Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Термінологічні визначення. Аналітик. Особа, що займається систематизацією розрізнених фактів, зіставленням однозначних чи розділених за часом фактів

Читайте также:
 1. АВС-аналіз і XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
 2. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 3. Ароматичні ВВ ( Арени ). Визначення і класифікація
 4. Б.3. Інформаційно-психологічне протиборство навколо визначення правового суб’єктивного статусу ТНК у міжнародних відносинах
 5. Базові поняття й визначення у галузі інформаційної безпеки
 6. Визначення 3.
 7. Визначення 37.
 8. Визначення 39.
 9. Визначення 7.
 10. Визначення бази оподаткування.
 11. Визначення базису ціни.
 12. Визначення вигод у проектному аналізі

Аналітик. Особа, що займається систематизацією розрізнених фактів, зіставленням однозначних чи розділених за часом фактів, роз'яснює їх та дає їм тлумачення.

Кадри. Основний штатний склад кваліфікованих працівників підприємств, державних установ, громадських організацій.

Кар'єризм. Негативна моральна якість, що характеризує пове­дінку та особистість людини, що підкоряє усю свою суспільну ді­яльність меті просування по службі, готова виконувати постав­лені перед нею вимоги лише настільки, наскільки це сприяє поліпшенню її особистої позиції.

Кваліфікація працівника. Ступінь і вид професійної підготов­ки, необхідні для виконання конкретного виду роботи.

Колективна угода. Правовий акт, який регулює трудові, соці­ально-економічні та професійні стосунки між власником та най­маними робітниками.

Компетенція. Повноваження , які надані законом чи підзаконним нормативним актом конкретному органу або посадовій особі.

Комунікативна некомпетентність. Індивідуальна психологічна особливість особи, що полягає у невмінні слухати, адекватно розу­міти свого партнера, небажанні стати на місце партнера з метою відчути те, що він відчуває, невміння зрозуміло для партнера ви­кладати свої думки.

Лай-детектор (поліграф). Пристрій для реєстрації деяких фізі­ологічних реакцій людини (дихання, кров'яний тиск, електрична\ провідність шкіри й ін.) при відповідях на задані питання, пока­зання поліграфу аналізується з метою визначення правдивості чи хибності висловлень випробуваного.

Професійні консультанти.Аудитори, податкові інспектори, ревізори, страхові агенти, банківські робітники, брокери, оціню­вачі власності, лікарі, юристи й інші особи, що у силу своєї профе­сії, посадового становища чи службових обов'язків повинні збері­гати комерційну таємницю клієнтів незважаючи на укладання з ними угоди про конфіденційність.

Використана література

Варламов В.А. Детектор лжи / ГУВД Краснодарского края. -Краснодар: "Советская Кубань", 1998. - 368 с.

Компьютерные тесты помогают таланту найти свой путь // Финансовые ведомости - М., 1995. - Вып. 3-й.

Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельнос­ти. - М.: "Финансы и статистика", 1996.

Лекарев СВ., Порк В.А. Бизнес и безопасность / Толковый терминологический словарь. - М.: ЦКСИиМ "Ягуар". - 1995.

Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. - М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2003. - 388 с.

Мур Алек, Хиарнден Кейт. Руководство по безопасности биз­неса: Практическое пособие по управлению рисками / Перевод с английского. - М.: Филинъ, 1998.

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Учеб­ное пособие. - Самара: Издательский дом "БАХРАХ-М", 2002. -672 с.

Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й.

Безпека суб'єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій /Серія: Бібліотека оперативного працівника. - К.: КНТ, 2005.- 320с. ISBN 966-373-008-0

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Термінологічні визначення. Аналітик. Особа, що займається систематизацією розрізнених фактів, зіставленням однозначних чи розділених за часом фактів

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.001 сек.