Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Діяльність банків як оферентів фінансових послуг

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Банки є фінансовими установами, що надають найбільший обсяг фінансових послуг в Україні. Діяльність банків в Україні регламентується Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. зі змінами і доповненнями, нормативно-правовими актами Націо­нального банку України, іншими законодавчими та нормативними документами.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком є юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Націо­нального банку України здійснювати у сукупності такі операції: залу­чення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розмі­щення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

В Україні банківська система складається з Національного банку України та інших банків, які можуть діяти як універсальні або як спеціалізовані.

Універсальні банки виконують усі види основних банківських опе­рацій: кредитні, депозитні, розрахункові, гарантійні, інвестиційні та інші.

За спеціалізацією банківські установи можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банк є спеціалізованим у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Активи інвестиційного банку переважно складаються з цінних паперів, боргових зобов'язань та інших фінансових вкладень, активи іпотечного банку розміщені під заставу землі та нерухомого майна, активи розрахункового банку розміщені на клірингових рахунках.

Банківська установа вважається спеціалізованим ощадним банком у разі, якщо більше 50 відсотків її пасивів є вкладами фізичних осіб. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.

Банківські установи самостійно визначають напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації ювілейних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.За умови отримання ліцензії банки можуть здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку та провадити діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» була визначена норма, за якою банки в Україні могли утворюватись у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та кооперативного банку. Якщо сто відсотків статутного капіталу банку належить державі, такий банк вважається державним.

Відповідно до змін до Закону- України «Про банки і банківську діяльність» від 14 вересня 2006 р. банки в Україні можуть утворюватись лише у двох формах, а саме: у формі відкритого акціонерного товариства та кооперативного банку. Банки, що утворені у інших організаційно-правових формах зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до зазначених змін протягом трирічного терміну після введення цих змін у дію.

З метою підвищення ефективності банківської діяльності, об'єднання кредитних ресурсів для здійснення активних операцій, обмеження або розподілу фінансових ризиків банківські установи можуть утворювати банківські об'єднання.

Відповідно до законодавства банківські об'єд­нання в Україні можуть існувати у формі

банківської корпорації,

бан­ківської холдингової групи та

фінансової холдингової групи.

Учасника­ми банківської корпорації та банківської холдингової групи можуть бути виключно банки, фінансова холдингова група повинна складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, серед яких щонайменше має бути один банк. Координацію діяльності учасників фінансової холдингової компанії здійснює материнська компанія, якій має належати більше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників групи.

Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Переважна більшість банківських операцій реалізується в інтересах клієнтів, і тому є фінансовими (банківськими) послугами. Фінансові послуги є в складі активних і пасивних операцій банків. Споживачами банківських послуг поряд з фізичними та юридичними особами, органами державної виконавчої влади можуть виступати інші банківські установи - резиденти та нерезиденти України. Основними видами банківських операцій в сучасних умовах є депозитні, розра­хункові, кредитні та гарантійні.

Законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України визначаються обов'язкові умови для здійснення відповідних банківських операцій.

Банки мають право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії, яка видається НБУ на підставі клопотання банку та передбачених законодавством документів. Після отримання банківської ліцензії банківські установи повинні протягом усього терміну її дії дотримуватись ліцензійних умов банківської діяльності, зокрема розміру регулятивного капіталу.

На підставі банківської ліцензії банки мають право надавати такі фінансові послуги:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

забезпечення відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та

банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих

рахунків за допомогою платіжних документів та зарахування коштів на них;

надання кредитів:

здійснення організації купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

лізинг;

відповідальне зберігання цінностей;

купівля-продаж та обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних документів:

випуск банківських платіжних карток та їх обслуговування тощо. Супутніми послугами банків, що надаються клієнтам, є консультаційні та інформаційні послуги щодо особливостей та механізму реалізації банківських операцій.Письмовий дозвіл НБУ надає право банкам здійснювати окремі, більш технологічно складні та витратомісткі банківські операції.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України, банки додатково можуть провадити такі види фінансових операцій, що є фінансовими послугами:

1) операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нере­зидентів) в іноземній валюті;

г) ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у грошовій одиниці України;

д) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

є) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

є) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

ж) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

2) організація купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

3) андеррайтинг:

4) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

5) перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

6) операції за дорученням клієнтів:

а) з інструментами грошового ринку;

б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

в) з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

7) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

8) депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Провадження банками діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, андеррайтингу, депозитарної діяльності та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів вимагає обов'язко­вого одержання ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення зазначених видів діяльності.

Функціонування банківської системи України щорічно забезпечує збільшення обсягів банківських послуг, підвищення капіталізації банківських установ, розширення переліку банківських операцій та більш повне задоволення потреб клієнтів, наслідком чого є зростання доходів банків та прибутковості банківських операцій. Основні дані про розвиток банківської системи України у 2001 - 2005 роках та нарощу­вання нею діяльності з надання фінансових послуг наведені у таблиці 4.2. Вони свідчать про постійні тенденції зростання обсягів активних і пасивних операцій, зокрема кредитних і депозитних, збільшення регу­лятивного капіталу, сум доходів та прибутку банків.

За надання фінансових послуг банківські установи одержують дохід у формі процентних ставок, комісійних винагород, маржі між цінами продажу і купівлі фінансових активів, рівень яких не може бути меншим собівартості банківських послуг.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1375; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.