Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Трансформації при перекладі

Читайте также:
  1. Інноваційні трансформації сучасної освіти
  2. Локалізація процесів біотрансформаціїВідомо, що передумовою адекватного перекладу є правильне розуміння оригіналу. Як правило, необхідно відшукати у мові перекладу слово чи словосполучення, яке виражає слово, що перекладається. Однак у ряді випадків буває неможливо використати при перекладі таке слово чи словосполучення. При цьому часто є можливість досить точно передати зміст оригіналу за допомогою інших понять або перекладацьких перетворень (трансформацій). З метою досягнення рівня еквівалентності та адекватності при перекладі використовується такі основні типи перетворень: 1)перестановки, 2 додавання, 3) опущення, 4) контекстуальні заміни.

 

а) перестановки

Сутність трансформацій перестановки (її ще називають пермутацією) полягає в тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну), наприклад: control system – система управління / керування; numerically controlled machine – верстат з числовим програмним керуванням (ЧПК); explosion engine – двигун внутрішнього згорання; safety regulator valve – золотник регулятора безпеки; tool advance – подача інструменту; coal benefication – збагачення вугілля тощо. Як правило, це має місце у випадку перекладу словосполучень або фраз.

Відомо, що англійській мові властивий прямий порядок слів, в українській мові порядок слів у реченні відносно вільний, що є причиною перестановок. Наприклад: A composite experiment was carried out in laboratory conditions yesterday. – Вчора у лабораторних умовах був проведений складний експеримент. У даному прикладі порядок компонентів українського речення є протилежним порядку компонентів в англійському реченні. В українській мові підмет, якщо він є носієм нової інформації, зазвичай знаходиться у кінці речення. Другорядні елементи речення звичайно стоять на початку речення, за винятком випадків, коли вони самі являються носіями нової інформації: Because transport costs are eliminated and immediate payment for purchases is called for; cash-and-carry warehouses are able to reduce their prices. – Склади для відпускання товарів за готівку можуть знизити ціни, оскільки відсутні транспортні витрати і потрібна негайна оплата покупки.

Перекладачу слід зважати на лексико-граматичні трансформації, тобто на структурні та лексико-семантичні розходження між англійською та українською мовами, які вимагають під час перекладу перебудови синтаксичної структури речення або лексичних змін. Оскільки лексика тісно пов’язана з граматикою, то дуже часто внаслідок трансформацій одночасно відбуваються лексичні та граматичні зміни.

б) додавання

Цей прийом перекладу передбачає необхідність додавання лексичних одиниць відповідно до норм мови перекладу: The domestic water consumption amounts to half in the average city. – Домашнє споживання води становить половину всього споживання у середньостатистичному місті.Rainforests are capable of absorbing environmentally toxic gases. – Тропічні ліси здатні поглинати отруйні для довкілля гази.

Professionally, this engineer can be relied on. – У професійному відношенні на цього інженера можна покластися.

Особливе місце у даному типі перекладацьких трансформацій належить власним назвам, географічним назвам. Так, наприклад, при перекладі географічних назв Massachusetts, Oklahoma, Manitoba, необхідно використовувати штат Масачусетс, Оклахома, провінція Манітоба, до назв фірм і компаній прийнято додавати родові поняття: Paramount Pictures – кінокомпанія Парамаунт Пікчерсз, оскільки українському читачеві у більшості випадків невідомо, що саме означають дані назви. Будь-якому українському читачеві відомо, що Дністер – це назва річки, однак цього може не знати англомовний читач, тому при перекладі даного слова англійською мовою у текст перекладу необхідно ввести додаткове слово «річка».

 

в) вилучення

При перекладі найчастіше підлягають вилученню слова, які є семантично зайвими, а їхнє використання у перекладі становить собою порушення мовних норм.

The experimenter leaned forward to take the volumetric flask. – Експериментатор нахилився, щоб узяти вимірну колбу. Зрозуміло, що він нахилився вперед, тому це слово в перекладі опускається.

Інколи вилучення при перекладі викликані відмінностями у структурі англійського та українського речень: The policy of «total quality» involves everyone in the firm in offering the best possible quality at every stage of production, including even such things as how employees answer the phone. – Політика «загальної якості» залучає кожного працівника фірми до надання якомога кращої якості на кожному етапі виробництва, включаючи навіть те, як працівники відповідають по телефону.

Часто вилучаються присвійні займенники, які в українській мові є зайвими: Long ago people learnt to make fire to cook their food and to warm themselves and used 25 000 kilojoules of energy a day. – Дуже давно люди навчилися розпалювати вогнище, щоб готувати їжу та зігріватися, і використовували 25 000 кілоджоулів енергії на день.

Одним із найбільш яскравих прикладів зайвості є властиве англійській мові використання парних синонімів – паралельно вживаних слів, однакових або близьких за значенням. На відміну від англійської мови українській мові це не властиво, тому у таких випадках при перекладі необхідно вдаватися до вилучень: Air pollution results in acid rain which ruins buildings by corroding metal and dissolving stone. – Забруднення повітря є причиною кислотного дощу, який руйнує будівлі, роз’їдаючи метал і камінь.

Service drops and loops direct energy to customers by means of distribution transformers in residential and commercial areas. – Відгалуження до абонента спрямовують енергію споживачам через розподільні трансформатори в житлових і комерційних сферах.

Одна з причин використання цього прийому – це тенденція англійської мови до використання в описах числівників. У тих випадках, коли використання таких конструкцій не вмотивовано, необхідно використовувати вилучення: Every inch of his face expressed amazement. – На його обличчі був написаний подив.

Використання прийому вилучення вимагає досить високої дисципліни, оскільки необхідно пам’ятати, що це не «шпаринка» для пропуску складних місць у перекладі.

г) заміни.

При роботі з текстом перекладачеві не раз доводиться зустрічатися з випадками, коли для того щоб правильно передати той чи інший образ або фразу в перекладі, їх потрібно повністю змінити. Використовувати контекстуальну заміну при перекладі доводиться у тих випадках, коли умови контексту не дозволяють використовувати словникові відповідники. Це відбувається тому, що або в мові перекладу немає необхідного словникового відповідника, або з певних причин у перекладі не можна використовувати значення, наявне в оригіналі. І тому інколи необхідно перебудувати весь контекст.

Заміни загального типу.

Інколи особливості сполучуваності слів в українській мові не дозволяють подавати дослівний переклад. Не завжди можна передати англійський іменник українським іменником, а прикметник – прикметником, тобто необхідно замінити частини мови.

This new design of multifuel boiler allows for immediate changeover from solid fuel to either gas or oil. – Ця нова розробка багатопаливного котла дозволяє миттєво перейти від твердого палива або до газу, або до мазуту.

He is an early riser. – Він рано встає.

Іменник riser утворений від дієслова to rise за допомогою суфікса – er, але в українській мові аналогічного іменника немає, тому словосполучення an early riser доводиться перекладати особовою формою дієслова з прислівником (рано встає).

Інколи відповідний іменник в українській мові є, але його не можна використати у зв’язку з різним обсягом значень англійського і українського слова в даному контексті, і доводиться вдаватися до заміни частин мови: Drowning is the biggest killer of children and young people in 21 countries, according to World Health Report published in Geneva yesterday. – За статистикою нещасних випадків зі смертельними наслідками у 21 країні потонуло більше дітей і підлітків, ніж загинуло від інших нещасних випадків (за даними опублікованого вчора в Женеві «Звіту про стан охорони здоров’я в усьому світі»).

Диференціація і конкретизація понять при перекладі.

З явищем багатозначності англійських слів перекладачеві доводиться зустрічатися на кожному кроці. Але поряд зі словами, які мають декілька окремих, часткових значень, є й такі, які мають одне недиференційоване значення, яке при перекладі розпадається на ряд часткових. Наприклад, іменник meal має значення прийняття їжі; їжа, харчування, але воно може позначати і сніданок, і обід, і вечерю. Іменник mount взагалі означає тварина під сідлом, але в конкретному тексті це або кінь, або верблюд, або мул і т.д.

Особливо поширені дані слова в області абстрактних понять. Такі слова, як mind, spirit, attitude і цілий ряд їм подібних не мають в українській мові таких же загальних недиференційованих відповідників, і перекладачеві доводиться вибирати одне із часткових значень там, де автор англійського тексту, не задумуючись, користується одним і тим же поняттям.

Навіть без прикладів зрозуміло, що при перекладі слова attitude важко знайти в українській мові загальне слово, яке б покривало всі чотири основні значення цього слова: відношення, поведінка, позиція, політика.

Звичайно, вищесказане не означає, що в українській мові немає слів, які виражають широкі узагальнення. Навіть перерахованим вище англійським словам можна знайти настільки ж недиференційовані відповідники: mind - інтелект, spirit - дух, feeling - відчуття, attitude - реакція на щось. Але ці відповідники не є еквівалентами, оскільки наведені українські слова не дають повної відповідності англійським словам ні у смисловому, ні в експресивно-стилістичному відношенні і навряд чи вони будуть доречними у перекладі будь-якого (наприклад, побутового) тексту.

Щоб побачити, яка велика кількість близьких значень пересікаються в англійських абстрактних словах-поняттях і наскільки складним і відповідальним є завдання перекладача при їхній диференціації, достатньо проаналізувати основні значення слова-поняття feeling:

feeling n 1) відчуття, почуття, чуття; усвідомлення; 2) чутливість; 3) емоція, почуття; 4) звич. pl чуття, переживання; 5) співчуття, симпатія; доброта; 6) хвилювання, збудження; 7) думка, враження; сприйняття; розуміння (мистецтва тощо); 8) емоційна атмосфера; настрій; 9) передчуття.

Диференціація значень відбувається як у вузькому, так і у широкому контексті. Деколи вона можлива навіть у рамках словосполучення, а в інших випадках необхідне залучення контексту речення, абзацу або навіть всього матеріалу, який перекладається.

Для правильної диференціації значення слова необхідно знати явище конкретної дійсності, яке стоїть за ним. Це особливо важливо, коли поряд із диференціацією відбувається і конкретизація абстрактних понять. Так, іменник board, родове поняття якого виражається словосполученням колегіальний орган управління, диференціюється і конкретизується як правління, президія, бюро, рада, міністерство, колегія, департамент тощо. Словосполучення public school (Великобританія) можна конкретизувати лише за умови, що відомо, про яку саме із приватних шкіл йдеться (Ітон,Вінчестер чи Гарроу).

генералізація понять

Набагато рідше при перекладі з англійської мови на українську спостерігається зворотне явище: заміна конкретного, видового поняття більш абстрактним, родовим. Деколи цього вимагає логіка побудови думки: Yesterday the company received a paper stating that a computer system will monitor the building constantly. – Вчора компанія отримала документ, у якому сказано, що комп’ютерна система буде постійно контролювати будівлю.

Іноді причиною більш загального значення може бути стилістична потреба, а конкретна назва може бути нейтрально виражена родовим поняттям: Each branch of engineering uses particular standards and units of measurement. – Кожна галузь машинобудування використовує певні стандарти та одиниці виміру.

Слід зауважити, що оскільки застосування генералізації може призводити до певної втрати точності інформації, тому використовувати її слід обережно, у тих випадках, коли вживання у перекладі словникового відповідника, що перекладається. може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови перекладу.

Логічний розвиток понять при перекладі

Цей різновид контекстуальних замін полягає в тому, що при відсутності або непридатності українського слова-поняття використовується інше, тісно зв'язане з ним поняття, що логічне витікає з нього. Так, наприклад заголовок газетної статті Women Man Ships найкраще перекласти Жінки ведуть кораблі, хоча дієслово to man має словниковий відповідник комплектувати особовим складом.

Time's up, Joe. – говорить лондонський службовець товаришеві в барі підчас обідньої перерви, і перекладач абсолютно правильно уникає прямого відповідника Наш час закінчився або Перерва закінчилася, оскільки ці вирази, особливо перший, недостатньо розмовні . У цьому випадку найкраще перекласти Час йти, Джо. По-суті, ми тут маємо справу із заміною явища його причиною або наслідком.

The direct contrary is the truth. не можна перекладати дослівно Прямо протилежне є істиною, оскільки це не відповідає духові української мови. Замінюючи саме явище його причиною, перекладемо Насправді все зовсім навпаки. або Це зовсім не відповідає дійсності.

Перекладаючи фразу The statement has been overtaken by time, необхідно відмовитися від дослівного варіанту Час перегнав це твердження як від нісенітниці і передати наслідок: Це твердження відстало від життя. Шляхом логічного розгортання дії, якості, ознаки предмету ми приходимо до такого перекладу, який відповідає нормам сполучуваності слів в українській мові.

 

Антонімічний переклад

Прийом антонімічного перекладу полягає у передачі поняття протилежним, часто із запереченням, тобто антонімом українського відповідника даного слова. Антонімічний переклад нерідко буває якщо не єдиним, то найбільш зручним прийомом передачі смислового та стилістичного значення багатьох виразів. Про це свідчить хоч би ряд прикладів з англо-українського словника:

Take your time. - Не поспішай.

Take it easy. - Не утруднюйте себе./ Не хвилюйтеся./ Не беріть до серця.

Mind your own business. - Не твоє діло!/ Не втручайся в чужі справи!

to keep one's head. - не розгубитися

to have clean hands in the matter - не мати (ніякого) відношення до якоїсь справи

Антонімічний переклад у більшості випадків є одним із можливих варіантів, але у наведених прикладах він є явно найкращим, а деколи і єдиним. Коли англійське слово або вираз, що передається прийомом антонімічного перекладу, вжите в оригіналі у заперечній формі, то переклад буде мати стверджувальну форму:

Don't sit up, I'll be late. - Не чекайте на мене, лягайте спати.

Особливо важливо вміти застосувати прийом антонімічного перекладу у тих випадках, коли в українській мові немає точного словникового відповідника англійському слову і коли з міркувань стилістичного характеру небажано вдаватися до описового перекладу.

Антонімічний переклад деколи дає найкраще вирішення і при повній можливості прямого перекладу. The police were on show discreetly, but under cover was every able-bodied man of the force. – Для цього речення можливий прямий переклад шляхом конкретизації: Поліцейські показувалися/ з'являлися лиш невеликими групами, але набагато краще передає зміст висловлювання антонімічний переклад: Поліція трималася в тіні.

Особливо часто антонімічний переклад застосовується при перекладі фразеологічних одиниць. В англійській мові є багато таких фразеологічних одиниць, значення яких може бути передано (без втрати ідіоматичності) лише протилежним поняттям із запереченням.

He has a ready tongue. - Він за словом у кишеню не лізе.

No time like the present. - Лови момент.

To be weighed and found wanting. - Не витримати випробування./ Не виправдати надій.

Як видно з прикладів, антонімічний переклад - контекстуальний у повному змісті слова - є одним з найбільш гнучких способів передачі відтінків оригіналу.

 

Компенсація втрат при перекладі

Прийом компенсації втрат полягає у передачі смислового або стилістичного відтінку не там, де він виражений в оригіналі. Дуже часто один стилістичний засіб заміняється при компенсації втрат іншим. Необхідність у компенсації виникає в зв'язку з тим, що у ряді випадків неможливо знайти повний відповідник (тобто смисловий і експресивно-стилістичний) для передачі у перекладі окремого елемента оригіналу.

Якщо необхідно пожертвувати або стилістичним забарвленням або експресивною напруженістю слова при перекладі, то слід в першу чергу намагатися зберегти експресивну спрямованість. Це значить, що перекладаючи, наприклад, яке-небудь сленгове (жаргонне) словечко, перекладач перш за все повинен забезпечити точність передачі смислового і експресивного значення слова, жертвуючи, в крайньому випадку, його жанрово-стилістичним забарвленням. Але якщо це забарвлення має принципове значення для стилю оригіналу, його обов'язково слід передати в перекладі, хоча би і в іншому реченні, для чого і служить прийом компенсації втрат.

The education of Mr. Jonas had been conducted on the strictest principles of the main chance. The very first word he learned to spell was gain, and the second (when he got into two syllables), money. – Воспитание мистера Джонаса быль самое строгое и с колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать, было "деньги", а второе (когда он добрался до трёхсложных слов) - "нажива". (переклад Н.Дарузес). В оригіналі йдеться не про суворість самого виховання, а про суворе дотримання принципу, що головне в житті – нажива.

Відсутність однослівного відповідника може зумовити необхідність цілісного переосмислення вислову. Цей перекладацький прийом полягає у розумінні стійкого словосполучення (фразеологізму) та передачі його мовою перекладу за допомогою зовсім інших лексичних засобів. У даному випадку переклад смислової групи не можна передавати окремими словами чи словосполученнями, а необхідно зрозуміти значення всього перекладацького фрагмента і висловити його по-іншому мовою перекладу, використовуючи слова, іноді дуже далекими від мови оригіналу.

The quake was followed by eight aftershocks. Англійське aftershock означає незначний підземний поштовх після основного землетрусу. Сказати українською, що «землетрус продовжився ще вісьмома невеликими поштовхами» буде синтаксичною та стилістичною помилкою, тому необхідно переосмислити вислів: «Після основного поштовху сталося ще вісім слабких».

Так, англійський вислів to fall short (=to come short) означає «не вистачати, бракувати, поступатися в чомусь; не виправдати надій, сподівань, не досягти мети».

Help yourself! – Беріть, будь ласка!

Українською мовою ми зазвичай говоримо або пишемо «Обережно! Пофарбовано». Англійською мовою було б неправильно перекласти цю фразу буквально «Careful! It’s painted here». Хоча граматично тут все правильно, однак англійською мовою адекватний адекватний відповідник для даної фрази буде таким: «Caution! Wet paint».

 

Література:

1. Зарівна О. Т. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО – ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.: Електронний ресурс. Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua

2. Мартиняк О.А. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову. Частина І. – Флоренція-Страсбург-Гранада-Київ. – TEMPUS, 1997. – 317 с.

3. Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : навч. посіб.-довідник для студ. вищ.навч. закл. зі спец. "Переклад"/ В'ячеслав Карабан; Джеймс Мейс. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 608 с.

4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова книга», 2003. – 448 с.

5. Хоменко С.А. , Цветкова Е.Е. , Басовец И.М. . Основы теории и практики перевода научно-технического текста с английского языка на русский. – Мн.: БНТУ, 2004. – 204 с.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3019; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.21.195
Генерация страницы за: 0.012 сек.