Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зведення

Звіт

Заява

Запрошення

Запрошення — один із поширених документів, що не втратив свого призначення й сьогодні, є запрошення. Це коротке пові­домлення про якусь подію з проханням взяти у ній участь.

За змістом і формуляром запрошення подібне до службового листа та оголошення про майбутню подію. Оформляється цей документ на окремих бланках, бажано з картону. У тексті мають бути слова ввічливості та подяки за увагу.

 

 

Заява — письмове звернення громадянина чи організації до керівника установи, її підрозділу або до громадської організації з приводу захисту його інтересів. Наприклад, заява про поліпшен­ня житлових умов, приймання на роботу, вступ до громадської організації, звільнення тощо.

Реквізити заяви:

♦ адресат;

♦ адресант (хто адресує);

♦ назва документа;

♦ текст документа;

♦ додаток до документа (якщо потрібний);

♦ підпис і дата подання заяви.

Звіт — це документ, що містить відомості про виконання пла­ну, завдання, доручення, підготовку або проведення заходів; ад­ресований вищій установі чи посадовій особі.

Зазвичай, звіт включає:

♦ найменування різновиду документа;

♦ звітний період;

♦ назву органу або установи, про роботу яких складається звіт;

♦ текст документа;

♦ підписи;

♦ дату складання.

Окремі види звітів можуть мати додаткові реквізити: погод­ження та затвердження.

Складаються звіти у текстовій або табличній формі.

У таблицю зводять статистичні періодичні дані, що відобража­ють ступінь виконання плану і позапланових робіт — місячні, квартальні, річні. Вони затверджуються керівником, який раніше підписав або завізував план виконання робіт.

Річний і квартальний звіти оформляються за наказом керівни­ка установи у встановлений термін;

Звіти бувають періодичні та разові. Разові адресуються поса­довим особам, від яких одержано завдання. їх текст звичайно розпочинається словами «Згідно з Вашим дорученням від (указу­ється дата)...»

Це посилання є першим логічним елементом змісту докумен­та. Потім ідуть опис виконаної роботи та висновок, в якому вона аналізується.

Зведення — документ, що містить дані з одного питання. Складається зведення на підставі вказівки вищого органу, по­садової особи у встановленому порядку. Текст зведення може оформлятися таблицею, в якій наводять­ся відомості про джерела надходження інформації та характерис­тики матеріалу за визначеними показниками.

Зведення для керівника підписує той, хто його складає, для вищої установи — керівник установи.

Наукова (курсова) робота

Наукова (курсова)робота — це письмовий виклад власних ре­зультатів наукового дослідження, який грунтується на критично­му огляді бібліографічних даних.Наукові роботи пишуться для виявлення знань студентів, кур­сантів та слухачів з конкретної дисципліни на певному етапі нав­чання. Вони підлягають обов'язковому оцінюванню, результати якого фіксуються у відповідних документах.

За формою подання матеріалу курсова та наукова роботи по­дібні до реферату, але за обсягом повинні бути більшими (курсо­ва — 25-30, а наукова — 50-70 друкованих сторінок).

Реквізити наукової роботи:

1. Назва міністерства якому підпорядкована установа.

2. Назва закладу, в якому навчається автор.

3. Назва кафедри, на якій виконано роботу.

4. Заголовок (тема наукової роботи).

5. Прізвище, ім'я, по батькові особи, що пише курсову (науко­ву) роботу.

6. Назва факультету і номер групи, де навчається автор.

7. Прізвище, ім'я, по батькові, посада (звання) науковий сту­пінь керівника роботи.

8. Місце і рік написання.

9. Текст, який складається з плану; вступної частини; основної частини; висновків.

10. Список скорочень.

11. Бібліографія або список використаних джерел.

12. Додатки (таблиці, графіки, словники тощо).

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.