Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реформи Марії-Терезії і Йосифа II

Читайте также:
 1. Взаимосвязь Концепции с другими направлениями развития и реформирования государственного управления
 2. Використання в результаті земельної реформи
 3. ВЫГОДЫ И ПОТЕРИ, ОЖИДАЕМЫЕ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ СЛУЖБЫ СМП
 4. Економічні реформи в 1992-1996 рр.
 5. Модели реформирования железнодорожного транспорта
 6. Направления реформирования бухгалтерского учета, нормативная база бухгалтерского учета в России
 7. Необходимость реформирования мировой финансовой системы
 8. Особенности реформирования отношений собственности в России, Украине.
 9. Особенности реформирования отношений собственности в России, Украине.
 10. Понятие и сущность разгосударствления и приватизации в РБ. Пути реформирования сельскохозяйственных предприятий.
 11. Понятие, принципы, этапы и направления реформирования межбюджетных отношений
 12. Попытки реформирования страны. Танзимат.

Після поділу Польщі і включення частини польських земель (разом із Галичиною і Буковиною) до складу Австрійської імперії правителі останньої провели ряд реформ, спрямованих на централізацію державного управління і заміну феодально-станових відносин буржуазними.

Так, імператриця Марія-Терезія, яка правила в 1740-1780 рр.,

- замінила дворянське самоврядування (особливо розвинуте на землях колишньої Речі Посполитої) бюрократично-чиновницьким управлін­ням, що підпорядковувалося безпосередньо імператор­ському двору,

- обмежене право поміщи­цького вотчинного суду над селянами,

- панщина була обме­жена до З днів на тиждень,

- створена постійна армія на основі обов'язкової військової повинності, централізо­ваного рекрутського набору і стягування постійного військо­вого податку, що різко обмежило роль дворянського опол­чення.

Реформи Марії-Терезії продовжив її спадкоємець Йосиф II, який правив у 1780-1790 рр. Він прагнув на всій території імперії створити уніфіковану абсолютистську адміністра­тивно-бюрократичну систему управління, ліквідувавши залишки автономії в її окремих землях.

При цьому австрій­ський уряд намагався протиставити польсько-шляхетському опору свою політику на галицьких і буковинських землях, українське селянство, що їх населяло, надаючи йому певні свободи.

Однак, селянські реформи Йосифа II, декларовані в його указах і патентах 1781, 1782, 1785 р. про

- скасування кріпосної залежності,

- заміну панщини й інших натуральних повинностей єдиним поземельним податком наштовхнулися на завзятий опір поміщиків і не були реалізовані.

У той же час була ліквідована особиста залежність селян від поміщиків, вони отримали право без згоди своїх панів

- одружуватися,

- переселятися,

- передавати майно в спадок і т.д.

Сільським громадам за імператорським указом 1784 р. було надане право самоврядування, у 1786 р. було підтверджене обме­ження панщини 3 днями на тиждень.

У релігійній сфері результатом реформ було підпорядкування церкви державі, при чому основні християнські конфесії імперії (католицька, греко-католицька і протестантська) були зрівняні в правах, а священики отримали статус державних службовців.

Фактично автономний орден єзуїтів, який мав значний вплив на політичне життя в імперії, був ліквідований імператорським указом у 1773 р..

Проголошена загальна середня освіта, створено широку мережу навчальних закладів, які утримувались за рахунок держави.

У початковій школі навчання велося рідною мовою.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Робота з документами | У 1832 р. вони згуртували навколо себе однодумців, метою яких було відродження престижу рідної культури

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5490; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.