Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні ступені і форми освіти

Читайте также:
 1. I. Формирование социальных трансфертов или общественных фондов потребления (ОФП).
 2. II Формирование художественного и проектного образа
 3. II. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований.
 4. II. Фокальні (парціальні) форми епілепсії
 5. IV. Понятие готовности формирований ГО и порядок приведения их в готовность.
 6. IV. Проблемы формирования правового государства в современной России.
 7. Адміністративна відповідальність в сфері освіти.
 8. Адміністративні послуги в сфері освіти.
 9. Анализ задачи формирования модели измерения
 10. Анализ финансовой независимости при формировании оборотных активов, в том числе запасов организации
 11. Анализ формирования и выполнения производственной программы
 12. Анализ формирования и использование показателей прибыли.

Функції освіти

Завдання соціології освіти

Система освіти в Україні

Лекція 12. Соціологічні проблеми освіти

Захарія В.І.

 

5. Соціологія особистості студента

 

Соціологія освіти — розділ соціологічної науки, що вивчає закономірності функ­ціонування утворення як соціального інституту (функції в суспільстві, взаємозв'язок з іншими інститутами, соціальну політику в галузі освіти, ціннісні орієнтації фахівців, освітні системи і структури, ставлення до освіти різних соціально-демографічних груп, питання управління і кадрового забезпечення освітніх установ тощо).

Основи соціології освіти були закладені Е. Дюркгеймом, М. Вебером, які досліджу­вали соціальні функції освіти, її зв'язок з економічними, політичними процесами. Пізніше Т. Парсонс запропонував вивчення освіти як інституту соціалізації, а навчаль­них закладів — як соціальних систем.

Нормальне функціонування будь-якого сучасного суспільства неможливе без повноцінної системи освіти. Освіта давно вже стала одним з першорядних факторів економічного розвитку, важливим інструментом політики будь-якої держави.

Інститут освіти відносно самостійний і, водночас, робить сильний, якщо не ви­рішальний вплив на розвиток суспільства. Освіта виходить на перше місце за числом зайнятих викладачів і учнів, студентів, у порівнянні з народним господарством. XX і початок XXI ст. називають століттями освіти. Вона інтегрує навколо себе інші суспільні системи (економіку, науку, культуру, екологію), визначаючи не тільки перспективи розвитку суспільства, але й діяльність кожної окремої людини. У ци­вілізованому суспільстві, якщо виключити крайнощі протекціонізму, доля людини, її біографія і кар'єра залежать від двох основних факторів —здоров'я і якості отри­маної освіти.

Чітко проглядається одна найцікавіша закономірність: чим більш розвинута краї­на, тим більше критики на адресу її системи освіти. Нині про необхідність реформу­вання освіти мова йде у всіх розвинутих країнах. Проблеми національної освіти ста­ють пріоритетними в програмах багатьох політичних лідерів. Приміром, Дж. Кеннеді, Д. Буш увійшли в американську історію як президенти, що багато зробили для націо­нальної системи освіти. Деякі кроки в цьому напрямі здійснюються й в Україні. Зокре­ма вступ до так званої «Болонської системи».

Освіта як система — це унікальний соціальний інститут, покликаний розвивати і множити людський капітал, формуючи ідеї, соціально-значущі ідеали, світоглядні позиції, надії, що конструюють як майбутнє суспільство в цілому, так і долю окремих людей. Освіта - це система проектування майбутнього. У цьому зв'язку постає запи­тання: якого майбутнього?Відповідь може мати два крайніх варіанти:

1 варіант — образ майбутнього суспільства жорстко оцінюється і задається його сьогоднішніми ідеологами. Система освіти вданому випадку є інститутом з форму­вання членів цього майбутнього суспільства.

2 варіант — майбутнє суспільство конструюється соціальною практикою само­діяльного і вільного народу. Система освіти тут має варіативний характер, з'являєть­ся як система варіативного навчання, що розвиває освіту для життя в невизначеному суспільстві, у я кому треба відповідати і за себе, і за країну. Завдання суспільства зво­диться до того, щоб наступні покоління були більш освіченими, ніж попередні.

Установка на пріоритет варіативної школи, що розвивається, природна для відкритого суспільства, для суспільства, що знаходиться в умовах трансформації і прагне до відкритості. Це вимагає політичної волі і твердої програми дій. Системоут­ворюючою основою таких дій є модернізація освіти з урахуванням стратегії реформ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Комунікаційна та інформаційна культура | Система освіти в Україні

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 980; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.