Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анотація основної літератури курсу та її бібліографічний опис, конспект першоджерел (2 бали)

Змістовий модуль I

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМ V. Теорії особистості у вітчизняній психології

ЗМ III. Гуманістичні теорії особистості

Практичне завдання № 5

Тема 1,2. Особистість в гуманістичній психології. Порівняльний аналіз концепцій в вітчизняній психології. – 2 г.

1. Основні принципи наукового підходу до особистості в гуманістичній психології.

2. Уявлення про внутрішню природу людини.

3. Мотивація особистості. Ієрархія потреб.

4. Поняття самоактуалізації особистості і особистісне зростання.

5. Перепони самоактуалізації та засоби їх подолання.

6. Причини психопатології особистості.

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.

 

Практичне завдання № 6

Тема 2. Порівняльний аналіз концепцій у вітчизняні психології – 2 г.

1. О.Ф. Мазурський про ендо- і екзопсихіку як про два істотних боки особистості.

2. Відношення, як системоутворюючий елемент особистості за В.М.Мясищевим.

3. Особистість як інтегральне утворення психічних процесів, станів і властивостей за О.Г. Ковальовим.

4. Використання В.С. Мерліним принципів багатозначності зв’язків і ієрархічної організації для розуміння структури особистості.

5. К.К. Платонов про чотири під структури особистості.

6. Л.І. Божович про внутрішню позицію і спрямованість особистості.

7. О.М. Леонтьєв про особистість як продукт, умову та регулятор множини предметних діяльностей.

8. С.Л. Рубінштейн про особистість як про сукупність внутрішніх умов, що опосередковують внутрішні впливи.

9. Тлумачення Д.М. Узнадзе особистості з позиції теорії установки.

10. Диспозиційна концепція особистості В.О. Ядова.

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.


(28 годин / 30 балів)

1. Підготувати реферати за темами: (2 бали)

• Психологія вчинку та особистість.

• Історія досліджень особистості.

2. Питання для самостійної роботи: (2 бали)

• Індивід та особистість.

• Порівняльний аналіз різноманітних визначень особистості.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 435; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.