Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 13. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Читайте также:
 1. V. Нюховий аналізатор
 2. А. Ставки прибутку
 3. А.Фрейд. Дитячий психоаналіз.
 4. АВС-аналіз і XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
 5. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 6. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 7. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
 8. Аналіз адміністративних витрат.
 9. Аналіз активів та пасивів підприємства
 10. Аналіз асортименту продукції
 11. Аналіз балансу
 12. Аналіз беззбитковості

Кризове підприємство характеризується тим, що фінансує операційну діяльність за рахунок фінансової і інвестиційної діяльності (кредити, емісія акцій). Такий рух грошей може бути характерним також для нових підприємств.

 

Рис.4.1. Оцінка якості управління фінансовим станом підприємства

Аналіз грошових потоків дозволяє більш ґрунтовно пізнати проблеми фінансового стану суб’єкта господарювання.

СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 4.

АКТИВИ Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов’язань
АКТИВИ = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ + ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

Схема 4.1. Елементи бухгалтерського балансу

Ознаки Необоротні активи Оборотні активи
Тривалість функціонування в операційному циклі Функціонують тривалий період Беруть участь лише в одному операційному циклі чи протягом 12 місяців з дати балансу
Зміна споживчої форми Зберігають споживчу форму Змінюють або повністю втрачають споживчу форму
Ступінь використання у кожному операційному циклі частково Повністю
Перенесення вартості на вартість реалізованої продукції Переносять свою вартість частинами у міру зносу Вартість повністю відноситься на реалізацію продукції

 

Схема 4.2. Відмінні ознаки необоротних і оборотних активів

 

Схема 4.3. Структура оборотних (мобільних) активів (ОА)

 

 

Схема 4.4.Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати

 

Схема 4.5. Система індикаторів можливого банкрутства

 

  НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ       ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ  

 

· реалізація продукції, товарів, робіт, послуг; · збільшення кредиторської заборгованості; · зменшення дебіторської заборгованості. Основна діяльність · здійснення витрат; · зменшення кредиторської заборгованості; · збільшення дебіторської заборгованості чи товарних запасів.
· продаж основних засобів; · продаж акцій інших підприємств. Інвестиційна діяльність · придбання основних засобів; · придбання акцій інших підприємств.
· збільшення розмірів позикових коштів; · збільшення власного капіталу. Фінансова діяльність · погашення заборгованості за всіма видами зобов’язань; · виплата дивідендів.

 Схема 4.6. Джерела надходження і напрямки використання грошових коштів суб’єкта господарювання згідно з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання


У результаті своєї діяльності суб’єкт господарювання одержує певні фінансові результати: прибуток чи збиток.

Для систематичного контролю виконання запланованого рівня прибутків, виявлення факторів формування показників прибутку, вивчення напрямків і тенденцій його розподілу проводиться аналіз фінансових результатів підприємства. За його результатами приймаються певні управлінські рішення з реалізації виявлених резервів росту прибутку.

Джерелами аналітичної інформації для проведення аналітичної роботи є бюджети, бізнес-плани підприємства, форми бухгалтерської звітності № 1 “Баланс підприємства”, № 2 “Звіт про фінансові результати”, декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень та ін.

У зв’язку з введенням стандартів бухгалтерського обліку та диференціації діяльності підприємства за видами (операційна, фінансова, інвестиційна), суб’єктами господарювання використовуються наступні показники фінансових результатів: валовий прибуток; прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; прибуток до оподаткування, оподаткований прибуток; чистий прибуток.

В аналітичних розрахунках для визначення кінцевих фінансових показників використовують дані звіту про фінансові результату, а в якості вихідного показника - чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто доход (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) за виключенням ПДВ та ін. податків і виключень. Показники прибутку (збитку) суб’єкта господарювання, що вживаються в аналітичних розрахунках, залежно від цілей аналізу, наведені в табл. 5.1.

 

 

Таблиця 5.1. Показники прибутку (збитку) підприємства

№ п/п Показник Сутність показників і алгоритм їх розрахунку
Валовий прибуток (збиток) Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за виключенням податків та інших виключень, мінус собівартість реалізованої продукції
Фінансові результати (прибуток чи збиток) від іншої операційної діяльності Інші операційні доходи—Інші операційні витрати
Прибуток (збитки) від операційної діяльності Валовий прибуток – Адміністративні витрати – Витрати на збут ± Фінансовий результат від іншої операційної діяльності
Прибуток (збиток) від фінансової діяльності Доходи від фінансової діяльності — Витрати фінансової діяльності
Прибуток (збитки) від інвестиційної діяльності Інші доходи—Інші витрати
Прибуток (збитки) від звичайної діяльності Прибуток від операційної діяльності + Прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності
Прибуток (збитки) від надзвичайної діяльності Доходи від надзвичайної діяльності—Витрати надзвичайної діяльності
Чистий прибуток (збиток) Прибуток до оподаткування – Сума податку на прибуток

 

Для постійного забезпечення росту прибутку суб’єкта господарювання треба шукати невикористані можливості, тобто резерви його зростання.

Резерви (їх кількісну величину) виявляють на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення можливостей збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розробки заходів з їх мобілізації, що включає три етапи процесу виявляння резервів:

1) аналітичний - виявляють і кількісно оцінюють можливі резерви;

2) організаційний – розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, направлених на забезпечення застосування виявлених резервів;

3) функціональний – етап практичної реалізації заходів з додаткового росту фінансових результатів і контролю їх виконання.

Резерви (можливості) збільшення прибутку є можливими внаслідок:

- збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців;

- запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

На першому етапі аналітичної роботи потрібно виконати ретроспективний аналіз зміни динаміки фінансових результатів, виявити причини відхилень й зробити відповідні висновки. У табл. 5.2 показано аналіз динаміки змін формування фінансових результатів конкретного підприємства. За даними таблиці чистий доход підприємства у 2005 р. був на 2,35 млн.грн., або на 31,65%, нижче рівня 2004 р. 2006 р. був роком позитивних змін, бо приріст чистого доходу склав відносно 2004 р. 7 943,4 тис. грн., а відносно 2005 р. – 10 297,6 тис. грн. Стосовно відносних величин, то рівень 2006 р. перевищував рівень 2004 р. в 2,02 раза, а 2005 р. – у 2,92 раза.

На процес формування фінансових результатів підприємства значний вплив мали показники собівартості реалізованої продукції. У 2004 р. підприємство мало валовий прибуток 1788,2 тис. грн., проте значні витрати, що були пов’язані з додатковими операційними витратами (відрядження персоналу в зв’язку з проведенням монтажних робіт за межами міста, пошук додаткових ринків збуту, виплати сум по заробітній платі вивільненому персоналу та ін.) привели до негативного фінансового результату. Внаслідок цього від операційної діяльності були одержані збитки в розмірі 242,8 тис. грн. Користуючись позиковими коштами (кредити) підприємство мало платити відсотки в розмірі 1 093,6 тис. грн. За рахунок указаних факторів було одержано негативний фінансовий результат: збитки склали 1263,4тис.грн.


Таблиця 5.2. Вихідні данi для аналізу формування фінансових результатів

Стаття Абсолютні величини, тис. грн. Абсолютне відхилення Темпи зростання, %
2004 р. 2005 р. 2006 р. 2005 р./ 2004р. 2006рік від 2005 р./ 2004 р. 2006 р./ 2004р. 2006 р./ 2005 р.
2004р. 2005р.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7 679,9 5 325,7 15 623,3 -2 354,2 7 943,4 10 297,6 69,35 203,43 293,36
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5 891,7 5 739,7 13 388,1 -152,0 7 496,4 7 648,4 97,42 227,24 233,25
Валовий прибуток 1 788,2 -414,0 2 235,2 -2 202,2 447,0 2 649,2 -23,15 125,00 -539,90
Адміністративні витрати 1 098,4 958,5 1 231,4 -139,9 133,0 272,9 87,26 112,11 128,47
Витрати на збут 390,1 353,0 637,0 -37,1 246,9 284,0 90,49 163,29 180,45
Інші операційні витрати 3 276,8 8 748,5 9 106,4 5 471,7 5 829,6 357,9 266,98 277,91 104,09
Фінансові результати від операційної діяльності: -242,8 -1 579,7 274,8 -1 336,9 517,6 1 854,5 650,62 -113,18 -17,40
Інші фінансові доходи 94,0     -94,0 -94,0        
Фінансові витрати 1 093,6 711,5 499,3 -382,1 -594,3 -212,2 65,06 45,66 70,18
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: -1 263,4 -1 534,2 60,3 -270,8 1 323,7 1 594,5 121,43 -4,77 -3,93
Податок на прибуток від звичайної діяльності     52,5 0,0 52,5 52,5      
Доходи по податку на прибуток   1,1 52,5 1,1 52,5 51,4     4772,73
Фінансові результати від звичайної діяльності: -1 263,4 -1 533,1 60,3 -269,7 1 323,7 1 593,4 121,35 -4,77 -3,93
Чистий прибуток -1 263,4 -1 533,1 60,3 -269,7 1 323,7 1 593,4 121,35 -4,77 -3,93

 


Рівень собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2005 р. проти рівня 2004 р. був нижче на 152,0 тис. грн., або на 2,58%. Проте падіння обсягів реалізації і наявність високих показників витрат операційної діяльності привели до росту збитків від операційної діяльності: на 1 336,9 тис. грн. За 2005 рік підприємство також мало збитки на суму 1 533,1тис. грн. Одержані збитки у 2004 – 2005 рр. пояснюються підприємством недостатністю замовлень на продукцію, наявністю кредиторської заборгованості, відсутністю відповідного контролю і планування витрат, особливо це стосується непродуктивних витрат (адміністративних і витрат на збут). При порівнянні величини адміністративних і витрат на збут та загальної собівартості реалізації були одержані наступні дані: у 2004 р. їх співвідношення складало 25,26 %, у 2005 р. - 22,8%, а в 2006 - 14%.

Відсотки за надані підприємству кредити і позички у 2006 р. Зменшилися відповідно до 2004 р. на 212,2 тис. грн., або в 1,42 раза, до 2005 р. - на 594,3 тис. грн. , або у 2,2 раза.

У 2006 р. ситуація на підприємстві змінилася: зростає чистий дохід, відповідно до 2004 р. на 202,43%, а до 2005 р. – на 292,36%, що привело до отримання підприємством в 2006 р. чистого прибутку в розмірі 60,3 тис. грн.

Як висновок, слід сказати, що позитивний фінансовий результат на всіх етапах формування чистого прибутку зумовлений в основному зростанням реалізації продукції, тобто ростом як валових, так і чистих доходів підприємства.

Для формування конкретних висновків щодо одержання фінансових результатів проводиться факторний аналіз, який дозволяє вивчити й виміряти вплив окремих факторів на величину результативного показника.

Проаналізуємо вплив факторів на формування фінансових результатів конкретного підприємства у 2007 році. Вихідні дані (табл. 5.3) для аналізу взяті із звіту підприємства про фінансові результати (форма №2).


Таблиця 5.3 Вихідні дані для факторного аналізу формування фінансових результатів суб’єкта господарювання

Показники, тис.грн. 2005 р.(0) 2006 р. (1) Відхилення
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (В) 5325,7 15623,3 10297,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (С) 5739,7 13388,1 7648,4
Операційні доходи (ОД) 8894,3 9014,4 120,1
Адміністративні витрати (АВ) 958,5 1231,4 272,9
Витрати на збут (ВЗ) 353,0 637,0 284,0
Інші операційні витрати (ІОВ) 8748,5 9106,4 357,9
Фінансові доходи (ФД) 1500,1 484,6 -1015,5
Фінансові витрати (ФВ) 1454,6 699,1 -755,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності (ПНП) -1,1   1,1
Чистий прибуток (ЧП) -1533,1 60,3 1593,4

 

0 – індекс показників попереднього 2005 р.; 1 – індекс показників звітного 2006 р.

Вплив факторних показників на прибуток реального підприємства можна описати у вигляді адитивної моделі:

, (5.1)

Виручка від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації і кількості реалізованої продукції. Цю залежність можна подати у вигляді наступної формули:

В = N×УД ×Ц . (5.2)

Факторну модель собівартості реалізованої продукції представимо у вигляді мультиплікативної моделі:

С = N×УД ×З пер, (5.3)

де УД - показник структури реалізованої продукції, N - обсяг реалізації продукції, Ц - ціна продукції, Зпер - змінні витрати на одиницю продукції.

 

Використовуючи лише дані звіту про фінансові результати, вплив усіх перерахованих факторів на фінансовий результат визначити неможливо, бо додатково треба задіяти певну первинну документацію і провести додаткові розрахунки. Особливо складним є визначення впливу цін. Тому для спрощення у подальших розрахунках для проведення аналізу використовуємо розрахунковий індекс цін (1ц). Допускаємо, що за звітний період він склав 1,05, тобто ціни зросли на 5%.

Визначимо вплив факторів на зміну виторгу від реалізації:

, (5.4)

Δ Взаг = В1 – В0 =15623,3 -5325,7 = 10297,6 (тис. грн.).

Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і структури (обсягу) реалізованої продукції.

Кількісний вплив цих факторів визначається як

; (5.5)

, (5.6)

ΔВц = В1 – В1 /1ц = 15623,3 – 15623,3/1,05 =743,97 тис.грн.,

ΔВ ор = В1 /1ц - В0 = 15623,3/1,05 -5325,7 = 9553,63 тис. грн.

Таким чином, ріст цін сприяв збільшенню виторгу від реалізації на 743,97 тис.грн., а збільшення обсягу – на 9553,63 тис. грн., що підтверджується розширенням обсягів виробництва.

Аналогічний алгоритм визначення впливу факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

, (5.7)

ΔСзаг = С1 – С0 = 13388,1 – 5739,7 = 7648,4 (тис.грн)

Оскільки ціна продукції змінювалась тільки за рахунок зовнішніх факторів, то вплив зміни обсягів реалізації і ціни на собівартість реалізованої продукції розраховується наступним чином:

; (5.8)

, (5.9)

ΔСц = С1 – С1 /1ц = 13388,1 -13388,1 /1,05= 637,5тис.грн.

ΔСор = С1 /1ц – С1 =13388,1/1,05 -5739,7 =7010,9 тис грн.

Як видно з розрахунків, зміни в ціні вплинули на чистий прибуток у складі двох показників: виручки від реалізації (доходу) та собівартості. Причому вплив зміни ціни на розмір чистого прибутку в складі виручки та собівартості має різнонаправлений характер: зростання виручки від реалізації сприяє зменшенню прибутку, а зростання собівартості сприяє зменшенню прибутку. Враховуючи це, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку визначимо наступним чином:

, (5.10)

ΔПц = ΔВц – ΔСц = 743,97 – 637,5 = 106,47 тис. грн.

Тобто за рахунок росту цін чистий прибуток підприємства збільшився на 106, 47 тис. грн.

Для повної оцінки впливу факторів на формування прибутку проаналізуємо вплив інших факторів, а узагальнені результати відобразимо у табл.5.4.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат визначаємо так:

, (5.11)

де DПр - зміна чистого прибутку за рахунок зміни в розмірі зазначених витрат, АВ1 і АВ0 – відповідно звітні дані й дані попереднього року щодо адміністративних витрат, ВЗ1 і ВЗ0 – відповідно звітні дані й дані попереднього року щодо витрат на збут, ІОВ1 і ІОВ0 – відповідно звітні дані й дані попереднього року щодо інших операційних витрат;

 

р= - [(1231,4+637,0+9106,4)-(958,5+353,0+8748,5)] = -914,5(тис. грн.)

Вплив величини фінансових доходів і фінансових витрат на розмір чистого прибутку визначаємо наступним чином:

; (5.12)

, (5.13)

 

де DПФД – зміна чистого прибутку за рахунок зміни в сумі фінансових доходів; DПФВ – зміна чистого прибутку за рахунок зміни в сумі фінансових витрат:

ФД = 484,6-1500,1=-1015,5 (тис. грн.)

ФВ = -(699,1-1454,6)=755,5 (тис. грн.)

Розрахунок впливу податкових витрат (ПНП) на формування фінансових результатів визначаємо так:

, 5.14)

ПНП =-(0 - ( - 1,1))= - 1,1 (тис. грн.)

Узагальнимо вплив чинників у табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Оцінка факторів впливу на розмір чистого прибутку

Показники Сума, тис. грн.
Зміни в ціні 106,4
Обсяг реалізованої продукції 9553,6
Обсяг виробленої продукції -7010,9
Інші операційні доходи 120,1
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати -914,8
Фінансові доходи -1015,5
Фінансові витрати 755,5
Податок на прибуток -1,1
Разом 1593,4

 

За результатами розрахунків збільшення інших доходів привело до росту прибутку в 2006 р. на 120,1 тис. грн., а збільшення непрямих витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) - до зменшення суми прибутку на 914,8 тис. грн.

Розмір прибутку за рахунок фактора фінансових доходів знизився на 1015,5 тис. грн., а вплив зміни фінансових витрат (зменшення) на величину чистого прибутку був позитивний (додатково було зекономлено 755,5 тис. грн.). За сумою податку на прибуток маємо дохід у розмірі 1.1 тис. грн.

Загальний вплив факторів на формування прибутку протягом досліджуваного періоду був позитивний, що привело до його росту на 1593,4 тис. грн.

Щодо резервів зростання фінансового результату за даними конкретного аналізованого підприємства, то слід сказати, що зміни у структурі продукції негативно вплинули на фінансовий результат підприємства, що дозволяє зробити висновок відносно необхідності удосконалення маркетингової діяльності за рахунок підбору асортименту є основним резервом і основним напрямом роботи керівного складу підприємства щодо одержання прибутку. Важливим напрямом росту доходів підприємства є також фінансові доходи, вміле використання яких буде сприяти зростанню ефективності виробництва, а значить росту доходів і прибутку підприємства.

 

Показники рентабельності

Рентабельність — це показник, який характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність — відносний показник, що порівнює одержаний ефект з витратами чи ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

Існує багато коефіцієнтів рентабельності. Використання кожного з них залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємства. Від цього залежить і вибір показника прибутку, що використовується в розрахунках. Найчастіше це чотири різних показники: валовий прибуток (р. 050 форми № 2), операційний прибуток (р. 100 форми № 2), прибуток до оподаткування (р. 170 форми № 2), чистий прибуток (р. 220 форми № 2).

Залежно від того, з чим порівнюється вибраний показник прибутку, виділяють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

- рентабельність інвестицій (капіталу);

- рентабельність продукції.

У процесі аналізу вивчається динаміка показників рентабельності, проводиться їх порівняння з показниками конкурентів і галузевих.

У табл. 5.5 наведено алгоритм розрахунку основних показників рентабельності

Таблиця 5.5. Алгоритм розрахунку показників рентабельності

Показники Формула розрахунку
Рентабельність капіталу:
- рентабельність капіталу активів (майна) RОА =
- рентабельність власного капіталу RОЕ =
Рентабельність продукції
- рентабельність продаж
- рентабельність реалізованої продукції
- рентабельність одиниці продукції
Рентабельність виробництва
- рентабельність виробництва (Загальна рентабельність)
   

 


СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 5

Схема 5.1. Склад фінансових результатів за П(С)БО №3

 

 

Схема 5.2. Фактори, що впливають на зміну валового прибутку

 

 

 

Схема 5.3. Формування фінансового результату від операційної діяльності

 

 

 

Схема 5.4. Формування чистого прибутку підприємства

 

 

Схема 5.5. Етапи аналізу фінансових результатів підприємства

 


 

Схема 5.5. Етапи аналізу ефективності використання прибутку

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Тема 13. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 179; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.021 сек.