Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаткова

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Змістовий модуль V

Змістовий модуль IV

Змістовий модуль III

Змістовий модуль II

1. Підготувати реферати за темами: (2 бали)

• Юнгіанське тлумачення сновидів.

• Роль символу в житті людини.

2. Підготовка глосарію (2 бали).

3. Складання опорної схеми (2 бали).

4. Підготовка глосарію (2 бали).

5. Підготувати реферати за темами: (2 бали)

· К. Хорні про особливості жінок.

· Невротична потреба в любові та прив'язаності.

· Психічний зміст прагнення до влади, престижу та володінню.

6. Складання схем порівняльного аналізу теорій (2 бали).

7. Підготовка глосарію (2 бали).

1. Підготувати реферати за темами: (2 бали)

• Емоційні перешкоди за А. Маслоу.

• Невроз як невдача особистісного зростання.

• Організмічний оціночний процес і розвиток особистості за К. Роджерсом.

• Розвиток Я - концепції дитини за К. Роджерсом.

• Любов і самоактуалізація.

• Поняття норми в гуманістичній психології.

1. Підготовка глосарію (2 бали).

1. Конспект першоджерел (2 бали).

2. Складання опорних схем (2 бали).

3. Підготовка глосарію (2 бали).

 

Форма контролю: залік.

Питання до заліку:

1. Психологія особистості як наукова дисципліна.

2. Співвідношення понять „індивід”, „суб’єкт діяльності”, „індивідуальність” в теорії Б.Г. Ананьєва.

3. Епігенетична модель розвитку особистості в теорії Е.Еріксона.

4. Людина як індивід. Характеристика природних властивостей людини.

5. Психоісторія та психобіографія як вивчення приватного та колективного життя в теорії Е.Еріксона.

6. Людина як суб’єкт діяльності. Її характеристика.

7. Людина як особистість. Особистість як соціокультурна реальність.

8. Людина як індивідуальність. Своєрідність та самобутність індивідуальності.

9. Чоловік як дослідник в когнітивній психології Дж.Келлі.

10. Структурна модель психіки в концепції З.Фрейда: „Воно”, „Я”, „Над-Я”. Їх характеристика, функції.

11. Види психологічних захистів в психоаналізу. Їх характеристика.12. Підхід до психіки в концепції К.-Г.Юнга: свідоме, особисте та колективне несвідоме, архетип.

13. Характеристика психологічних типів особистості (за К.-Г. Юнгом).

14. Поняття про архетип. Архетипи системи особистості в концепції К.Г.Юнга: Его, Персона. Тінь, Аніма та Анімус, Самість.

15. Почуття неповноцінності та боротьба за перевершення як основа поняття теорії А.Адлера. Їх характеристика.

16. Схема апперцепції та стиль життя особистості. Типологія стилів життя (за А.Адлером).

17. Соціальний інтерес як показник психічного здоров’я особистості в теорії А. Адлера.

18. Концепція особистості О.Ф. Лазурського.

19. Поняття про мотивацію в теорії А. Маслоу. Види потреб, ієрархія потреб.

20. Концепція особистості В.М. Мясищева.

21. Концепція особистості О.Г. Ковальова.

22. Поняття про самоактуалізацію та особистісне зростання в теорії А. Маслоу.

23. Концепція особистості В.С. Мерліна.

24. Концепція особистості К.К. Платонова.

25. Етапи розвитку наукової теорії К.Хорні.

26. Концепція особистості Л.І. Божовича.

27. Концепція особистості О.М. Леонтьєва.

28. Природа людини за К.Роджерсом. Тенденція до актуалізації як керівний мотив життя людини.

29. Концепція особистості С.Л. Рубінштейна.

30. Концепція особистості Д.М. Узнадзе.

31. Характеристика психосоціальних стадій розвитку особистості Е.Еріксона.

32. Концепція особистості В.О. Ядова.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Абульханова - Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М., 1980. – 335 с.

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968.- 339 с.

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М., 1977.-380 с.

4. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 1990.

5. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. - М., 1996.- 247 с.

6. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1983.

7. Грановская Р.Н., Никольская И.М. Защита личности. - М., 1999.- 352 с.

8. Логинова Н.А. Развитие личности и ее жизненный путь/Принцип развития в психологии.

9. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. - М., 1993.

10. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. -М., 1984.

11. Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Личность как предмет философского познания. - Новосибирск, 1984.- 319с.

12. Проблемы психологии личности/Под ред. Е.В.Шороховой. - М., 1982. - 245с.

13. Психология личности в трудах отечественных психологов/Сост. Л.В.Куликов. - С-Пб., 1999. – 480 с.

14. Психология личности. Тексты/Под. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М., 1982. - 287с.

15. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории. Эксперименты. Упражнения. – С-Пб, 2002.

16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - С-Пб,1997.-608с.

17. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. - М., 1997.-720с.

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 1995.- 296с

2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. – Р/на Дону, 1998. – 448 с.

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968 .-464 с.

4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.- В., 1995.- 349 с.

5. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. - М., 1995.

6. Маслоу А. Мотивация и личность. - СП.-б., 1999.- 478с.

7. Маслоу А. Психология бытия. - М.- К., 1997 .-300с.

8. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М., 1999.-424с.

9. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 1986. – 256 с.

10. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. - Л., 1960. – 426 с.

11. Оллпорт Г. Личность в психологии. - М.-СПб., 1998. – 345 с

12. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - 1986, - 255 с.

13. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. - М., 1997. – 317 с.

14. Теоретические проблемы психологии личности/Под. ред. Е.В.Шороховой. - М., 1974. - 319с.

15. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 1966.

16. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989 – 456 с.

17. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1990.

18. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. - М., 1993.-480с.19. Эриксон Э. Детство и общество. - С-Пб., 1996.-590с

20. Юнг К.-Г. Психологические типы. – М., 1995. -716с

21. Юнг К.-Г. Человек и его символы. - М., 1998 .-368с.

22. Ядов В.А. Теоретические подходы к изучению личности // Социальная психология /Под. ред. А. А. Кузьмина. - Л., 1979.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.