, а також здійснювати операції з укладання та обслуговування договорів.

Філіали-підрозділи, які теж не мають права юридичної особи і здійснюють свою діяльність, керуючись законодавством, нормативними актами, статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів, ради директорів та президента компанії.

Зовнішнє середовище страхового ринку-це система факторів, що взаємодіють, які оточують внутрішню сите му ринку і впливають на неї.

Зовнішнє середовище страхового ринку складається з елементів, якими страховик може управляти, та з тих, на які він впливати не може, але повинен враховувати їх у своїй діяльності.

До складових на які страховик може впливати, належать:

- ринковий попит;

- конкуренція;

- ноу-хау страхових послуг;

- інфраструктура страхового ринку(правове і нормативне забезпечення, інформаційна та аудиторська мережа, наукове обслуговування, кадри, система організації професійної освіти, професійна етика і мова)

До складових, на які страховик впливати не може, входять:

· чисельність населення, його вікова та статева структура;

· сезонні міграції;

· купівельна спроможність населення.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Системи страхування | Порядок укладання і дії страхового договору

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1074; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.