Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типи та стилі спілкування

Читайте также:
  1. Критерії класифікації функціональних стилів.
  2. Логічні стилі
  3. Поняття про функціональні стилі мови
  4. Специфічні канали спілкування, фази спілкування.
  5. Стилістична диференціація лексики.
  6. Стилістична диференціація української мови. Основні ознаки функціональних стилів
  7. ТЕМА 1. ДЕРЖАВНА МОВА: СИСТЕМА НОРМ І СТИЛІВ
  8. Тема. Спілкування.
  9. Технології використання специфічної граматичної форми слова або стилістичної форми речення

Спілкування може виступати в двох основних варіантах. Воно може бути предметно зорієнтованим, тобто здійснюватися в ході сумісної не комунікативної діяльності. Це генетично вихідний вид спілкування (як у філо-, так і в онтогенезі). Але навіть і в цьому випадку варто розмежовувати взаємодію та власне спілкування. Спілкування необхідне для взаємодії, але одне і теж спілкування може бути різної спрямованості, різного характеру та об'єму. Складніший варіант спілкування являє собою "чисте" спілкування, не включене в не-комунікативну сумісну діяльність. Тут можна розглянути соціально орієнтоване спілкування та особистісно-орієнтоване спілкування.

Людина, перебуваючи в суспільних відносинах з іншими людьми, може спілкуватися:

I. За критерієм просторового існування

Безпосереднє спілкування — це вид спілкування, при якому відбувається прямий контакт між суб'єктами спілкування. Наприклад, студенти, слухаючи лекцію викладача, спілкуються з ним безпосередньо, при прямому контакті (бачачи, слухаючи його живу мову).

Опосередковане спілкування — це вид спілкування, протилежний до безпосереднього спілкування, і є таким, при якому суб'єкти спілкування не контактують один з одним, але одночасно вступають у комунікативні зв'язки. Наприклад, читаючи будь-яку книгу, ви опосередковано спілкуєтеся з автором цієї книги;

не знаючи його, не бачачи його, не контактуючи з ним ви отримуєте певну інформацію в інтерпретації цього автора.

II. За критерієм мотивації до спілкування

Бажане спілкування — це вид спілкування до якого ми прагнемо, якого бажаємо. Наприклад, в анонсі телепрограм ви знайшли цікаву для себе програму чи телефільм і в певний час вмикаєте телевізор, тобто ви прагнете до такого спілкування.

Небажане спілкування — це вид спілкування, від якого людина уникає, ухиляється, втікає. Наприклад, ви заходите в громадський транспорт у "час пік"; багато людей, тісно, люди стоять близько один до одного, тримають малу дистанцію між собою, безумовно, що це для людей є певним дискомфортом. Дехто відхиляється, відвертається в інший бік, дивиться постійно у вікно, інший читає газету, книгу, хтось слухає музику — все це задля того, щоб уникнути прямого небажаного контакту.

III За критерієм орієнтації на співрозмовника

Міжособистісне спілкування цей вид спілкування найбільше поширений у житті людини, а конкретно — це безпосередні суспільні зв'язки людей у контексті "суб'єкт-об'єктних" та "суб'єкт-суб'єктних відносин.

Масове спілкування — це вид спілкування, яке спрямоване не на конкретну людину, а на масу людей. Таке спілкування здійснюється через телебачення, засоби масової комунікації. Через такий вид спілкування відбувається обмін інформацією від покоління до покоління, від однієї нації до іншої.ІV. За критерієм часового обмеження

1. Короткотривале спілкування— цей вид спілкування обмежений у часі. Наприклад, є люди, для яких спілкування є необов'язковий у цьому житті, основна функція їх спілкування полягає в чіткому обміні інформацією. Вони намагаються не
допустити того, щоб спілкування їх поглинуло.

2. Довготривале спілкування — це вид спілкування, при якому люди відчувають дискомфорт у стосунках, якщо не отримають
задоволення від спілкування як безпосереднього, так опосередкованого. Для таких людей спілкування є самоціллю в житті, вони схильні до довготривалих контактів, їм постійно потрібно блокувати свою потребу в отриманні певної інформації від партнера по
спілкуванню.

V. За критерієм кількості учасників

1.Монологічне спілкування — це вид спілкування, яке передбачає одностороннє спрямування інформації, коли лише один із учасників взаємодії викладає свої думки, ідеї, почуття, тобто відсутній зворотній зв'язок. За таких умов відбувається суб'єкт-об'єктне спілкування.

Можна виділяти типи спілкування, користуючись різними підставами. Так, в основу виділення типів спілкування можна покласти відносини між партнерами:

1) Міжособове - контакт 2.или декількох (але не більше 7, із-за обмеження об'єму уваги) людей, кожен з яких переслідує особово значущі цілі і переживає процес спілкування як значущий особисто для нього. Найважливіші умови успішності міжособового спілкування - взаємна довіра партнерів один до одного і схоже уявлення про соціальні норми.

2) Функціонально-ролеве - спілкування ролей-масок (начальник-підлеглий, продавець-покупець, вчитель-учень і тому подібне). Успішність цього спілкування залежить від ступеня "ухвалення" партнерами ролей.

3) Рапортноє спілкування - з односторонньою довірою і впливом, наприклад, пацієнта з лікарем або психотерапевтом.

4) Ділове спілкування - завжди переслідує певну мету і зазвичай строго обмежено в часі або розбито на чіткі інтервали. Якщо мета не зачіпає осіб людини, а стосується тільки його ролі - спілкування зводиться до функціонально-ролевого. Якщо ж ділова мета індивідуалізована, тобто людина має в даному конкретному випадку ділову спрямованість або розглядає корпоративні інтереси як свої - спілкування перетворюється на міжособове. У багатьох випадках, особливо в конфліктних і кризових ситуаціях, ролеве ділове спілкування ефективніше, ніж міжособове.

Можна виділити типи спілкування по його змісту:

1) Матеріальне спілкування - обмін предметами і продуктами індивідуальної діяльності.

2) Когнітивне спілкування - обмін знаннями, інформацією, навиками, зокрема в процесі спільної діяльності або при навчанні.

3) Мотиваційне спілкування - передача один одному певних спонук, установок, цілей, готовності до дій в певному напрямі актуалізація певних потреб. (Часто зустрічається в рекламі, а також в різних видах виховання – від виховання дітей до вироблення «корпоративного духу» фірми)

4) Кондиційне спілкування - обмін психічними і функціональними станами при якому люди роблять вплив один на одного, прагнучи привести партнера в певний психічний стан (викликати певну емоцію, привернути або відвернути увагу, підбадьорити і тому подібне)

Типи спілкування можуть виділятися по використовуваних засобах:

1) Вербальное - общение с помощью речи, присуще только человеку, обладает наиболее богатыми коммуникативными возможностями, но, тем не менее, не может полностью исчерпать все потребности общения, т.к. удобно, в основном, для когнитивного общения.

2) Невербальне - спілкування за допомогою жестів, міміки, знаків, малюнків, тактильних, звукових, нюхових і будь-яких інших немовних сигналів. Найзручніше для кондиційного спілкування, у меншій мірі - для мотиваційного і матеріального, мало придатно - для когнітивного, але у будь-якому випадку може сприяти взаєморозумінню між партнерами. Є не тільки у людей, але і у тварин.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Спілкування та соціальна перцепція | Специфічні канали спілкування, фази спілкування

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1931; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.