Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особистість - багаторівнева система, що об’єднує в собі психофізіологічний, психологічний і соціально-психологічний рівні
Особистість.

План

Тема: Особистість і колектив як суб'єкти управління

Лекція 7.

7.1. Особистість.

7.2. Структура особистості.

7.3. Рівень домагань.

7.4. Поняття ролі. Я-концепція.

7.5. Трансакційній аналіз.

7.6. Поведінка особистості як суб'єкта управління.

7.7. Психологічна сумісність в групі та її критерії.

7.8. Соціально-психологічній клімат, його характеристика.

 

Мета: формування знань про особистість та її життєдіяльність у колективі.

 

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

· Психологічні особливості особистості та її поведінки при діловому спілкуванні.

· Психологічні особливості життєдіяльності особистості у колективі.

· Теорію особистості як суб'єкта ділового спілкування.

вміти:

· Аналізувати поведінку особистості як суб’єкта ділового спілкування.

· Застосувати знання трансакційного аналізу при діловому спілкуванні.

· Враховувати психологічні особливості особистості при діловому спілкуванні.

Ключові слова та терміни: особистість, ділове спілкування, психологічна сумісність, соціально-психологічний клімат, соціальний статус, рівень домагань, Я-концепція, соціальна роль, трансакційний аналіз, самооцінка.

Особистість — людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально неповторного. Особістість представлена соціально зумовленими, психологічними характеристиками, які виявляються у суспільних зв’язках, відносинах є стійкими, визначають поведінку людини, що має суттєве значення як для самої особини, так і для її оточення.

Людіна — це доладна система, у якій фізичне і психічне, генетично зумовлене і набуте, природне і соціальне утворюють нерозривну єдність. Саме в громадському житті, в системі суспільних відносин, набуваючи соціальних якостей для самостійної діяльності й активності, для самопізнання і самоствердження в реальній дійсності вона стає особистістю.

Об’єктивною умовою формування особистісних властивостей, якостей, рис характеру людини є система суспільних відносин (економічних, політичних, моральних та ін.), до якої вона належить.

Особистість є продуктом історичного розвитку, тобто виникає на певному етапі еволюції людської істоти.
Особистість є суб’єктом соціальних відносин і свідомої діяльності.
Особистість — це системна якість індивіда, що формується у спільній діяльності й спілкуванні;
Важливою складовою особистості є її етнопсихологічний аспект.

Індивід — окрема жива істота, представник біологічного вигляду.

Індивідуальність — особистість у її своєрідності.

Особистість — людський індивід як суб'єкт міжособистісних і соціальних відносин і свідомої діяльності.

 

 

Співвідношення обсягів розуміння «людина», «особистість», «індивід» й «індивідуальність».

 

Піраміда людських потреб А. Маслоу

 

Теорії особистості
Психоаналіз (З. Фрейд) у формуванні мислення і поведінки несвідомі процеси відіграють значнішу роль, ніж свідомі. Несвідоме є джерелом психічної енергії, спонукання й інстинктів.   Біхевіорізм (поведінкова школа, Джон-бродес Вотсон ) вся поведінка людини можна детермінована впливом середовища на людину: “стимул” (зміна зовнішнього середовища) і “реакція” (відповідь організму на стимул.   Гуманістічна психологія (Роджерс): Особистість є унікальною цілісною системою, здатною до самоактуалізації, що притаманне тільки людині. Це вчення базується на таких основних положеннях: людину слід вивчати тільки в цілісності; кожна людина є унікальною, саме тому аналіз окремих випадків не менш важливий, ніж статистичні узагальнення; головною психологічною реальністю є переживання людиною світу і собі в ньому; людське життя слід розглядати як єдиний процес становлення і буття людини; людина є активною, творчою особистістю; людина має потенції до безперервного розвитку і самореалізації; людина наділена певним ступенем свободи від зовнішньої детермінації завдяки сенсу і цінностям, якими вона керується у своєму виборі.  
(Беррес-фредерік Ськіннер): Поведінка людини зовнішнім впливом та методами впливу на неї - покарання чи заохочення. Концепція позитивного і негативного научіння дає змогу пояснити більшість поведінкових реакцій, допомогти керівнику в контактах із людьми, налагодити систему заохочень і покарань.    
Аналітічна психологія (К.Г. Юнг) Теорія особистості: життєдіяльність людини детермінована спрямованістю особистості на зовнішній або внутрішній світ. Психіка людини має три рівні: свідомість, особистові несвідоме і колективне несвідоме. Саме колективне несвідоме відіграє визначальну роль у структурі особистості.  Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 712; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.