Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реферативні повідомлення

ІV. Відповіді на запитання курсантів .

ІІ. Ознайомлення курсантів з темою та метою лекції.

І. Вступна частина.

Тема лекції № 2.5. Психологічні аспекти безпеки праці.

ЛЕКЦІЯ

Предмет: Інженерна психологія

Тема № 2. Психічні стани людини і надійність систем «людина-техніка»

Час: 5год., з них 2год.лекцій, 2год.семінарських занять, 1год. самостійна робота

Час: 2 год.

Навчальна мета: ознайомити курсантів з основними факторами безпеки праці, їхнім взаємозв’язком та методами вивчення й аналізу причин нещасних випадків, особливостями безпеки праці у протипожежній охороні та розкрити психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності;

Виховна мета:формування у курсантів умінь раціональної навчальної діяльності, необхідності дотримання службової дисципліни та правил поведінки у суспільстві;

Матеріально-методичне забезпечення: тексти лекцій, керівні документи, методична література, навчальні посібники.

 

Лекцію розробив: канд.пед.наук, доцент кафедри ПДвОУтаП

Мукомел Світлана Анатоліївна

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Протокол № 1від 29 серпня 2011р.

 

Послідовність проведення заняття:

ІІІ. Викладання навчального матеріалу:

Питання:

1.Фактори безпеки праці та їхній взаємозв’язок.

2.Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків.

3.Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності.

V. Заключна частина (підведення підсумків заняття та видача завдання на самопідготовку).

Завдання для самостійного опрацювання

1.Поняття про пожежу та пожежну безпеку. Негативні й шкідливі чинники пожеж.

2.Система пожежного захисту.

3.Фактори, що підсилюють індивідуальну схильність до небезпеки нещасних випадків.

4.Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах

5.Методика психологічної релаксації і відновлення

1.Вплив психічних станів на нещасні випадки.

2.Вплив індивідуально-психологічних якостей на нещасні випадки.

3.Тимчасові та стійкі фактори безпеки праці.

4.Основні аспекти безпеки праці.

5.Співвідношення понять"нещасний випадок" та "аварійна ситуація".

Література:

1. Душков Б.А., Корольов Ф.В., Б.А. Смирнов. Основы инженерной психологии. Учебник для студентов вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.

2. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах «человек - техника»: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.

3. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 360 с.4. Стрелков Ю.К. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.

5. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

6. В.М.Москальова. Охорона праці. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне.НУВГП , 2009

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 185; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.