Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні етапи наукового дослідження

Читайте также:
 1. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 4. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 5. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 6. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 7. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 8. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 9. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 10. Еколого-економічні принципи ефективного використання території та основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства.
 11. Економічна природа, рушійні сили і етапи міжнародної трудової міграції.
 12. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.

Науково-дослідна робота - це чітко організований комплекс дій, спрямованих на отримання нових знань, що розкривають суть про­цесу і явищ в природі і в суспільстві з метою використання їх у прак­тичній діяльності.

Наукові дослідження будь-якого класу, виду організовуються в певній послідовності за схемою, яку можна представити у такому вигляді:

- обгрунтування актуаль­ності теми;

- вивчення стану об'єкта та предмета дослідження;

- вивчення цілей і конкретних завдань дослідження;

- вибір методики проведення дослідження;

- опис процесу дослідження;

- обговорення результатів;

- формування висновків про результати досліджень, їх оцінка і впровадження у виробництво.

Якою б не була специфіка конкретного дослідження, реалізація вищевказаних напрямів завжди проходить визначені етапи. Як правило, виділяють чотири основних етапи дослідження.

 

Характеристика основних етапів дослідження

Етапи дос-лідження Зміст етапу дослідження Результати етапу дослідження
1.Програму-ючий Розробка питань методології, методики і техніки дослідження Програма дослідження
2. Інформа-ційний Використання методів і техніки для отримання масиву достовірної і репрезентативної інформації Емпірична інформація (база)
3.Аналітич-ний Аналіз інформації, її узагальнення, теоретизація, опис і пояснення фактів, обґрунтування тенденцій і закономір-ностей, виділення причинно-наслідко-вих зв’язків Опис і пояснення об’єкта (явища або процесу), що вивчається
4.Практич- ний Розробка практичних рекомендацій і досліджуваних технологій Модель практичного перетворення об’єкта (явища або процесу), що вивчається

Будь-яке дослідження починається з розробки його програми, яку розглядають у двох аспектах. З однієї сторони, програма являє собою основний документ наукового пошуку, за яким можна судити про ступінь наукової обґрунтованості того або іншого дослідження, а з другої – це визначена методологічна модель дослідження, де фіксуються методологічні принципи, цілі і задачі дослідження, а також способи їх досягнення.

Тобто, на першому етапі дослідження всебічно аналізується сучасний стан проблеми, яка вивчається і розробляється обгрунтування теми.

На основі аналізу стану проблеми, актуальності, новизни теми визначаються об’єкт, предмет, мета та основні завдання дослідження.

Далі складається план наукового дослідження теми, методики дослідження і робочий план. Складається бібліографічний список вітчизняної і зарубіжної літе­ратури, науково-технічних звітів НДІ, реферативних збірників тощо.

Із методик дослідження вибирають методи, які найбільше до­цільно використовувати при дослідженні конкретної теми.Отже, програма відіграє центральну роль в дослідженні. Неуважність до побудови коректної і повної в науковому плані програми суттєво впливає на якість дослідження, значно звужує пізнавальні можливості дослідника, а також зменшує актуальність і соціальну значимість дослідження і його результатів.

На другому та третьому етапах дослідження концентруються зусилля виконання поставле­них конкретних завдань, розроблених на першому етапі. Проводяться теоретичні чи експериментальні дослідження для отримання інфор­мації про об'єкт, явище чи процес, яку аналізують, групують для по­дальшого її перетворення відповідно до потреб дослідження.

Етап проведення дослідження з використанням теоретичних та емпіричних методів починається із доведення робочої гіпотези, фор­мулювання висновків і рекомендацій, постановки експерименту, коригування попередніх висновків і результатів.

Після закінчення теоретичних і експериментальних досліджень проводиться загальний аналіз. Основою загального аналізу теоретич­них та експериментальних досліджень є співставлення робочої гіпо­тези з отриманими даними в процесі дослідження.

У результаті теоретико-експериментального аналізу можуть ви­никнути такі ситуації:

— встановлено повне або досить повне співпадання гіпотези, те­оретичних передумов із результатами досліду. При цьому додатко­во згруповують отриманий матеріал так, щоб було видно, з чого вип­ливають основні положення розробленої раніше гіпотези, внаслі­док чого вона перетворюється в доведене теоретичне положення, теорію;

— експериментальні дані тільки частково підтверджують поло­ження гіпотези, а в іншій частині їй суперечать. У Цьому випадку гіпо­тезу змінюють і переробляють її так, щоб вона відповідала результа­там експерименту. Далі проводять додаткові коригуючі експерименти з метою підтвердження робочої гіпотези і перетворення її в теорію;

— гіпотеза не підтверджується експериментом, тоді її критично аналізують і повністю переглядають, потім проводять нові експериментальні дослідження з урахуванням нової робочої гіпотези. Резуль­тати, що не підтверджені, не відкидаються, вони можуть сприяти формуванню правильної уяви про об'єкт, явища і процеси.

Після проведення аналізу іоцінки економічної ефективності науково-дослідної роботи (НДР), переходять до четвертого етапу дослідження - формуються висновки та рекомендації.

На заключному етапі наукового дослідження формулюються виснов­ки, котрі містять те нове і суттєве, що становить наукові і практичні ре­зультати дослідження. Наукові результати - це знання, котрі відповіда­ють вимогам новизни, достовірності та практичної цінності.

Кінцевою формою реалізації результатів науково-дослідної ро­боти є впровадження її результатів у виробництво.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н | Розробка програми дослідження

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3454; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 4. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 5. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 6. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 7. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 8. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 9. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 10. Еколого-економічні принципи ефективного використання території та основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства.
 11. Економічна природа, рушійні сили і етапи міжнародної трудової міграції.
 12. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.