Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Неологізми та способи їхнього перекладу

Читайте также:
 1. Активність вапняного молока та способи її підвищення
 2. АЛГОРИТМИ. ТИПИ АЛГОРИТМІВ. СПОСОБИ ОПИСУ АЛГОРИТМІВ.
 3. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 4. ВИДИ І СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛІВ
 5. Види планів. Методи та способи планування
 6. Види, способи та функції юридичної діяльності.
 7. Витрата вапна на очищення та способи її зменшення
 8. Вологість ґрунту і способи її вираження
 9. ГОРІННЯ РЕЧОВИНИ І СПОСОБИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.
 10. ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ОСУШЕНИХ ЗЕМЛЯХ ТА ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХНЬОГО СТАНУ
 11. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини, способи її одержання
 12. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ СПОСОБИ РУЙНУВАННЯа) способи перекладу неологізмів

В епоху масової комунікації існує багато можливостей для розвитку та розповсюдження неологізмів. Неологізм відрізняється від звичайного слова тим, що проіснувавши деякий час, він стає загальновживаним словом або зникає зовсім.

В англійській мові існують неологізми американського походження, які зустрічаються в англійській та американській технічній літературі. До них належать терміни, які вживаються в обмеженій сфері, іноді в межах одного підприємства, фірми. Такі слова не являються науковими термінами та викликають додаткових труднощів при перекладі. Слід наголосити, що деякі з них отримують широке розповсюдження, втрачають своє специфічне забарвлення та входять до складу термінології даної галузі знань. Іноді такі слова вдало передають суть понять, навіть краще ніж спеціальні терміни. Наприклад: key – ключ, кнопка (основне значення), в обчислювальній техніці hotkey – команда, яку використовує користувач для переключення на іншу програму.

Стрімкий розвиток науки і техніки сприяв виникненню багатьох неологізмів. Наприклад: module – модуль, блок , transfer – трансфер. З'явилися неологізми, пов'язані з використанням комп'ютерів у різних галузях. Так, слово line (основне значення – лінія) у поєднанні з іншими словами набуває значення багатьох понять у обчислювальній техніці: line of code – кількість рядків програми; line load – лінія завантаження у галузі зв'язку; line printer – прилад для друку; line driver – драйвер; key field – поле в структурі запису. До американських неологізмів можна віднести: kodak – кодак (фотоапарат, фотоплівка), file – файл тощо.

Особливості перекладу кожного нового слова залежать від того, до якого типу слів воно відноситься (терміни, назви, синоніми до слів, які вже мають відповідники в українській мові тощо). Деякі неологізми поповнюють категорію інтернаціональних слів.

Перекладаючи нові слова, різні перекладачі інколи подають різні варіанти перекладу. Така варіативність є неминучою на початковому етапі, коли нове слово перекладається одночасно декількома перекладачами незалежно один від одного. Однак у ході перекладацької практики в українську мову входить лише один із найбільш доцільних відповідників. Створений і загальноприйнятий варіант перекладу неологізмів і становиться явищем української мови.

Переклад неологізмів викликає труднощі і тому, що вони відсутні у словниках. Для правильного перекладу необхідно проаналізувати структуру слова і підібрати відповідний аналог у рідній мові. Можливий переклад методом транскрипції: briefing – брифінг; skate-board – скейтборд та методом калькування: analog displayаналоговий дисплей. Таким чином, головним прийомом перекладу будь-якого терміну є переклад за допомогою лексичного еквіваленту.Еквівалент – це постійна лексична відповідність, яка точно співпадає зі значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти в українській мові, відіграють важливу роль при перекладі. Від них залежить розкриття значень інших слів, вони дають можливість визначити характер тексту. Тому необхідно вміти знаходити відповідний еквівалент в українській мові. Для цього слід постійно доповнювати свою базу термінів-еквівалентів.

У зв'язку з появою нових наук, відкриттям нових явищ виникають значні труднощі з визначенням загальнонаукової, галузевої та вузькоспеціальноїтермінології.За умов, коли необхідно давати назви все новим явищам і поняттям, багатозагальновживаних слів набувають певної специфіки. Виникає спеціалізація їхнього значення при перекладі на іншу мову та уніфікація еквівалентів.

Переклад безеквівалентної лексики, тобто таких слів, які позначають предмети, процеси та явища, які не мають еквівалентів на даному етапі розвитку мови, викликає значні труднощі. Як приклад безеквівалентної лексики можуть бути: trolleyстіл на коліщатах; syncom – геостаціонарний супутник зв'язку. Треба звернути увагу на так звану безеквівалентну лексику, тобто нібито відсутність еквіваленту у мові перекладу. У такому випадку головну роль відіграють контекст та об'єм знань перекладача.

Для того, щоб правильно зрозуміти значення, а потім перекласти неологізм, потрібно добре знати основні способи створення неологізмів в англійській мові:

а) запозичення з інших мов

Незважаючи на домінування запозичених із англійської мови слів і термінів (наприклад, у галузі бізнесу і фінансів: маркетинг – marketing, дилер – dealer, дистрибутор – distributor, у галузі інформаційних технологій: комп’ютер – computer, браузер – browser, сервер – server), в англійську мови також увійшли слова з інших мов, однак у значно меншому обсязі. Наприклад: khozraschot, glasnost, perestroika. Запозичення ввійшли в англійську мову саме в тому вигляді, в якому вони використовуються у мові оригіналу, що використовує латинський алфавіт; якщо запозичення з мови з іншим алфавітом, все одно воно подається латиницею, наприклад, judoдзю-до, Toyota – Тойота з японської мови.

Багато географічних назв у США пишуться і вимовляються по-іспанськи, наприклад, міста San Francisco, San Diego, La Jolla, San Antonio, Sacramento, річка Rio Grande, вулиця Rio Vista. Ці назви передаються в українській мові методом транскрипції.

В англійській мові (як у письмовій, так і в усній формі) використовується велика кількість слів, словосполучень і скорочень із латинської мови. Частина латинізмів ввійшла у загальновживану лексику, наприклад, vice versa – навпаки. В основному ж латинські вислови притаманні письмовій формі академічного, офіційного стилю. Тому їх необхідно знати тим, хто читає англійську наукову літературу або використовує англійську мову з академічною метою, наприклад, для написання доповідей.

Ось найбільш розповсюджені латинізми:

alma mater – альма-матер (букв. мати-годувальниця) про вищий навчальний заклад, де навчався мовець;

a priori – апріорі, прийнятий заздалегідь дедуктивний умовивід від причини до наслідку;

de facto – де факто, фактично;

de jure – де юре, юридично;

per capita – на душу населення;

vice versa – навпаки.

б) розширення або переосмислення значення

Одним із способів утворення неологізмів є розширення значення слова за рахунок нових відтінків або навіть нових значень слів, які випливають із використання його в різних контекстах.

Переосмислення існуючих у мові слів – це надання їм нових значень: так, слово egg (яйце) набуло спеціального значення – авіабомба. Іншим прикладом появи неологізму в результаті переосмислення є слово color-blind. Початкове значення цього слова – людина, яка не розрізняє кольорів, дальтонік. В останній чверті ХХ ст. воно набуло значення «людина, яка не розмежовує людей за расовою і національною приналежністю».

Слово albatross (альбатрос) набуло значення: 1) перешкода, перепона, тягар; 2) пацієнт, який ніяк не видужає, або який постійно захворює знову: I’ll be happy to be rid of this albatross. – Я буду радий позбутися цього тягаря.

Слово spin, наприклад, окрім початкового основного значення крутіння, вертіння, вживається у нових, хоча й пов’язаних із ним значеннях: 1) інтерпретація, аналіз; 2) реклама; 3) надання необхідного змісту, перекручування. Словосполучення, які містять це слово, набули нових значень, наприклад, spin doctor – експерт зі зв'язків з громадськістю, спеціаліст з контактів із пресою, який подає інформацію так, як вигідно певній політичній структурі, та забезпечує її подачу у засобах масової інформації під потрібним кутом зору.

Вислів trickle down (trickle – цівочка, струмочок, trickle down – капати, лити тонкою цівкою) використовується у словосполученнях trickle-down theory, trickle-down economy, trickle-down economics і пов’язаний з теорією, яка полягає у тому, що в результаті державної допомоги «великому бізнесу» частина прибутків «просочиться» до бідняків. Згідно з цією теорією, державна стимуляція великого бізнесу в кінцевому підсумку є сприятливішою, ніж соціальні програми.

Новоутворення second-source використовується як дієслово у таких значеннях: 1) бути другим постачальником чого-небудь; виготовляти щось на правах другого постачальника; 2) виготовляти / випускати що-небудь спільно (за участю декількох фірм); 3) випускати пристрої, що є аналогами відповідних пристроїв, а також як прикметник second-source (d) у відповідних значеннях, наприклад, second-source versions.

Заслуговує на увагу вислів hold the line (не вішати трубку) у новому контексті, де воно набуває значення стримувати наступ інфляції, проводити урядові антиінфляційні заходи.

в) вокабулізація словосполучень

Вокабулізація словосполученьце тенденція до злиття вільних словосполучень у більш суцільну єдність. ЇЇ причиною визначається необхідність глибше розкрити характерні особливості явища засобами метафоричного або метонімічного перенесення значення.

Вислів dead cat bounce означає тимчасове покращення ситуації при різкому падінні цін на біржі (мається на увазі, що навіть дохлий кіт відскочить від землі, якщо його скинути з великої висоти). Вислів extreme tourism з’явилося після космічного польоту американського бізнесмена Денніса Тіто. Вислів data spill (витік інформації зявився за аналогією з oil spill (розлив, витік нафти ).

Вислів one banana problem з’явився у літературі в 1997 р. і перекладається як легке, просте завдання, проблема, яку можна легко вирішити. Вислів swarm logic з’явився у літературі зовсім недавно і означає процес, спосіб навчання або набуття життєвого досвіду за допомогою «натовпу», пливучи за течією, логіка маси.

Наведемо ще декілька прикладів:

- marzipan layer (дослівно: марципановий пласт) – середня ланка управління компанії, яка вважається зайвою та такою, що не приносить їй користі;

- silver wheelchair (дослівно: срібний інвалідний візок) – велика сума грошей, виділена члену вищого керівництва як компенсація за втрату посади в результаті її поглинання більшою компанією;

- snake in the tunnel (дослівно: змія в тунелі) – економічні зміни валютного курсу в межах встановленого ліміту.

г) «гібридизація» слів

Даний спосіб утворення неологізмів полягає у поєднанні двох слів шляхом усічення початкового або кінцевого складу кожного з компонентів: cashomat (cash + automation) – автомат у банку для видачі вкладникам грошей за посвідченням особи.

У тих випадках, коли поєднуються слова, що закінчуються і починаються на ту ж саму голосну або приголосну, одна з них опускається: cinemactor – кіноактор, cinemaddict – постійний відвідувач кіно.

В окремих випадках скорочуються частини слів і утворюються складові скорочення. Відомими є такі приклади складового скорочення, як Benelux – Бенілюкс від Belgium, Netherlands, Luxemburg; Hi-Fi – Хай-Фай від High Fidelity.

Відомим є приклад неологізму, утвореного шляхом усічення двох слів – netiquette (net+etiquette) – мережевий етикет (правила хорошого тону для користувача Internet). Ще один приклад неологізму, усіченого слова є слово informercial – рекламний ролик. Це слово утворилося від поєднання початкової частини information (інформація) і кінцевої частини commercial (телереклама).

Таким способом утворений неологізм із сфери бізнесу promotools від promotion tools (наочні матеріали, що використовуються з рекламною метою). Інколи в таких словах спеціально змінюють окремі букви для привертання уваги, наприклад, showbiz від show business (шоу-бізнес). Ось іще декілька прикладів: brandalism (brand + vandalism) – заподіяння шкоди громадським будівлям корпоративною рекламою, плакатами, щитами та іншими видами іміджевої реклами; stagflation (stagnation + inflation) – стагфляція, економічний застій при одночасній інфляції.

 

д) конверсія, атрибутивне використання імен

Конверсія – це утворення однієї частини мови від іншої, наприклад, дієслів від іменників. У словнику не завжди зафіксовані ці слова, однак про їхнє значення можна здогадатися з контексту шляхом співставлення зі значенням початкового іменника та у тій функції, яку виконує предмет, виражений цим іменником.

Прийменник up у розмовній мові набув значення потенційний покупець, що використовується як іменник:

The hottest salesman always turns a looker into an up. – Зацікавлений продавець завжди перетворить стороннього спостерігача на потенційного покупця.

Programs involved in teaching English as a foreign language mushroomed in the 60-s in the United States. – У 60-х рр. у США різко збільшилася кількість програм з навчання англійської мови як іноземної.

They had to torpedo the talks. – Вони були змушені значно прискорити проведення переговорів.

У сучасній англійській мові майже кожне слово може бути означенням, а деякі слова – іншими частинами мови, часто у поєднанні з прийменником.

Hard-money men – прибічники обмеження надходжень грошової маси в обіг, антиінфляціоністи.

У деяких неологізмах іменник все ще знаходиться на шляху отримання статусу прикметника, і такі новоутворення ще не зафіксовані у словниках, хоча часто зустрічаються в пресі: salami attack – серія дрібних комп’ютерних злочинів, які становлять собою один великий злочин, який складно відслідкувати.

IP-thief – людина, яка посягає на інтелектуальну власність (intellectual property).

Прикладами утворення неологізмів за допомогою конверсії можуть слугувати такі словосполучення: haves and have nots – заможні і незаможні; must dos – невідкладні справи; don’t know voter – виборець, який вагається.

З'ясування значення таких неологізмів не становить значних труднощів. Однак при перекладі зазвичай вдаються до контекстуальних замін або до описового перекладу, оскільки в українській мові цей спосіб утворення неологізмів практично відсутній.

В окремих таких новоутвореннях беруть активну участь власні назви, назви відомих компаній, у такому випадку маємо атрибутивне використання власних назв і назв, які стали загальними: Madison Avenue (вулиця в Нью-Йорку, де зосереджені основні рекламні агентства) – неправдива, добре розроблена реклама; Miranda warning – попередження у справі Міранди (людину попереджають, що у неї є право мовчати і не говорити нічого, що може її зганьбити). Цей вислів з’явився у зв’язку з рішенням Верховного суду США у справі «Міранда проти штату Арізона» (Міранда – прізвище затриманого, якому поліцейський не повідомив про його право мовчати). Верховний суд постановив, що при затриманні були порушені права підозрюваного. Відтоді при арешті поліцейський зобов’язаний пояснити підозрюваному його права – Miranda rights.

е) похідні слова.

Похідні слова утворюються за допомогою словотворчих засобів (суфіксів, префіксів, словоскладання). Значення похідних слів найчастіше лише трохи відрізняються від суми значень тих компонентів, від яких вони утворені.

Однак іноді похідні слова значною мірою відходять від значень їхньої основи. Так, наприклад, parcelwise зі значенням «частинами, шматками» (bit by bit, by parts), відійшло від основного значення іменника parcel та від основного значення суфікса wise. Слово line дало багато похідних, серед яких lineage (походження, потомство, рід), linear (лінійний), lineal (спадковий, сімейний).

Серед продуктивних словотворчих засобів можна виділити префікси:

- re –(reforestation) – лісонасадження, відновлення лісових масивів;

- in- (inflow) – притік фінансів, капіталу; inlay – інкрустація, мозаїка;

- super (super-radiation) – надмірне випромінювання;

- be- (benighted – темний, неосвічений, некультурний); (belittle – недооцінювати);

- de- (decarbonate – декарбонізувати, позбавляти вуглецю, debus – висаджувати з автобусу);

- ultra- (ultra-short – ультракороткий, ultra-modern – надсучасний);

До продуктивних суфіксів відносяться:

-ian (ballistician –балістик);

- ation (commodification – використання грошей в якості товару, який можна продавати і обмінювати на інший);

- ship (craftsmanship – мистецтво впливати на маси; showmanship – вміння вигідно показати товар, замилити очі);

- dom (bangdom – організований бандитизм, bogdom – життєвий глухий кут);

- ize (itemize – розглядати за пунктами).

За допомогою префікса dis- утворені слова disinformation (дезінформація), disintegration (дезінтеграція), disintermediation (відплив грошових ресурсів із кредитно-фінансових інститутів на неорганізований ринок позикового капіталу).

Уведене у вживання слово diplomaism означає гонитва за дипломованими фахівцями.

У неофіційно-діловій мові, в публіцистиці, в економічній і технічній літературі сьогодні є слова, утворені за допомогою префіксів down і up: downbeat (песимістичний, сумовитий), downsize (позбавлятися зайвого), downtime (простій з вини техніки). Не менш продуктивним є утворення слів за допомогою префікса –up: upfront (дії, які виконуються на початковому етапі якого-небудь процесу – upfront money – аванс), upgrading – модернізація, реконструкція, upstanding – чесний, прямий, порядний, upscale – елітний, престижний, високоякісний.

До модних суфіксів відноситься суфікс wise. За його допомогою утворюється багато слів (policy-wise, talent-wise, credibility-wise, які перекладаються за допомогою словосполучень з точки зору, в сенсі, в аспекті).

Словоскладання: know-how (ноу-хау, технологія), stay-in (пікетування), sit-in (сидячий страйк), buy-in (вигідна угода), shut-down (закриття, ліквідація підприємства).

Вдалим прикладом словоскладання можна вважати слово beeper-sitter (людина, відповідальна за облік повідомлень на пейджер іншої людини).

Окремі неологізми виникають штучно, їх придумують зовсім не носії англійської мови. Так, наприклад, завдяки японській корпорації «Соні» (Sony) з’явилося таке слово, як walkman – плейер.

 

5. Скорочення і способи їхнього перекладу:

а) скорочення-запозичення

В англійській мові використовується ряд скорочень із латинської мови. Частина латинізмів увійшла у загальновживану лексику, наприклад, at 5 AM (о 5-й годині ранку ). Дуже часто латинські скорочення зустрічаються у науковій і технічній літературі. Ось найбільш поширені латинізми:

AM (ante merediem – до полудня), etc (et cetera – і так далі), e.g. (exempli gratia – наприклад), i.e. (id est – тобто), N.B. (nota bene – звернути увагу), PM (post merediem – після полудня), P.S. (post scriptum – постскриптум, після написаного, приписка до листа), vs (versus – проти, порівняно з).

Такі скорочення уже мають точні еквіваленти в українській мові, тому зазвичай при перекладі обирається необхідний варіант.

 

б) "усічені" слова

В англійській мові досить значного поширення набувають «усічені» слова, короткі та скорочені слова, типу вже відомих: doc – doctor, exam – examination, flu – influenza, prof – professional.

Багато усічених слів зовсім не прозорі. Наприклад, не відразу можна здогадатися, що слово promo утворене від promotional. Більшість усічень є типовою для живих норм англійської мови та мають явно виражений розмовний характер:

ad – advertisement, lab – laboratory, memo – memorandum (службова записка), demo – demonstration (показ, демонстрація), temp – temporary (тимчасовий працівник), compможе бути скороченням від:

1) accompaniment – музичний акомпанемент;

2) complimentary – запрошення, контрамарка;

3) competition – конкурс, змагання;

4) computer – комп’ютер.

op – може бути скороченням від:

1) operation – операція (медична або військова);

2) operative – детектив, сищик;

3) operator – радіооператор, телеграфіст;

4) optical – оптичний, зоровий.

«Усічення» розкривають закономірності руху та збагачення словникового складу за рахунок внутрішніх ресурсів лексичної системи мови. Усічені слова – це не стільки «економія засобів», скільки більш емоційно забарвлені форми вираження уже відомих понять. Переклад українською мовою здійснюється за допомогою повних словникових відповідників, оскільки українській мові не властива така широка система «усічених» слів.

в) абревіатури та акроніми

Абревіатура – скорочення, яке вимовляється по буквах: PCpersonal computer.

Ось приклади загальновживаних абревіатур:

- країни (CIS – СНД, EU – ЄС);

- міжнародні організації (UN або UNO – ООН, OSCE – ОБСЄ, IMF – МВФ, WTO –ВТО, UNESCO – ЮНЕСКО);

- економіка (VATvalue-added taxПДВ, GDPgross domestic product, ВВП);

- назви валют (USDдолар США, Eu – євро);

- медицина (HIV – human immunodeficiency virus – ВІЧ, AIDS – Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, СНІД);

- військова справа (POW – prisoner-of-warвійськовополонений; MIA – missing in action – зниклий безвісти; HQ – Headquarters – штаб-квартира; MP – Military Police – військова поліція);

- великі фірми (GM General Motors, IBM – International Business Machines, BBC – British Broadcasting Corporation, CNN – Cable News Network);

- історичні події (WWI – World War I – Перша світова війна, WWІІ – Друга світова війна, CW – холодна війна).

Іноді абревіатуру легко розпізнати (написана прописними буквами) і легко перекласти, якщо скорочення слів відбулося за першими буквами слів: CEO – Chief Executive Officer – генеральний директор, COO – Chief Operating Officer – керівник поточної діяльності компанії, CFO – Chief Financial Officer – головний фінансовий директор.

Для скорочення часто використовується приголосні букви (перша і остання, або перша, середня і остання) для стислості запису слова: ctr – center, fwd – forward, ppd – prepaid.

Особливо часто скорочення використовуються у діловому листуванні, вони мають постійне фіксоване значення без багатозначності:

c.c. (carbon copy) – копія; p.p. (per pro) – за дорученням; Ltd (limited liability) – з обмеженою відповідальністю, Inc (incorporated) – зареєстрований як корпорація, CIF (cost, insurance, freight) – сіф, вартість, страхування і фрахт.

Акронім – скорочення, фонетична структура якого співпадає зі структурою загальновживаних слів. Неологізми, утворені шляхом скорочення слів або словосполучень, постійно з’являються в англійській мові, причому новоутворене слово (найчастіше термін), становлячи собою акронім, часто навіть не сприймається як скорочення.

Наприклад, scuba – скуба, дихальний апарат для плавання під водою, аквалангскорочення від self-contained underwater breathing apparatus.

Назва радіолокаційної установки radar (радар) – це скорочення від radio detecting and ranging.

Часто використовуване слово laser – це також скорочення від light amplification by stimulated emission of radiation.

У якості прикладів акронімів можна навести назви алгоритмічних мов: ALGOL (Algorithmic Language), LISP (Lisp Processing) – Лісп, FORTRAN (Formula Translation) – Фортран. Інколи завдяки розвитку мови абревіатура може трансформуватися в акронім (PR –public relations) – піар.

Існують змішані акроніми, які складаються з букв, цифр, складів і слів. Наприклад, X-rays – рентгенівські промені, H-bomb (hydrogen bomb – воднева бомба), T-shirt (футболка з короткими рукавами у формі букви Т), X-ing (crossing перехрестя, перехід), B4U (before you,,, перед вами).

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1666; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.59.242
Генерация страницы за: 0.021 сек.