Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків

Фактори, що впливають на безпеку праці

Основними факторами що впливають на безпеку праці є:

1) сфера діяльності;

2) тривалість робочого дня;

3) час доби, на яке випадає трудова діяльність;

4) освітленість;

5) температура повітря;

6) дизайн приміщення;

7) дизайн інструментів праці;

8) індивідуальні засоби захисту;

9) захисні пристосування на підприємстві;

10) соціальний тиск на працівника;

11) людський фактор - cтан здоров'я, емоційна стабільність, алкогольне або наркотичне сп'яніння, втома, досвід роботи, вік, особистісні характеристики.

Існує також теорія про схильність до аварійних ситуацій, що полягає в тому, що одні люди більше за інших «налаштовані» на нещасні випадки.

Має методологія вивчення зв'язку між факторами, їхніми комплексами, поєднанням, з одного боку, і якостями особистості, з її безпекою, з іншого боку має особливе значення. У практиці випробувано відповідну схему побудови таких досліджень. Вона виглядає так. Мета дослідження — комплексне вивчення психофізіологічних, соціальних і виробничих якостей працівників, їхнього стану здоров'я і виявлення серед них показників, які найбільшою мірою свідчать про їх схильність до нещасних випадків. Тобто виділяють експериментальну групу, яка складається з людей, які мали травми. Дослідження ґрунтується на даних про трудовий травматизм за п'ятирічний період. Вибирають контрольну групу людей з подібними професійними даними, які за цей період не мали травм.

Важливим елементом кожного дослідження є навіювання відповідних гіпотез, які вона повинна підтвердити або відкинути.

Наприклад, такою гіпотезою може бути комплекс факторів, які можуть бути показниками досліджуваної якості — індивідуальної схильності до нещасних випадків.

Психологічними характеристиками, які вивчають, можуть бути: довільна увага (її концентрація, переключення, розподіл), діагностуючі властивості цього показника досліджували багато авторів; сенсомоторна координація — показник виділили в дослідженнях; емоційна урівноваженість; схильність до ризику виділили як яскравий показник схильності до загрози у багатьох випадках;стан здоров'я як показник травматизму ; соціальні якості ; виробничі якості.

За допомогою різних психологічних і фізіологічних методик (інструментальних, тестових, анкетних та ін.) досліджують і зіставляють індивідуальні якості людей певної групи, і виділяють ті якості, що особливо притаманні людям, які отримали травми.

Для замірювання й оцінки індивідуальних якостей можна використовувати такі методи: показники уваги можна з'ясувати за бланковим тестом (коректурні проби); сенсомоторну координацію можна оцінювати за допомогою інструментальної методики-тремометра (проведення штирем у зигзагоподібному вирізі, не торкаючись до його країв); емоційну врівноваженість можна визначити за двома бланковими тестами (Айзенка "А" — на екроверсію та невротизм і Розенцвейга — на фрустрацію); схильність до ризику може виявитися на основі інструментальної методики (зупинення електросекундоміра найближче до загрозливої межі, перехід за яку карається ударом струму на зап'ясті лівої руки); стан здоров'я можна визначати на підставі прямого медичного огляду та вивчення історій минулих захворювань за кількістю і тяжкістю діагнозу, середньою кількістю днів хвороби в році; соціальні та виробничі якості суб'єктів дослідження можуть оцінювати спеціалісти за спеціальним запитальником.Після вибору психодіагностичних методик підбирають методи обробки інформації;

а) математико-статистичні методи та моделі замірів соціально-психологічних характеристик (шкали: номінальна, порядкова, інтервальна, шкала відношень та ін.);

б) математичні моделі соціально-психологічних структур і процесів безпеки праці (факторний, дисперсійний, причинний, регресивний і кластерний аналіз, побудова класифікацій та типологій).

Далі реалізується етап збору інформації. Емпіричне обстеження і психологічний експеримент. Фіксація фактів, які досліджують. Групування, аналіз, класифікація, зіставлення, порівняння й узагальнення отриманого матеріалу. Складання таблиць, матриць, графіків. Емпірична кількісна й якісна обробка матеріалу. Визначення провідних тенденцій, залежностей, ваги факторів, які впливають на явища, що вивчають. Теоретична обробка емпіричних даних.

Етап інтерпретації результатів і визначення висновків (наукових або практичних). Висновок про сутність дослідження щодо висуненої гіпотези. Розроблення висновків і рекомендацій для впровадження в практику на основі результатів дослідження. Визначення проблем і гіпотез, які виникли під час дослідження і вимагають нових досліджень.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 387; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Badhaka дает необъяснимые неприятности без какой-либо причины.
 2. I) исходя из причин возникновенияинфляцию делят на инфляцию спроса и инфляцию предложения (издержек).
 3. III. Особенности методики идентификации исполнителя
 4. III. Современный взгляд на причины возникновения государства и права.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Актуализация проблемы концептуальной, экологической невалидности методик, разработанных на западе, в контексте изучения российской социально -психологической реальности.
 9. Анализ по Парето основан на часто встречающемся явлении, когда относительно немногие причины объясняют большинство результатов.
 10. Анализ причин повреждения конструкций подпорных стен и павильонов
 11. Анализ существующих методик определения требований к защите информации
 12. Аналіз Cash-flow

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.