Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 

6.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

6.2 Методика проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

6.1 Процес здійснення господарської діяльності передбачає поєднання організаційних, трудових, фінансових й інших ресурсів. Ефективність їх використання відображають фінансові результати - прибуток або збиток.

Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у вигляді перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.

Прибуток є рушійною силою ринкового механізму господарювання, основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому. Важливість ролі прибутку зумовлена такими його функціями як: оціночна, стимулююча, фондоутворююча та соціальна.

У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток - це певні втрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів.

Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об'єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами появи збитку можуть бути порушення прав господарюючого суб'єкта, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха тощо. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.

Мета аналізу: аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

§систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

§виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

§вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

§виявлення резервів збільшення прибутку;

§розробка заходів для використання виявлених резервів.

Об’єктами аналізу є обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів, показники рентабельності діяльності підприємства, напрями розподілу і використання прибутку, резерви збільшення прибутку та рентабельності.

Джерела інформації, що використовуються при проведенні аналізу, наведені в таблиці 6.1

Таблиця 6.1 - Інформаційна база для аналізу фінансових результатів підприємства

Група Джерела інформації
1) первинні документи: Розрахунки та довідки бухгалтерії, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні тощо
2) дані рахунків бухгалтерського обліку: 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Рахунки класів 7 «Доходи і результати діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності»
3) облікові регістри: Журнали 6 та 7
4) фінансова звітність: ф. № І "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф.№ 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф.№4 «Звіт про власний капітал»
5) статистична звітність: ф. № 1 - підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства", ф. № 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", ф.№2-Б «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів»
6) інші джерела: Бізнес-план. Фінансовий план, управлінська звітність, матеріали ревізій

 

Основними етапами аналізу фінансових результатів є:

1) аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів;

2) оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності;

3) аналіз показників рентабельності;

4) аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток";

5) аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності;

6) аналіз розподілу та використання прибутку, його впливу на фінансовий стан підприємства.

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду. Для їх визначення у бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат, здійснених для отримання цих доходів від усіх видів діяльності (основної, іншої операційної, фінансової, інвестиційної, надзвичайної).

На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:

§доходи від реалізації продукції;

§доходи від інших операцій;

§доходи від надзвичайних операцій;

§прибуток на одиницю продукції;

§прибуток від реалізації продукції;

§прибуток від операційної діяльності;

§прибуток від звичайної діяльності;

§прибуток від надзвичайних подій;

§оподаткований прибуток;

§чистий прибуток.

Усі ці доходи і прибутки відображено у формі 2 «Звіт про фінансові результати». На рис. 6.1. показано процес формування фінансових результатів.

Існують ще інші види прибутків:

§прибуток від реалізації цінних паперів;

§неоподаткований прибуток (пільговий);

§нерозподілений прибуток.

Перші два види прибутку відображаються в ж/о № 15, останній — в балансі.

Оскільки фінансові результати діяльності підприємства знаходять відображення у відповідній системі показників, значна їх кількість створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану певного підприємства.

Приступаючи до аналізу фінансових результатів, необхідно впевнитися у достовірності даних ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", визначити, чи відповідає встановленому порядку розрахунок показників прибутку: від звичайної діяльності, нерозподіленого прибутку (збитку) та всіх вихідних складових для їх формування (зокрема, чистого доходу від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), собівартості реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), витрат на збут і адміністративних витрат, інших операційних, фінансових, інвестиційних і надзвичайних доходів і витрат).

6.2 У процесі аналізу на першому етапі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

Рисунок 6.1 - Формування фінансових результатів


Для достовірності (реальності) висновків про стійкість темпів зростання прибутку необхідно забезпечити порівнюваність показників, що вивчаються. При аналізі динаміки показників прибутку така вимога забезпечується шляхом коригування валового прибутку на індекс цін.

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану по прибутках, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та у ході здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо. У разі відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності заповнюється аналітична таблиця, у якій використовуються дані фінансової звітності (зокрема ф. № 2 "Звіт про фінансові результати") господарюючого суб'єкта.

Динаміку окремих показників фінансових результатів можна проаналізувати за допомогою наступного шаблону аналітичної таблиці.

 

Період., квартали Показники, грн. Абсолютний приріст, грн. Темп зростання. % Темп приросту. %
        базисний ланцю­говий базисний ланцю­говий базис­ний ланцю­говий
І              
II              
III              
IV              

 

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури.

Перед вивченням структури прибутку (збитку) доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати.

Аналіз структури доходів і витрат і їх динаміки свідчать про доцільність здійснених витрат у порівнянні з отриманими доходами.

Структуру доходів умовно показано в таблиці 6.2. Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції: 92,8% торік, 95,7% за звітний рік. Усі інші доходи становлять незначну частку загальних доходів підприємства.

 

 

Таблиця 6.2 - Аналіз структури доходів, тис. грн.

 

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення Темп зростання, %
сума питома вага, % за планом фактично від плану від минулого року
сума питома вага, %
Дохід (виручка) від реалізації продукції   92,8     95,7 + 90 + 240  
Операційні доходи   0,3     1,1 + 6 + 8  
Дохід від участі в капіталі   3,1     1,1 – 5 – 10
Інші фінансові доходи   0,8     0,8 + 1 + 2  
Інші доходи від звичайної діяльності   1,5     0,6 – 3 – 5 50,0
Надзвичайні доходи   1,5     0,7 – 1 – 4 60,0
Усього доходів           + 88 + 231 135,7

 

Структуру витрат і відрахувань показано в таблиці 6.3.

 

Таблиця 6.3 - Аналіз структури витрат і відрахувань, тис. грн.

 

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення Темп зростання, %
сума питома вага, % за планом фактично від плану від минулого року
сума питома вага, %
1. Податок на додану вартість   15,6     17,54 + 10 + 40 140,0
2. Акцизний збір   6,5     7,3 + 12 + 16 139,0
3. Інші відрахування з доходу   2,8     2,9 + 7 + 4 122,0
4. Собівартість реалізованої продукції   62,30     56,4 + 20 + 50 112,5
5. Адміністративні витрати   6,2     6,5 + 12 + 12 130,0
6. Витрати на збут   1,8     1,2 – 1 – 2 83,3
Продовження таблиці 6.3
7. Інші операційні витрати   0,9     1,0 + 1 + 2 133,0
8. Фінансові витрати   1,8     1,1 – 1 – 3 75,0
9. Втрати від участі в капіталі   0,1  
10.Інші втрати   1,7     0,4 – 3 – 8 27,2
11.Податок на прибуток від зви­чайної діяльності     4,5 + 11 + 36
12.Надзвичайні відрахування   0,4     1,2 + 10
Усього витрат і відрахувань               123,0

 

Як бачимо, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції — 62,3% торік, 56,4% у звітному році. Значну частку становлять адміністративні витрати. Так, торік вони дорівнювали 6,2%, а у звітному зросли до 6,5%, тобто в абсолютній сумі збільшилися на 12 тис. грн. Дані таблиці показують, що найбільшу частку відрахувань становлять податки на додану вартість (15,6% і 17,54%). У звітному році збільшилась також і сума акцизного збору —до 7,8% проти 6,5% торік.

Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства має склад, показаний в табл. 6.4.

 

Таблиця 6.4 - Прибуток підприємства, тис. грн.

 

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення
1.Прибуток від реалізації продукції (валовий дохід)     + 130
2.Прибуток від операційної діяльності – 56 – 60 – 4
3.Прибуток від звичайної діяльності + 1   +9
4.Усього прибутку до оподаткування (ряд. 1 + ряд. (– 2) + ряд 1) – 15   + 105
5.Податок на прибуток (30%)   + 36
6.Усього прибутку від звичайної діяльності (ряд. 4 — ряд. 5)   + 84
7.Прибуток від надзвичайних подій   – 4 + 6
Продовження таблиці 6.4
8.Податки на прибуток від надзвичайних подій  
9.Чистий прибуток (ряд. 6 — ряд. 7)     + 78

Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 130 тис. грн., або на 425%. Прибуток до оподаткування теж зріс на 105 тис. грн. У результаті чистий прибуток у звітному році становив 80 тис. грн.

Чистий прибуток (ЧП) сформувався в такий спосіб: ЧП — це фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій.

Загальну структурно-логічну схему формування прибутку підприємства відповідно до сучасних положень і стандартів бухгалтерського обліку показано на рис. 7.2.

На наступному етапі аналізу здійснюється оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності.

Факторний аналіз фінансових результатів від різних видів
діяльності проводяться за кожним їх видом з погляду на сутність, доцільність і законність кожної операції, правильність оцінки майна, яке реалізується. При цьому необхідно встановити, чи правильно такі доходи й виграти віднесені до фінансових результатів, чи не було порушень діючих положень
при віднесенні певних сум на збитки. При отриманні збитків від інших видів діяльності, пов'язаних з перевищенням витрат над доходами, у кожному конкретному випадку необхідно визначити винних осіб і причин виникнення таких збитків.

Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності проводиться у розрізі їх динаміки за певні періоди, структури та впливу факторів.

Особливу увагу в процесі факторного аналізу фінансових результатів необхідно звернути на найбільш суттєву складову їх формування - прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - результат основної діяльності.

Основна діяльність - це здійснення операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства. Основна діяльність забезпечує вагому частку його доходу.

Реальний прибуток підприємство одержує після реалізації продукції, однак нова вартість утворюється тільки в процесі виробництва. Тому, аналізуючи прибуток, який підприємство одержує у процесі реалізації продукції, можна зробити висновки щодо ефективності виробництва: саме тут знаходяться резерви зростання прибутку від реалізації.


Мета внутрішнього аналізу такого прибутку - прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення прибутку підприємства. Внутрішній аналіз дає можливість розрахувати вплив більшої кількості факторів, що зумовлено обсягом використання інформації, її деталізацією.

На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою.

На прибуток від реалізації продукції у цілому по підприємству (за даними ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" - валовий прибуток) впливає чотири основних фактори першого рівня:

§обсяг реалізації продукції у натуральних одиницях (ОР);

§структура реалізації (ПВі);

§собівартість одиниці і-го виду продукції (Сі);

§рівень цін одиниці і-го виду продукції(Ці).

Відповідно, модель залежності прибутку від наведених факторів має наступний вигляд: П = ОР × Σ ПВі (Ці-Сі)

Перераховані фактори можуть спричинити різний вплив на суму валового прибутку підприємства

§обсяг реалізації продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо продукція і збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку;

§структура продажу може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: при зростанні частки реалізації рентабельної продукції сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції - загальна сума прибутку зменшується;

§собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки;

§зміна рівня середньо-реалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Найбільш типовою методикою факторного аналізу прибутку від реалізації продукції є методика, розглянута в таблиці 6.5.

 


Таблиця 6.5 - Порядок визначення впливу факторів на зміну валового прибутку

 

№ з/п Показники Алгоритм розрахунку
    3.
  Чистий дохід за період, з яким проводиться порівняння ЧД0 = Ц і0 хОРі0
  Чистий дохід за період, який аналізується ЧД1 = Ц і1 х ОР і1
  Собівартість реалізації за період, з яким проводиться порівняння С о = С і0 х ОР і0
  Собівартість реалізації за період. який аналізується С1 = С і1 х ОР і1
  Чистий дохід при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та цінах за період, з яким проводиться порівняння ЧД ум = ОР і1 хΣ Ц і0 х ПВ і1  
  Собівартість реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та собівартості одиниці продукції за період, з яким проводиться порівняння С ум = ОР і1 хΣ С і0 х ПВ і1  
  Прибуток від реалізації за період, з яким проводиться порівняння П0=ЧД0-С0
  Прибуток від реалізації за період, який аналізується П1 = ЧД1 -С1
  Прибуток від реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується П ум = ЧД ум –С ум
  Зміна прибутку від реалізації під впливом структурних зрушень і фактичного обсягу реалізації ΔПпв.ор = П ум - П0
10.1 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації ΔПор = П0 х І - П0 де І- індекс фактичного обсягу реалізації
10.2 Зміна прибутку під впливом структурних зрушень ΔПпв = ΔПпв.ор - ΔПор
  Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни цін реалізації ΔПц= (ЧД1 – С ум) - П ум
  Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості ΔПс= П1 -(ЧД1 – С ум)
  Загальна зміна прибутку від реалізації ΔП= П1 – П0

 

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції проводиться за даними форми № 2 і за обліковими даними підприємств. Вхідні дані для аналізу подано в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 - Аналіз прибутку від реалізації продукції, тис. грн.

 

Показник За планом За планом на фактично реалізовану продукцію Звіт
Виручка від реалізації продукції      
Собівартість реалізованої продукції      
Прибуток      

За даними табл. 6.6, план по прибутку виконано на 190 тис. грн. (390 – 200), або на 195%. Відхилення фактичного прибутку від планового сталося в результаті змін обсягу реалізації, собівартості, структури й асортименту продукції та оптових цін на продукцію.

Порівнюючи суму прибутку планову і суму прибутку, розраховану за плановими цінами і плановою собівартістю, але за фактичним обсягом і асортиментом продукції, обчислимо, наскільки вона змінилась унаслідок зміни обсягу й структури реалізованої продукції:

230 – 200 = + 30 тис. грн.

Але щоб визначити вплив тільки обсягу реалізації, треба плановий прибуток помножити на відсоток пере- (недо-) виконання плану обсягу реалізації. Цей відсоток становить 110% .

Вплив зміни обсягу реалізації обчислюється:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 5: Аналіз витрат на виробництво продукції | Тис. грн
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 8760; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.058 сек.