Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЧАСТОТНІ характеристикИ двоелементних двополюсників


ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА І ЛІНІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ

АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ`ЯЗКУ”

Частина 1

(4 СЕМЕСТР)

 

 

Укладач Сердюк Т.М.

Системи АТ є технічні засоби управління перевізним процесом, сприяючі ефективності транспорту. У системах АТС широко використовуються різні лінії зв'язку, рейкові кола. Ці лінії носять назву ”Лінії з розподіленими параметрами”. В системах АТЗ широко використовуються різні засоби управління, тому роботу схем потрібно розглядати методом “теорія лінійних електричних кіл”.

 

Основні розділи “ТЛЭЦ”

 

1. 2-х полюсники;

2. 4-х полюсники;

3. Метод аналізу і синтезу електричних кіл із заданими частотними характеристиками, які застосовуються при побудові: фільтрів, коректорів, підсилювачів и.т.д.

Цей курс слідує за ТОЭ і направлений на поглиблене вивчення ліній із зосередженими і розподіленими параметрами.

 

Загальні поняття “ТЛЭЦ”

Електричне коло - це сукупність пристроїв і об'єктів створюючих шлях для електричного струму, електромагнітних процесів які можуть бути описані за допомогою ЕРС, напруги і струму. Електричні кола складаються з джерел і приймачів.

 

Завдання “ТЛЭЦ”: вивчення сумісної дії всіх елементів створюючих коло загальними методами не залежно від особливостей фізичного процесу тих, що визначають їх роботу.

ДВОПОЛЮСНИКИ

Будь-яке електричне коло, яке розглядають відносно двох зажимів, називається двополюсником. За характером елементів двополюсники поділяються на реактивні, які складаються з індуктивностей і ємностей, і двополюсники з втратами, які включають в себе активні опори. Реактивні двополюсники представляють собою ідеалізовані електричні системи, які наближаються за своїми властивостями до фізично реалізуємих кіл з малими втратами. Вони широко використовуються в електричних колах із спеціальними частотними характеристиками, особливо в фільтрах і вирівнювачах.

Частотною характеристикою реактивного двополюсника називають залежність його опору чи провідності від частоти. Частотні характеристики різних двополюсників мають цілий ряд загальних властивостей:1. Кількість резонансних і антирезонансних частот у реактивних двополюсників на одиницю менше кількости елементів (резонансною називається така частота, при якій опір реактивної схеми дорівнює нулю, антирезонансною – частота, при якій опір наближається до нескінченності).

2. Резонансні і антирезонансні частоти в реактивному двополюснику чередуються.

3. З урахуванням знака реактивний опір двополюсника в діапазоні між найближчими антирезонансними частотами із збільшенням частоти збільшується.

4. При частоті, яка дорівнює нулю, опір реактивного двополюсника може наближатися до нуля (без урахування витрат) або до нескінченності, у залежності від характеру втрат при даній частоті; той же висновок дійсний і для частоти, яка наближається до нескінченності.

5. Якщо при ω = 0; Z(ω) = 0, то в даному реактивному двополюснику першою йде антирезонансна частота; якщо при ω = 0, Z(ω)→∞, то першою йде резонансна частота.

Наведені загальні властивості реактивних двополюсників дозволяють побудувати графіки частотних характеристик конкретних схем.

У даній роботі досліджуються двохелементні реактивні двополюсники – резонансний і антирезонансний контури, схема яких наведена на рис. 1.

Рис.1

 

У резонансний контур входять послідовно включені індуктивність L1 і ємність C1 і він має одну резонансну частоту ω1, яка визначається наступним чином:

. (1)

Частотна характеристика резонансного контуру може бути визначена за допомогою формули

, (2)

де ω – поточна частота.

Антирезонансний контур складається з паралельно включеної індуктивності L2 і ємності C2 і має одну антирезонансну частоту ω2:

. (3)

Частотна характеристика антирезонансного контуру визначається за допомогою наступної формули:

. (4)

Графіки частотних залежностей двоелементних двополюсників приведені на рис. 2 (а – для резонансного контуру, б – для антирезонансного контуру).

У реальних схемах реактивних двополюсників через втрати в елементах при резонансних і антирезонансних частотах Z(ω) не дорівнює нулю або нескінченності, а мінімально чи максимально відповідно. При цьому для резонансних частот Z(ω) практично дорівнює активним втратам в елементах.

 

Рис.2

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Резонанс | Трьохелементних реактивних двополюсників

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 684; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.